Άρθρο 18 Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1.  Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση των ΜΜΕ στην εν λόγω αγορά:

α) Καταχωρείται στο διαδικτυακό χώρο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών  (http://www.escoregistry.gr/), που τηρείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13280/2011 (1228 Β΄) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις», πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει:

i)   τις διαθέσιμες συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζονται η εξοικονόμηση ενέργειας και τα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών,

ii)  τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης,

iii)  κατάλογο των διαθέσιμων επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής σε αυτό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13280/2011 υπουργική απόφαση,

iv) υποδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων,  τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα XII του άρθρου 25,

v)  βέλτιστες πρακτικές για Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής.

β)  Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει την ανάπτυξη σημάτων ποιότητας, μεταξύ άλλων, από εμπορικές ενώσεις.

γ)  Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποιεί ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΑ που αφορά την υφιστάμενη και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

2.  Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεριμνά για την ορθή λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό:

α) Εντοπίζει και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σημεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες.

β)  Λαμβάνει, όπου απαιτείται, μέτρα για την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών που παρεμποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων προτύπων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισμό ή/και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

γ)   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να συσταθεί ανεξάρτητος μηχανισμός διαμεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ.

Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα προσόντα των διαμεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος, η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ)  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτητων μεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.

3. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόμοιων υπηρεσιών ή μέτρων, μεταξύ άλλων με αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

 • 1 Ιουλίου 2015, 14:51 | ΔΕΗ

  Αναφορικά με το άρθρο 18 παράγραφος 3, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά των διαδικασιών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τα θεσμικά όργανα επί θεμάτων ανταγωνισμού (π.χ. την Επιτροπή Ανταγωνισμού), προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα σε επιχειρηματικές ενέργειες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενέργειας.

 • 30 Ιουνίου 2015, 09:33 | Γιωργος Δανιόλος

  Τα μητρώα ΕΕΥ και τα κριτηρια εγγραφής αλλά και διατήρησης εταιρειων σε αυτα σύμφωνα με την Δ6/Β/13280/2011 θα πρεπει να αναθεωρηθουν. Δεν ειναι δυνατόν να ειναι εγγεγραμενες στα μητρωα αυτα για παράδειγμα εταιρείες που πωλούν υπηρεσίες σε ανυποψιαστους πελάτες ενω έχουν ανεκπλήρωτες υποχρεωσεις προς τους εργαζομένους τους, το Δημόσιο και τα ταμεία.

 • Παράγραφος 1
  1) Στην Υ.Α. Δ6_29826 (ΦΕΚ 3254_Β_30.12.2011) υπάρχουν πολλές ασάφειες σχετικά με τις υπηρεσίες που επιβάλλονται να παρέχουν τα υπόχρεα μέρη, οπότε χρειάζεται επικαιροποίηση με βάση και τα νέα δεδομένα
  2) Στην Υ.Α. Δ6_13280 (ΦΕΚ 1228_Β_14.06.2011) δεν γίνεται σαφής διάκριση των ενεργειακών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να συγχέονται και να λαμβάνονται ακόμα και σήμερα ως ενεργειακοί σύμβουλοι οι απλοί μεταπωλητές ρεύματος, οπότε χρειάζεται επικαιροποίηση με βάση και τα νέα δεδομένα και την διεθνή εμπειρία (Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Αυστρία, κλπ).

  Παράγραφος 2γ & 2δ
  Δεν διευκρινίζεται το «πότε»?, δεδομένου ότι οι προθεσμίες ήδη έχουν εκπνεύσει (ίσως και σκόπιμα) προ πολλού ιδιαίτερα με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων.