Άρθρο 9 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας – οι οποίοι είναι οικονομικώς αποδοτικοί – και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής:

α)   Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τμ), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τμ) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

β)   Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τμ), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τμ), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).

γ)   Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

 

2.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται ανεξάρτητα από ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:

α)   διπλωματούχοι μηχανικοί με ειδικότητα αρχιτέκτονα, πολιτικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),

β)   πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αυτοματισμού, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μηχανολόγου, πολιτικού δομικών έργων,

γ)   μηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,

δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα,

ε)   ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη ενεργειακού ελεγκτή της επόμενης παραγράφου, σε εφαρμογής της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

3.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:

α) Τάξη Α΄: εντάσσονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄.

β)   Τάξη Β΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Τάξης, καθώς επίσης και οι μηχανικοί που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄. και Β΄.

γ)   Τάξη Γ΄: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης με ειδικότητα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού, μετά από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ Τάξης, καθώς επίσης και μηχανικοί με ειδικότητα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χημικού μηχανικού που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα, όπως αυτή θα οριστεί με την Απόφαση Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄.

4.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.

5.   Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειμένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων.

Σε ξεχωριστή μερίδα του παραπάνω Μητρώου δύνανται να εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος  με εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής.

6.   Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VΙ του άρθρου 25 και διενεργούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα περί ενεργειακών ελέγχων (ΕΝ 16247-1,2,3). Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες που εμποδίζουν τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου σε Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.

7.   Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη μορφή πληροφοριακού συστήματος υποστηριζόμενο από ηλεκτρονική βάση δεδομένων με διεπαφή ιστού, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δόμησης και Μεταλλείων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόμα και εάν έχουν συνάψει προαιρετικές συμφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονομική απόδοση, εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα υλοποιηθούν.

9.   Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία ενθαρρύνει την κατάρτιση:

α)   προγραμμάτων για την ενημέρωση των ΜΜΕ, με συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους και το όφελος από την υιοθέτησή τους,

β)   προγραμμάτων α την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, μέσω κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήματα των ελέγχων αυτών και

γ)   εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές προκειμένου να διευκολύνεται η αριθμητική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων.

10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα VΙ του άρθρο 25, από ενεργειακούς ελεγκτές έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών  από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα VΙ.

12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δύνανται να είναι μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονομικώς εφικτού της σύνδεσης με υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

13. Η πρόσβαση στους συμμετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή μέτρα.

15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 10 και τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, αρμόδια είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στα οποία οι ενεργειακοί ελεγκτές υποχρεούται να γνωστοποιούν τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθοριστεί με την  Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

16. Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του ελεγκτικού έργου τους, τα ανωτέρω Τμήματα Επιθεώρησης δύνανται να επικουρούνται από  ενεργειακούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στα οικεία Μητρώα. Με την Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 16 καθορίζονται οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος, η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

17.  Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:18 | ΔΕΗ

  Στο άρθρο 9, παράγραφος 10 αναφέρεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ενεργειακούς ελέγχους μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2015. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν εκτός των κτηρίων γραφείων, οι ενεργειακοί έλεγχοι θα επεκταθούν και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής μεταφοράς και διανομής Η/Ε.
  Επιπρόσθετα δεδομένου ότι ήδη βρισκόμαστε στα μέσα του έτους εκτιμάται ότι η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία 5/12/2015 δεν είναι εφικτή ειδικά για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό κτηρίων.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:48 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Άρθρο 9, Παράγραφος 4: Δεν είναι σαφές στο σχέδιο Νόμου ποιοι θεωρείται εσωτερικοί εμπειρογνώμονες. Ιδιαίτερα για την Κατηγορία Γ τελικών καταναλωτών που αφορά βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από χίλια κιλοβάτ, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να διενεργούνται ενεργειακοί έλεγχοι από Τεχνικό προσωπικό που θα κρίνει ως κατάλληλο η ίδια η εταιρεία και όχι από ενεργειακούς ελεγκτές που διαθέτουν απλά εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα.
  Άρθρο 9, Παράγραφος 6: Θα ήταν σκόπιμο στο Νόμο να μην αναφερθεί ένα και μόνο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακών ελέγχων, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν ενεργειακοί έλεγχοι με βάση και άλλα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:35 | Ελένη Χατζηγεωργίου

  Παράγραφος 3
  Στην Τάξη Β προτείνεται να προστεθεί, «καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές με άδεια Β’τάξης», εφόσον η άδεια Β’τάξης τους δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής
  ισχύος. Επομένως καλύπτονται τα κτίρια κατηγορίας Β’ ενεργειακών ελέγχων. Για να αποκτήσουν αυτή την άδεια οι ενεργειακοί επιθεωρητές ήταν προϋπόθεση να αποδείξουν μέσω δικαιολογητικών (ή εξετάσεων) την επαγγελματική τους εμπειρία σε συναφή ενεργειακά θέματα.

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:34 | Γιάννης Μαχίκας – Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ

  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 100, ΦΕΚ 177Α/6-10-2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) αναφέρει:

  Άρθρο 3 − Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

  1. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4.

  2. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:

  (α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

  Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί (ΑΤΜ) έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των κατασκευών και οικοδομικών, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών με την προϋπόθεση να καλύπτουν τις μέχρι σήμερα ισχύουσες από τις διατάξεις προϋποθέσεις (παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων, έλεγχος της γνώσης του αντικειμένου κτλ).
  Στην βάση όλων των παραπάνω ,αλλά και στη βάση των προβλέψεων των πρόσφατων νόμων και στην βάση της διαμορφωμένης σήμερα κατάστασης, όπου σημαντικός αριθμός ΑΤΜ είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, δεν δικαιολογείται και δεν αιτιολογείται καμία άποψη ή προσπάθεια για εξαίρεση τους.
  Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι ΑΤΜ από την παράγραφο 2α του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου, θα ήταν πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική. Και θα έθιγε τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και την δυνατότητα απασχόλησης των ΑΤΜ με το αντικείμενο των ενεργειακών ελέγχων. Για αυτό σας ζητάμε να μην εξαιρούνται οι ΑΤΜ από την παράγραφο 2α του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου και ως εκ τούτου ζητούμε την διόρθωσή του και την συμπλήρωση της και με την ειδικότητα των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:52 | ITA Group

  Άρθρο 9 παρ. 7
  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποθηκεύονται οι εκθέσεις αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. Είναι πολύ εύκολο η διαδικασία προστασίας των όποιων προσωπικών δεδομένων και εμπορικών πληροφοριών να καταστεί διάτρητη, επισφαλής και εν τέλει επιζήμια. Αν δε υπάρξει κακή διαχείριση εμπιστευτικών δεδομένων αυτό πιθανόν να διαπιστωθεί αρκετά αργότερα από την ίδια την πράξη. Αν το αρμόδιο Υπουργείο επιθυμεί να γνωρίζει τα αποτελέσματα ενεργειακών ελέγχων για περαιτέρω στατιστική ανάλυση και λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αυτό προτείνεται να γίνει μέσω της καταχώρησης τυποποιημένης φόρμας με σχετικά λίγα αλλά απόλυτα σημαντικά πεδία, κατά τρόπο που η καταχωρούμενη πληροφορία να είναι εν τη γενέσει της απρόσωπη.

