ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός – αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας».

2. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου η χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

3. Με τον παρόντα νόμο, επίσης, θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης για το 2020, μέτρα για την προώθηση τους και κανόνες που αποσκοπούν στην υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς ενέργειας που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας.

 • Το ΙΕΝΕ μελέτησε το κείμενο του Σχεδίου Νόμου που ενσωματώνει την ΚΟ 2012/27/ΕΚ και σε γενικές γραμμές το θεωρεί θετικό.
  Θεωρούμε ότι η προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι πολύ σημαντική και για τη Χώρα και την Οικονομία της αλλά και για την ΕΕ να επιτύχει το στόχο του 20% για μείωση της πρωτογενούς ενέργειας.
  Θα πρέπει, λοιπόν, και το κείμενο του ελληνικού νόμου να είναι σε αντιστοιχία με την Οδηγία.
  Παρατηρήσαμε όμως ότι από το Σχέδιο Νόμου απουσιάζει όλο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της Οδηγίας, που αναφέρεται στην εγγύηση προέλευσης της ΗΕ από ΣΗΘΥΑ που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την προώθηση της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Eurostast, έχει πτωτική τάσεις.
  Παρακαλούμε να το εισάγετε στο τελικό κείμενο Νόμου.

 • 1 Ιουλίου 2015, 13:08 | Κων/νος Θεοφύλακτος

  Εκ μέρους του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ, σας τονίζω ότι το ΠΑΡΑΤΗΜΑ Χ της ΚΟ 2012/27 με τίτλο «Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» απουσιάζει από το Σχέδιο Νόμου.
  Θεωρούμε ότι η ΚΟ αυτή, βασικό άξονα για την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει κύρια τη ΣΗΘΥΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ είναι σημαντικό εργαλείο προώθησης.
  Παρακαλούμε να το ενσωματώσετε στο τελικό κείμενο.

 • 27 Ιουνίου 2015, 19:07 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Είναι αδιανόητο τέτοιες κρίσιμες εποχές που τόσοι Έλληνες δεν έχουν να φάνε να ασχολούμαστε με νομοθεσίες που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και περιβάλλονται υποκριτικά τον μανδύα της περιβαλλοντικής μέριμνας. Δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.

  Ας το εφαρμόσουν υποχρεωτικά μόνο το δημόσιο και οι επιχειρήσεις. Καμία οικονομική υποχρέωση ή επιβάρυνση να μην επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα, εκτός αν τα ίδια βέβαια το θελήσουν και το ζητήσουν. Να μην υπάρξει καμία κύρωση , συνέπεια, τέλος ή επιβάρυνση οποιουδήποτε είδους σε βάρος του δοκιμαζόμενου Έλληνα πολίτη. Αρκετά με τις έμμεσες «φορολογήσεις» και αφαιμάξεις.

  Άλλωστε η μέχρι τώρα εμπειρία με τα σχετικά τραπεζικά δάνεια και τις σχετικές επιχορηγήσεις έχει δείξει πεντακάθαρα πόσα αξεπέραστα μέχρι τώρα και πολύπλευρα προβλήματα έχει δημιουργήσει.

  Σε τελευταία ανάλυση πρόκειται περί Οδηγίας και συνεπώς η ευχέρεια των εθνικών αρχών είναι αυξημένη