ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) Μέρος Ι Γενικές αρχές

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της αναμενόμενης ή της πραγματικής λειτουργίας της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

α)   Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή θεωρείται ίση με τη συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας που μετράται στο σημείο εξόδου των κύριων γεννητριών,

αα)   σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και

αβ)   σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο μέρος II, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%).

β)   Σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο από εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο μέρος II με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο από ογδόντα τοις εκατό (80%), η συμπαραγωγή υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ECHP = HCHP*C

όπου:

ECHP η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή,

HCHP η ποσότητα ωφέλιμης θερμότητας από συμπαραγωγή (υπολογιζόμενη για τον σκοπό αυτό ως η συνολική παραγωγή θερμότητας μείον τη θερμότητα που παράγεται από χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατμού από τον ατμολέβητα που βρίσκεται πριν από τον ατμοστρόβιλο),

C ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα.

Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον πραγματικό λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερμότητα. Εάν δεν είναι γνωστός ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα μιας μονάδας συμπαραγωγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές, ιδίως για στατιστικούς σκοπούς, για μονάδες τύπου α), β), γ), δ) και ε) από τους αναφερόμενους στο μέρος ΙΙ, υπό τον όρο ότι η υπολογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή είναι μικρότερη ή ίση με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:

 

Τύπος μονάδας

Προκαθορισμένος λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα, C

Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με ανάκτηση θερμότητας

0,95

Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

0,45

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης — απομάστευσης

0,45

Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

0,55

Μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

γ)   Εάν μέρος του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το μέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων πριν από τον υπολογισμό του ολικού βαθμού απόδοσης που αναφέρεται στις περιπτώσεις α) και β).

δ)   Το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων υπολογίζεται με βάση τον πίνακα μετατροπής του παραρτήματος IV του άρθρου 25.

 

Μέρος II

Οι τεχνολογίες συμπαραγωγής που καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία είναι:

α)   Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου με ανάκτηση θερμότητας

β)   Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

γ)   Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης

δ)   Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

ε)   Μηχανή εσωτερικής καύσης

στ) Μικροστρόβιλος

ζ)   Μηχανή Stirling

η)   Κυψέλη καυσίμου

θ)   Ατμομηχανή

ι)    Οργανικός κύκλος Rankine

ια)  Κάθε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός αυτών που εμπίπτουν στον ορισμό που διατυπώνεται στο άρθρο 2 περίπτωση 30.

Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των γενικών αρχών για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, χρησιμοποιούνται οι αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2008/952/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • 1 Ιουλίου 2015, 14:03 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

    Παράρτημα Ι, Μέρος Ι: Θεωρείται δόκιμο να υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ώστε οι μονάδες που παράγουν ενέργεια (θερμική, ηλεκτρική, μηχανική) από απορριπτόμενη θερμότητα, χωρίς τη χρήση πρόσθετου καυσίμου, να απαλλάσσονται από τους υπολογισμούς του βαθμού απόδοσης, δεδομένου ότι, εξοικονομείται το 100% της αναλογούμενης πρωτογενούς ενέργειας. Προτείνεται λοιπόν στο τέλος της παραγράφου γ) να προστεθεί «Για την ειδική περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κανένα καύσιμο αλλά η ενέργεια παράγεται εξολοκλήρου από απορριπτόμενη θερμότητα ο ολικός βαθμός απόδοσης που αναφέρεται στις περιπτώσεις α) και β) είναι 100%».