Άρθρο 28 – Διατηρούμενες διατάξεις

Οι κατωτέρω διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του ν.4258/2014 (Α’94), καθώς και το άρθρο 62 του ν.4305/2014 (Α’237).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4030/2011(Α’249), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 90 του ν.4313/2014 (Α’261).

  • (α) Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου, επιτρέπεται στην ουσία η συνέχιση της εκμετάλλευσης ορισμένων λατομείων χωρίς να έχουν σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – δηλαδή, λατομείων που λειτουργούν παρανόμως. Τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών του άρθρου 16 ν. 3851/2010 όφειλαν, σύμφωνα με την αρχική εκδοχή του νόμου, να είχαν υποβάλλει ΜΠΕ εντός 2 μηνών από την ισχύ του ν. 3851/2010 (δηλαδή μέχρι την 4.8.2010) : μάλιστα, επειδή τα λατομεία αυτά είχαν προηγουμένως υπαχθεί στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2702/1999, το «μεταβατικό» αυτό καθεστώς βρίσκεται σε συνεχή ισχύ από την 7.4.2000. Η διάρκεια αυτή ξεπερνά τα 17 χρόνια, και το καθεστώς αυτό, που παραβιάζει την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, πρέπει πλέον να θεωρηθεί μόνιμο.

    (β) Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η «διατήρηση σε ισχύ» της διάταξης του άρθρου 53 του ν. 4030/2011, η οποία αφορά τα λατομεία αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς»: τα λατομεία αυτά όχι μόνο βρίσκονται εντός μίας ευαίσθητης, προστατευόμενης περιοχής, αλλά κατά την αρχική διάταξη, η λειτουργία τους έπρεπε να παύσει οριστικά στις 31.12.2014 (άρθρο 53 παρ. 5 ν. 4030/2011). Ένα συγκεκριμένο λατομείο που αφορά η διάταξη «λειτουργούσε από 1.1.2001 μη νομίμως. Και τούτο διότι, ενώ, κατά ρητή επιταγή της ΚΥΑ 66289/1993, που ρυθμίζει το καθεστώς προστασίας των ως άνω βιοτόπων και της ευρύτερης περιοχής τους, για τη νόμιμη λειτουργία λατομείων εντός της λατομικής περιοχής απαιτείται προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εν προκειμένω, η ισχύς της …/11.5.1994 αποφάσεως, περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λατομείου, είχε λήξει στις 31.12.2000 και η νέα ΜΠΕ, που είχε υποβληθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία, δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία, … πέραν του γεγονότος ότι το λατομείο αυτό δεν είχε καν τηρήσει τους προβλεπόμενους στην …/11.5.1994 απόφαση περιβαλλοντικούς όρους» (ΣτΕ 2161-2/2007, πρβλ. και 3262-4/2010).
    Για κάποιο λόγο, το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι μπορεί να αγνοεί αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι (δήθεν) «μεταβατικές» αυτές διατάξεις έπρεπε να είχαν προ πολλού καταργηθεί. Σε τελική ανάλυση, η διατήρηση των ρυθμίσεων αυτών δείχνει το Υπουργείο δεν έχει την βούληση να εφαρμόσει την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης και της νομοθεσίας που θεσπίζει το παρόν νομοσχέδιο (για παράδειγμα, αυτή του άρθρου 7 παρ. 4, για λατομεία εντός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών). Άλλωστε, με τον τρόπο αυτό, όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου που απαιτούν ή προϋποθέτουν απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων [π.χ., αυτή του άρθρου 10 παρ. 2 α), που αφορά τα ιδιαίτερα βλαπτικά για το περιβάλλον] χάνουν το νόημα τους, για τις «ευνοούμενες» λατομικές επιχειρήσεις που επωφελούνται από την διάταξη.