ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Ενεργειακό προϊόν

kJ (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

koe (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

kWh (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

1 kg oπτάνθρακας

28500

0,676

7,917

1 kg λιθάνθρακας

17200-30700

0,411-0,733

4,778-8,528

1 kg μπρικέτες λιγνίτης

20000

0,478

5,556

1 kg μαύρος λιγνίτης

10500-21000

0,251-0,502

2,917-5,833

1 kg λιγνίτης

5600-10500

0,134-0,251

1,556-2,917

1 kg ασφαλτούχος σχιστόλιθος

8000-9000

0,191-0,215

2,222-2,500

1 kg τύρφη

7800-13800

0,186-0,330

2,167-3,833

1 kg μπριγκέτες τύρφης

16000-16800

0,382-0,401

4,444-4,667

1 kg μαζούτ 1500

(υψηλού θείου)

40000

0,955

11,111

1 kg ντίζελ

42300

1,01

11,75

1 kg βενζίνη

44000

1,051

12,222

1 kg παραφίνη

40000

0,955

11,111

1 kg υγραέριο

46000

1,099

12,778

1 kg φυσικό αέριο1

47200

1,126

13,1

1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο

45190

1,079

12,553

1 kg ξύλο (25 % υγρασία)

13800

0,33

3,833

1 kg συσφαιρώματα / μπρικέτες ξύλου

16800

0,401

4,667

1 kg απόβλητα

7400-10700

0,177-0,256

2,056-2,972

1 MJ προκύπτουσα θερμότητα

1000

0,024

0,278

1 kWh ηλεκτρική ενέργεια

3600

0,086

12

(1) 93% μεθάνιο

(2) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh μπορεί να εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος συντελεστής 2,5.