Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 3734/2009, το οποίο καταργείται με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 10 εφαρμόζεται κάθε σχετική διάταξη που αφορά την κατανομή των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες.