Άρθρο 13 Κυρώσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Στα υπόχρεα μέρη που δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κριτήρια ανάλογα της υποχρέωσης του καθεστώτος επιβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

2.   Στα υπόχρεα μέρη που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

3.   Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4.  Στους διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

5.   Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 9 που διαπιστωθεί ότι:

α)   αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων,

β)   υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,

γ)   παραβιάζουν το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνουν κατά την εκτέλεση του έργου τους,

δ)   προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος,

ε) εκπληρώνουν πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

στ) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα,

ζ)   παραβιάζουν τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων,

με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ή/και χρηματικά πρόστιμα, ως εξής:

α) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

β) αποκλεισμό του ενεργειακού ελεγκτή από τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και

γ) οριστικό αποκλεισμό του ενεργειακού ελεγκτή από τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων.

Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄, ενώ κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5 του άρθρου 9.

6.  Οι κυρώσεις επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7.   Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των προστίμων.