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:50 | Ελένη Χατζηγεωργίου

  Παράγραφος 6
  Να διατυπωθεί αυτό το άρθρο ακριβώς όπως περιλαμβάνεται στο κείμενο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (παρ.24 των «λαμβανομένων υπόψη» στα εισαγωγικά) κάνοντας αναφορά και στα πρότυπα ISO50001 και ISO14001 για επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν και στα πλαίσια των οποίων προβλέπεται ούτως ή άλλως η διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων. Δηλαδή να συμπεριληφθεί η διατύπωση:
  «Οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, όπως το EN ISO 50001 (συστήματα ενεργειακής διαχείρισης), ή το pr EN 16247-1 (ενεργειακοί έλεγχοι) ή, εάν περιλαμβάνουν ενεργειακό έλεγχο, το EN ISO 14000 (συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και να ευθυγραμμίζονται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, και με τις διατάξεις του παραρτήματος VI της παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των σχετικών αυτών προτύπων».

 • Ο ενεργειακός έλεγχος κατά την τελική χρήση στις μεταφορές (πχ ΕΝ16247-4 & MRV) δεν πρέπει να αναφέρεται στο παρόν νομοσχέδιο, έστω και σαν μία εγκύκλιος που θα βγει στο μέλλον? Η οδηγία κάνει ιδιαίτερη μνεία για τις μεταφορές, ως ένα από τα πιό βασικά πεδία, όπου γίνεται κατασπατάληση της ενέργειας, και απαιτεί όχι μόνο ποσοτικές αναφορές από τα ΕΣΔΕΑ, αλλά και σοβαρές αναλύσεις ως προς την εικόνα της αποδοτικότητας των μεταφορών (αυτοκίνητα, πλοία & αεροπλάνα).

 • ΣΧΟΛΙΟ : Σύμφωνα με το prEN 16247-5 επιβάλλεται σύσταση ομάδας ή κοινοπραξίας ελεγκτών τα προσόντα των οποίων θα καλύπτουν αθροιζόμενα το σύνολο των προσόντων που επιβάλλονται ανά κατηγορία ελέγχου. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις που συνήθως η κατανάλωση ξεπερνά τις 20GWhel/έτος είναι φύσει αδύνατο να γίνει ολόκληρος ο κύκλος με τα βήματα που ορίζουν τα ΕΝ16247-2&3 από ένα άτομο. Και εδώ θα πρέπει να επιτρέπεται η συνεργασία εξωτερικού ελεγκτή lead auditor ή της ομάδας του, με εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που έχουν πιστοποιηθεί για την επάρκειάς τους, και για λόγους ελαχιστοποίησης του κόστους, αλλά για πρακτικούς αντικειμενικούς λόγους (π.χ. σε ένα εργοστάσιο ζητούμενης ισχύος άνω των 10ΜWel, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο να ξεκινήσει κανείς τον έλεγχο, ακόμα και με την ομάδα του, χωρίς τη βοήθεια των μηχανικών που ελέγχουν και επιβλέπουν καθημερινά το process, ή μη λαμβάνοντας γνώση των αναφορών που ήδη γίνονται σε τακτική βάση προς τη διοίκησή τους, ή μη λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τις καταγραφές και τους επιμέρους ελέγχους που ήδη γίνονται σε έναν τόσο μεγάλο καταναλωτή)

 • 30 Ιουνίου 2015, 09:41 | Γιωργος Δανιόλος

  Παρακαλω πολυ να εντάξετε και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εταιρείες τους ενεργειακους ελέγχους. Δεδομένου ότι για τους ελέγχους απαιτούνται παραπανω απο μια ειδικοτητες μηχανικών, θεωρουμε ότι μονο οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να τις τελούν με πληρότητα. Επιπλεον, απαραιτητο ειναι οι μηχανικοί που διενεργουν ελέγχους να έχουν περάσει σχετικές εξετάσεις και να έχουν λαβει την απαραίτητη πιστοποίηση.

 • Παράγραφος 4
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
  Ομοίως οι λέξεις «ή/και διαπιστευμένοι» ορθώς έχουν φύγει απο το κέιμενο του προηγούμενου σχεδίου νόμου, γιατί……..

