ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 26 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το άρθρο 18 του νόμου 3855/2010 (Α’ 95) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

1.   Ως επισπεύδον Υπουργείο για τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, βάσει των ρυθμίσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

2.   Για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων συστήνεται ενδεκαμελής Διυπουργική Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α)      Ένα (1) μέλος, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

β)      Ένα (1) μέλος, ως Αντιπρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ)      Τέσσερα (4) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

δ)      Ένας (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ε)      Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

στ)    Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

3.   Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ή άλλων αντίστοιχων Συνδέσμων ή Ενώσεων ή Επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι οργανώσεων Προστασίας Περιβάλλοντος ή Συλλόγων Καταναλωτών.

4.   Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουργεία που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθορίζονται θέματα λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση του έργου της. Με την πιο πάνω απόφαση ορίζεται η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τον αναπληρωτή του, καθώς και η νομική υποστήριξη της Επιτροπής που αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

5.   Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο επί μέρους ομάδες εργασίας προκειμένου να συνδράμουν τη Διυπουργική Επιτροπή στο έργο της, στα επιμέρους θέματα των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπουργείων τους.

6.   Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)      την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής μέσα σε προθεσμία δεκαοχτώ (18) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β)      την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών των δημοσίων φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων,

γ)      την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων ή την υιοθέτηση αυτών που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

δ)      την επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν περιβαλλοντικά κριτήρια,

ε)      την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της εθνικής πολιτικής και του Σχεδίου Δράσης στη χώρα μας,

στ)    την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον αρμόδιο Υπουργό κάθε αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την πραγματοποίηση του σκοπού τους,

ζ)      την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον αρμόδιο Υπουργό της πρόσκλησης ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα σε θέματα που άπτονται του σκοπού της Επιτροπής με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξή της,

η)      την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τον αρμόδιο Υπουργό, της ανάθεσης μελετών και προγραμμάτων, για την προώθηση της εφαρμογής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και του έργου της Επιτροπής, της οργάνωσης ή συμμετοχής σε σεμινάρια, προγράμματα, διαλέξεις ή δημόσιες συζητήσεις για την ενημέρωση, την ανάπτυξη και διάδοση των αρχών και εφαρμογών των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

7.  Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας που προβλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αμοιβή.

  • 1 Ιουλίου 2015, 13:31 | Ελένη Χατζηγεωργίου

    Παράγραφος 6 σημεία (γ),(δ)
    Να εξεταστεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιτροπής αυτής, το ενδεχόμενο εισαγωγής στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, ευρύτερων περιβαλλοντικών και όχι μόνο ενεργειακών κριτηρίων όσον αφορά τα κτίρια του δημόσιου τομέα, βασιζόμενοι σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και πιστοποίησης κτιρίων (π.χ. BREEAM, LEED κλπ) που θέτουν ελάχιστες απαιτήσεις με βάση μια ολιστική προσέγγιση της αειφορίας (περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική). Τέτοια κριτήρια αποτελούν ήδη απαίτηση για τα κτίρια του δημοσίου τομέα σε άλλες χώρες.