ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (Παράρτημα XIV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) Μέρος I Γενικό πλαίσιο για τις ετήσιες εκθέσεις

Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρέχουν τη βάση για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   εκτίμηση των ακόλουθων δεικτών για το έτος πριν από το προηγούμενο [έτος X[1]– 2]:

αα) κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας,

αβ)  συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας,

αγ) τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα

αγα)  βιομηχανία

αγβ)  μεταφορές (διάκριση μεταξύ επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, εάν υπάρχουν)

αγγ)  νοικοκυριά

αγδ)  υπηρεσίες,

αδ) ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά τομέα

αδα)  βιομηχανία

αδβ)  υπηρεσίες,

αε) διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών,

αστ)ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ),

αζ) παραγωγή ηλεκτρισμού από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,

αη) παραγωγή ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

αθ) παραγωγή θερμότητας από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,

αι)  παραγωγή θερμότητας από σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένης βιομηχανικής απορριπτόμενης θερμότητας,

ακ) καύσιμα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας,

αλ) επιβατοχιλιόμετρα (pkm), εάν υπάρχουν,

αμ) τονοχιλιόμετρα (tkm), εάν υπάρχουν,

αν) συνδυασμένα χιλιόμετρα μεταφορών (pkm + tkm), σε περίπτωση που δεν διατίθενται οι υποπεριπτώσεις αλ) και αμ),

αξ) πληθυσμός.

Σε τομείς στους οποίους η κατανάλωση ενέργειας παραμένει σταθερή ή αυξάνεται, αναλύονται και αξιολογούνται οι σχετικοί λόγοι.

β)   επικαιροποίηση των κύριων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2020,

γ)   το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) ιδιόκτητων και καταλαμβανόμενων από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου του έτους που πρέπει να υποβληθεί η έκθεση, δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1,

δ)   το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία ανακαινίστηκαν το προηγούμενο έτος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1,

ε)   την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας από το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή/και των μέτρων πολιτικής του άρθρου 8.

Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει τον εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την περίπτωση α) αυτού του μέρους, οι δε επόμενες τις περιπτώσεις α) έως και ε).

Στις αναφερόμενες στο άρθρο 3 ετήσιες εκθέσεις, δύνανται να περιλαμβάνονται και πρόσθετοι εθνικοί στόχοι. Αυτοί μπορεί να αφορούν ειδικότερα τους στατιστικούς δείκτες που απαριθμούνται στην περίπτωση α) αυτού του μέρους ή συνδυασμούς αυτών, όπως ένταση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή τομεακές ενεργειακές εντάσεις.[1] Όπου X = το τρέχον έτος