Άρθρο 12 Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεριμνά για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από μικρούς καταναλωτές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, τα οποία  αποτελούν μέρος των ΕΣΔΕΑ.

2.   Τα μέτρα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α)   μέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφορών, όπως:

αα) φορολογικά κίνητρα,

αβ) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις,

αγ) παροχή πληροφοριών,

αδ) υποδειγματικά έργα,

αε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,

β)   τρόπους και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών και των οργανώσεων των καταναλωτών στην ενδεχόμενη ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης, μέσω της γνωστοποίησης:

βα) οικονομικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρμογής στη χρήση της ενέργειας,

ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.