Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9 εκτός της παραγράφου 5, 11, 12, 13, 14, 15 του ν. 3855/2010.

β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11  του ν. 3734/2009.

γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.