Άρθρο 19 Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών στην ενεργειακή απόδοση με την επιφύλαξη των γενικών αρχών και των διατάξεων που διέπουν την ιδιοκτησία και τις μισθώσεις ακινήτων, κυρίως όσον αφορά την κατανομή κινήτρων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών κτηρίων ή μεταξύ ιδιοκτητών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα μέρη δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες θα είχαν ειδάλλως πραγματοποιήσει, από το γεγονός ότι ατομικά δεν αποκομίζουν όλα τα οφέλη ή λόγω έλλειψης κανόνων επιμερισμού του κόστους και των οφελών μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων εθνικών κανόνων και μέτρων για τη διευθέτηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη συνιδιοκτησία.

2. Με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών στην ενεργειακή απόδοση, με την επιφύλαξη των γενικών αρχών και των διατάξεων που διέπουν την ιδιοκτησία και τις μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου, κυρίως όσον αφορά τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές για τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κόστους του αναμενόμενου κύκλου ζωής και από τη χρησιμοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών τρίτων μερών σε μακροπρόθεσμη συμβατική βάση.

3. Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών δύναται να περιλαμβάνουν παροχή κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και ερμηνευτικών ανακοινώσεων ή απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, καθώς επίσης, να συνδυαστούν με την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ειδικών πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.

4. Η εκτίμηση των φραγμών και των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πρώτο ΕΣΔΕΑ του άρθρου 4.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να θεσπίζονται χρηματοοικονομικά μέσα ή και κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και για την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή, πριν την υπογραφή και τη θέση της σε ισχύ, κοινοποιείται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όμοια απόφαση χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 (EE L 379/5) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και καθορίζεται το περιεχόμενο των ενισχύσεων, η διαδικασία, τα όργανα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Παράγραφος 5
  ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ: Η καθυστέρηση της ψήφισης τους νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της οδηγίας ΕΕ27/2012, καθώς και οι διευκρινιστικές και προαπαιτούμενες ΚΥΑ & κανονιστικές εγκύκλιοι που συνάγονται από την πλήρη λειτουργία του νόμου, έχει επιφέρει σύγχυση στην συγκεκριμένη αγορά, δεδομένου ότι η καθυστέρηση της οριστικοποίησης των αρμοδιοτήτων των πράσινων επαγγελμάτων δημιουργεί λάθος μηνύματα στις επιχειρήσεις.
  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει κίνητρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων είτε μέσω φοροελαφρύνσεων (για τις χώρες που δεν υπόκεινται σε αναγκαστική οικονομική διαχείριση), είτε μέσω επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστούν τα κίνητρα αυτά στην Ελλάδα είναι οι επιδοτήσεις.
  Η προ-αναγγελία προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ έχει δημιουργήσει στο παρελθόν χάος στην αγορά, δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση δεν φαίνεται να είναι πουθενά προαπαιτούμενο. Για το λόγο αυτό :
  a) Όλοι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων σπεύδουν να διαφημιστούν ότι βρέχει χρήμα.
  b) Όλα τα μεγάλα μελετητικά γραφεία σπεύδουν να ωριμάσουν ανώριμες μελέτες ή μελέτες προς ένταξη χωρίς να υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός και το βασικότερο αποδεδειγμένη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  c) Οι επιχειρηματίες-καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων κτηρίων) σπεύδουν να αναθέτουν μελέτες έργων και να λαμβάνουν πανταχόθεν προσφορές.
  d) Οι εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες όπως : ενεργειακούς ελέγχους κατά την τελική χρήση (ΦΕΚ1526/99), ενεργειακή διαχείριση, ενεργειακό σχεδιασμό, ΕSCOs, εφαρμογή ISO50001 και απλές συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, δεν βρίσκουν ως προαπαιτούμενο τίποτα από τα προ-αναγγελθέντα.