 • Παράγραφος 1
  Στο σημείο αυτό του νόμου θα πρέπει αν γίνει ρητή και σαφής διάκριση των ενεργειακών ελέγχων μεταξύ:
  1) κατοικιών και όλων των κτηρίων γενικότερα, ότι : Ενεργειακό έλεγχο εννοούμε την έκδοση ΠΕΑ Ν.4122/2013, ή αλλιώς ενεργειακή επιθεώρηση, και αυτό αφορά την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς ή αλλιώς «as build» ή αλλιώς ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
  2) του τριτογενούς τομέα που υπόκεινται σε συστηματική ενεργειακή διαχείριση και αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, super market, αθλητικά κέντρα και εμπορικά κτίρια οι έλεγχοι των οποίων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (ΦΕΚ1526 Β’) και αφορούν την μέθοδο μέτρησης και ελέγχου κατά την τελική χρήση ή αλλιώς «end use».
  Επισημαίνεται δε ότι στην Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (ΦΕΚ1526 Β’) δεν είχαν προσδιοριστεί τα προσόντα και ο εξοπλισμός των ενεργειακών ελεγκτών κατά την τελική χρήση, και αυτό ήταν το άλλοθι των κρατικών συμβούλων που θεωρούσαν την αγορά πολύ ανώριμη τόσα χρόνια (16 συναπτά έτη) και εσκεμμένα άφηναν το καθεστώς της αδράνειας να κυβερνά.

  Παράγραφος 4
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ -ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
  …………από ανεξάρτητους εξωτερικούς ενεργειακούς ελεγκτές και μόνο, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.
  Ρητώς διευκρινίζεται ότι :
  α) Σε περίπτωση που η μεγάλη επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO50001 ο έλεγχος δύναται να γίνεται από πιστοποιημένους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 16. Επειδή το ISO50001 επιβάλει ενεργειακούς ελέγχους, αν η επιχείρηση δεν διαθέτει πιστοποιημένους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, επιβάλλεται να καλεί για τον ενεργειακό έλεγχο ανεξάρτητους εξωτερικούς ενεργειακούς ελεγκτές.
  β) Σε περίπτωση που η μεγάλη επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO14001, ο ενεργειακός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και δύναται για λόγους ελαχιστοποίησης τους κόστους του ελέγχου, να γίνεται μόνο από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, σε συνεργασία με εσωτερικούς εμπειρογνώμονες εφόσον αυτοί είναι πιστοποιημένοι για τα προσόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 16. Την τελική ευθύνη στην περίπτωση αυτή την έχει ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής.
  γ) Σε περίπτωση που η μεγάλη επιχείρηση δεν διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, ο ενεργειακός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και δύναται για λόγους ελαχιστοποίησης τους κόστους του ελέγχου, να γίνεται μόνο από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, σε συνεργασία με εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, εφόσον αυτοί είναι πιστοποιημένοι για τα προσόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 16. Την τελική ευθύνη στην περίπτωση αυτή την έχει ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προαιρετικού ενεργειακού ελέγχου σε ΜΜΕ.
  {ΣΧΟΛΙΟ: Πως είναι δυνατό να αφήνεται ανοικτό από το νόμο το ενδεχόμενο να γίνονται έλεγχοι από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες? ΕΔΩ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ!!!!! Άλλωστε στην παράγραφο 25 των λαμβανομένων υπόψη της οδηγίας διευκρινίζεται σαφώς το εν λόγω ασυμβίβαστο.
  Ομοίως οι λέξεις «ή/και διαπιστευμένοι» πρέπει να φύγει από το κείμενο, γιατί έτσι επίσης ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. Οι διαπιστευμένοι φορείς δύναται να πιστοποιούν είτε προσόντα ενεργειακών ελεγκτών, είτε συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και μόνο, ήτοι ISO50001 ή ISO140001}

  Παράγραφος 5,8,9 & 14
  Δεν διευκρινίζεται το «πότε»?, δεδομένου ότι οι προθεσμίες ήδη έχουν εκπνεύσει (ίσως και σκόπιμα) προ πολλού ιδιαίτερα με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.

  Παράγραφος 10
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
  ………. δεν είναι ΜΜΕ, αλλά και οι ΜΜΕ που βρίσκονται στην λίστα την υπόχρεων επιχειρήσεων στο σύστημα εμπορίας ρύπων, ή διαθέτουν θερμική ισχύ μεγαλύτερη τοων 20ΜW, υποχρεούνται ……….
  {ΣΧΟΛΙΟ: Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο σύστημα εμπορίας ρύπων δεν είναι μεγάλες με τη στενή έννοια του ευρωπαϊκού όρου, και άρα εξαιρούνται με τον τρόπο αυτό από τον υποχρεωτικό ενεργειακό έλεγχο. Αυτό είναι περιβαλλοντικά παράδοξο, γιατί με την στενή έννοια του όρου ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές χώρες με πληθυσμούς άνω των 30εκατομμυρίων ανθρώπων αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Τι γίνεται όμως στις χώρες με μικρούς πληθυσμούς όπως ή Ελλάδα? Έτσι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πλέον λιγότερες από 200, και άρα αντιπροσωπεύουν περίπου 0,05% των Ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ αντίστοιχα για την Γερμανία ισχύει το 0,18% (σε ποσοστό 3,5 φορές περισσότερες από τις ελληνικές) και άρα το προσδόκιμο από την εφαρμογή της οδηγίας με τον όρο Προκρούστη «των μεγάλων επιχειρήσεων» είναι για την Ελλάδα 3,5 φορές μικρότερο. Επίσης υπάρχουν εταιρείες που προσλαμβάνουν εποχικά πολύ περισσότερους από 250 εργαζόμενους και είναι αιχμιακοί καταναλωτές με κατανάλωση περισσότερη από 10GWh/έτος, αλλά επίσης δεν λογίζονται ως μεγάλες επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με αυτές? }

  Παράγραφος 11
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
  ….ενεργειακής διαχείρισης ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον αυτό περιέχει ενεργειακούς ελέγχους πιστοποιημένο από…..
  ΣΧΟΛΙΟ : Η Προσθήκη-αλλαγή προτείνεται προς αποφυγή της ασάφειας για όσους έχουν συστήματα ISO14001 και είναι σύμφωνη με την ρητή διατύπωση της παραγράφου 24 των λαμβανομένων υπόψη στον πρόλογό της Οδηγίας ΕΕ/27/2012.

 • 29 Ιουνίου 2015, 15:47 | Νίκος Γκόνης

  Σχετικά με την παράγραφο 11, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση που λόγω μεγέθους εμπίπτει στην κατηγορία με την υποχρέωση εκτέλεσης ενεργειακών ελέγχων κάθε 4 χρόνια και εφαρμόζει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001. Τα όρια του συστήματος όμως δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (πχ ο στόλος διακίνησης των προϊόντων είναι εκτός), απαλλάσσεται η εν λόγω επιχείρηση από την υποχρέωση που εγείρει η παράγραφος 10 ή όχι?
  Επίσης ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει πολλά υποκατάστημα (πχ τράπεζα) και επιθυμεί να εφαρμόσει κάποιο πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης με στόχο την απαλλαγή της από την υποχρέωση επαναλαμβανόμενων ενεργειακών ελέγχων, θα πρέπει να εφαρμόσει το εν λόγω σύστημα σε όλα της τα υποκαταστήματα ή όχι? Αν το εφαρμόσει μερικώς θα πρέπει στα υπόλοιπα να εκτελεί ενεργειακούς ελέγχους?
  Θεωρώ ότι επαιτείτε περαιτέρω διευκρίνηση σχετικά με τα όρια του συστήματος που πιθανόν να εφαρμόζει κάποια επιχείρηση για να έχει την απαλλαγή.

 • 29 Ιουνίου 2015, 11:01 | Νίκος Γκόνης

  Άλλη μια ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά ποσά εξοικονόμησης ενέργειας και στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών πολλών επιχειρήσεων πάει χαμένη. Όπως και με τους ενεργειακούς επιθεωρητές έτσι και με τους ενεργειακούς ελεγκτές λόγω του περιορισμένου εργασιακού αντικειμένου των μηχανικών θα γεμίσει η αγορά μη-ικανούς ελεγκτές που θα παρέχουν υπηρεσίες χαμηλότατης ποιότητας σε εξευτελιστικές τιμές με αποτέλεσμα να χάσει την αξία του το μέτρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η χώρα μας να πρωτοτυπήσει και να μην ακολουθήσει το επιτυχημένο παράδειγμα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών (πχ ESOS) που για να αποκτήσει κάποιος την άδειa του ενεργειακού ελεγκτή πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί και εν συνεχεία να επιτύχει σε αντίστοιχες εξετάσεις. Οι γνώσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια ενός ορθού ενεργειακού ελέγχου δυστυχώς είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η διαδικασία να συσχετιστεί με αυτή των ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εκ τούτου συγκρίσεις με τον ΚΕΝΑΚ και τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι ατυχές. Δεν είναι τυχαίο που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια ειδικές πιστοποιήσεις όπως όπως οι CEM, CEA και άλλοι και οι οποίες διασφαλίζουν τις απαραίτητες γνώσεις ενός επιστήμονα για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, ούτε επίσης είναι τυχαίο που οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται ως ικανό προσόν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την εγγραφή κάποιου στο αντίστοιχο μητρώο των ενεργειακών ελεγκτών. Πιστεύω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επανεξέταση το θέμα της επάρκειας των ενεργειακών ελεγκτών και θεωρώ ότι η αναγνώριση διεθνών πιστοποιήσεων όπως και η επιβολή απαιτητικών εξετάσεων είναι επιβεβλημένη.

 • 27 Ιουνίου 2015, 23:59 | Φώτης Μουτάφης

  Προφανώς, για να διενεργούνται σωστοί ενεργειακοί έλεγχοι, απαιτούνται ταυτόχρονα γνώσεις διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών, για τον ίδιο λόγο που π.χ. για μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης απαιτείται συνυπογραφή αρχιτέκτονα-μηχανολόγου. Επομένως δεν μπορεί η κάθε μια ειδικότητα από μόνη της να διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους, λόγω έλλειψης γνώσεων! Εκτός και αν πρόκειται για πιστοποιημένο (με εξετάσεις) ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει αποκτήσει (παρακολουθώντας σεμινάρια) τις απαραίτητες για ενεργειακά θέματα γνώσεις άλλων ειδικοτήτων, που δεν αποτελούσαν μαθήματα της σχολής του. Επομένως οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται με συνυπογραφή αρχιτέκτονα-μηχανολόγου, όπως και οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ή από έναν πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή που συνδυάζει τις απαιτούμενες γνώσεις και από τις δυο ειδικότητες.

 • 27 Ιουνίου 2015, 07:22 | κωνσταντινος αρβανιτακης

  Δεν είναι δυνατή η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων από όλους τους μηχανικούς. Απαιτεί συνδυασμό γνώσεων αρχιτέκτονα – πολιτικού μηχανικού – μηχανολόγου που κανένας μηχανικός των παραπάνω ειδικοτήτων δεν έχει διδαχθεί. (Εξ’ άλλου ο ΚΕΝΑΚ απαιτεί συνυπογραφή αρχιτέκτονα – μηχανολόγου). Μόνο οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές μπορούν να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους αυτούς αξιόπιστα. Διαφορετικά θα συμβεί ότι και με τα ενεργειακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος που πρακτικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος.

 • 26 Ιουνίου 2015, 22:13 | Σ.Ν ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ…ΜΠΡΑΒΟ