Άρθρο 3 Στόχος ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από το παράρτημα της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχου ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον οποίο η  τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοχτώ  εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.

2.   Για τον καθορισμό του στόχου της παραγράφου 1 συνεκτιμώνται  τα ακόλουθα:

α) ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους χίλιους τετρακόσιους ογδόντα τρεις εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (1.483 εκατομμύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας ή  τα χίλια ογδόντα έξι εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (1.086 εκατομμύρια ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.

β) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,

γ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010,

δ) τα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε άλλα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Κατά τον καθορισμό του στόχου, δύναται  να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:

α)   οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας,

β)   η εξέλιξη και πρόβλεψη του ΑΕΠ,

γ) αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας,

δ) η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και

ε)  η έγκαιρη δράση.

4.   Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.

5.   Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου. Η έκθεση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

6.  Τo περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων της παραγράφου 5 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο μέρος I του παραρτήματος XIII του άρθρου 25.

  • Παράγραφος 1 & 2.α & 3.β
    Σύμφωνα με τα: ΦΕΚ1526/1999, IPMVP2012-2014, ΕΝ16247.1-3, απαγορεύονται ποσοτικοί προσδιορισμοί ή απόλυτα ποσοστά εξοικονομήσεων ως στόχοι, όταν αυτοί δεν συνοδεύονται από μία ορθή και διακριτή πολυπαραμετρική baseline, η οποία εν προκειμένω για την χώρα όφειλε να έχει εγκαθιδρυθεί με σχετιζόμενες μεταβλητές: το ΑΕΠ, τον πληθυσμό, το κλίμα (βαθμοημέρες θέρμανσης/ψύξης), και άλλους δευτερεύοντες παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας (ηλικία πληθυσμού, ανεργία, βιομηχανική παραγωγή, αριθμός τουριστών, εξαγωγές/εισαγωγές κλπ). Ούτε στην ΕΣΔΕΑ 2014, ούτε πουθενά αλλού, δεν έχουν παρουσιαστεί ως όφειλαν τα «πλήρη» στατιστικά στοιχεία και οι τύποι υπολογισμού που τεκμηριώνουν τις τιμές αναφοράς με βάση την ενεργειακή baseline της χώρας. Είναι σαν να σας δίνει ένας οικονομολόγος τα αποτελέσματα ενός ισοζυγίου χωρίς να σας παρουσιάζει το ισοζύγιο.

    Παράγραφος 2.γ
    Καλό είναι αν θέλουμε να σεβόμαστε τους εαυτούς μας, να φύγει τελείως το 2.γ, γιατί είναι από copy paste της προηγούμενης κυβέρνησης, και είναι ντροπή να μπαίνει έτσι απροκάλυπτα, αφού κανένα μέτρο δεν ελήφθη σύμφωνα με τον 3855/2010 και φυσικά ο νόμος αυτός ουσιαστικά εδώ και 6 χρόνια είναι σε ύπνωση.

    Διαπίστωση – Αληθειομέτρηση: Είναι πράγματι δύσκολο να συγκρουστεί κανείς με τη λογική όλων αυτών των ετών διακυβέρνησης που θεωρεί ότι : «Ο ΠΗΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΜΕΙΣ “ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ” ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ».