Άρθρο 20 Ενεργειακή απόδοση και χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη μέσω Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρο 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για τη δημιουργία ή τη χρήση υπαρχόντων μηχανισμών χρηματοδότησης για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών ροών.

2. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού δημιουργείται Ειδικό Ταμείο ενεργειακής απόδοσης.

3. Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω Ταμείου, για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιείται το Πράσινο Ταμείο, το οποίο και αναμορφώνεται με βάση τις παραγράφους 4 και 5:

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (182 Α’) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις» προστίθενται οι περιπτώσεις (ζ) και (η), ως εξής:

«ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο.»

«η) Τμήμα των εσόδων που προκύπτουν από τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής δυνάμει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ και με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4277/2014 (156 Α’) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις.»».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 4503/23.11.2012 (3184 Β΄) «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β΄ του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (182 Α΄).» υπουργικής απόφασης η 4η ομάδα πόρων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4η) Πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και εν γένει βιώσιμης χρήσης της ενέργειας, είτε σε δράσεις τοπικής εμβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δικτύων ενεργειακών υποδομών, είτε σε συνολικότερες δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.»