Άρθρο 26 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21 του άρθρου 25, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Ο ν. 669/1977 (Α’241) εκτός από τα άρθρα 37 και 51.
β. Ο ν. 1428/1984 (Α’43) εκτός από το άρθρο 28.
γ. Τα άρθρα 1 έως και 26 και 34του ν. 2115/1993 (Α’15).
δ. Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α’70).
ε. Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (Α’178).
στ. Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α’95).
ζ. Το άρθρο 14 του ν.3438/2006 (Α’33).
η. Τα άρθρα 28 και 29 του Ν.Δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250Α).
θ. Το Π.Δ. 285/1979 (Α’83).
ι.Το άρθρο 183 του ν.4001/2011 (Α’179), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 17 του Ν.4203/2013 (Α’235) και το άρθρο 22 του ν.4351/2015 (Α΄165).
ια. Τα άρθρα 10 και 11 του Ν.4203/2013 (Α’235).
ιβ.Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της υποπαραγράφου ΣΤ.12 του άρθρου 1 του ν.4254/2014 (Α’85).
ιγ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 (Α’114 )
ιδ. Τα άρθρα 41 και 69 του ν.4409/2016 (Α’136).

  • Κατά τη γνώμη μας, το Άρθρο 7 και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (Α’178) αντί να μπει στις καταργούμενες διατάξεις, πρέπει να τοποθετηθεί στις μεταβατικές διατάξεις με την επισήμανση ότι: οι δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την 1 του άρθρου 7 του ν. 2837/2000, ολοκληρώνονται με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

  • 18 Ιουλίου 2017, 18:54 | Hellenic Quarring Watch

    Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1428/1984 και του Ν.2115/93, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, καταργείται με τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις. Με ποιό τρόπο θα αδειοδοτουνται μετά την κατάργηση αυτή, οι δανειοθάλαμοι έργων εθνικής σημασίας ή λοιπών έργων ακόμη και οι αμμοληψίες της απόφασης Αριθµ. ΕΠΠ/ΓΕΝ/οικ. 12285 του 2014?

  • Με το αρθ. 18 παρ.1(α) και παρ. 1(δ) του Ν.2742/1999 καταργήθηκε ο θεσμικός Ν. 360/1976 των ΕΣΧΠ καθώς και η περίπτωση (θ) της παρ.3 του αρθ.24 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/1985) της θεσμοθέτησης των ΕΣΧΠ. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται πλέον νομικό υπόβαθρο για την ύπαρξη των ΕΣΧΠ. Με το προαναφερθέν δεδομένο ο νομοθέτης με το Ν.4280/2014 αρθ.28 παρ.32 έκρινε ότι έπρεπε να δοθεί αναδρομική κατάργηση για τις περιοχές που εγκρίθηκαν Περιφερειακά Πλαίσια η ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή Ειδικά πλαίσια και έκρινε επίσης με το Ν. 4389/2016 αρθ. 238 οτι διατηρείται σε ισχύ ως κυρίαρχος κανόνας δικαίου περί καθορισμού των χρήσεων γης το Π.Δ. Με το αρθ. 52 του Ν. 4442/2016 δόθηκε προθεσμία παραμονής σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που έχουν πρόβλημα χρήσεων γης μέχρι 8-8-2019 και με το αρθ. 56 του ιδίου νόμου καταργείται κάθε προηγούμενη αντίθετη διάταξη. Η ίδια προθεσμία καθορίστηκε και με το Ν. 4178/2013 αρθ.51 παρ.3 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.47 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/A΄/2016).

    Στο Ηράκλειο Κρήτης θεσπίστηκε η 16/ΕΣΧΠ/1981(ΦΕΚ 654/Β΄/1981) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 22292/1999 (ΦΕΚ 1768/Β΄/1999) Το 2003 δημοσιεύτηκαν το ΓΠΣ Συγκροτήματος Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 696/Δ΄/2003) και το 2009 το ΓΠΣ Δήμου Ν. Αλικαρνασού (ΦΕΚ122ΑΑΠ/2009) και το ειδικό πλαίσιο βιομηχανίας (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) και σύμφωνα με το Ν.4280 / 2014 αρθ. 28 παρ. 32 οι ρυθμίσεις τις 16/ΕΣΧΠ/1981 παύουν να ισχύουν, για τις περιοχές των ΓΠΣ και τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αναδρομικά από της θεσπίσεως των ΓΠΣ και του ειδικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ 22292/1999 έγινε κατά παράβαση του αρθ. 25 παρ.5 του Ν. 2508/1997 και του αρθ. 229 και 230 του Π.Δ. (ΦΕΚ 580/Δ΄/27-07-1999), για την έκδοση της δεν συντάχθηκε περιβαλλοντική μελέτη και για το λόγο αυτό το Σ.τ.Ε. με την 3168/5-11-2008 Απόφαση του ακύρωσε την παρ. 1Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/1999 κατόπιν αιτήσεως λατομικής επιχείρησης. Επειδή μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο σιωπηρά κατάργηση (αρθ. 26 παρ. 6 Ν. 2831/2000, αρθ. 12 και 23 παρ. 5 Ν. 3212/2003 και με μεταγενέστερες ρυθμίσεις παρατείνεται η προθεσμία) διότι σε κανένα από το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο δεν καταργείται ρητά η παρ. 1Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/1999 παρόλο που έχει ακυρωθεί από το Σ.τ.Ε. και έχει καταργηθεί σιωπηρά (άρθρο 2, Α.Κ.) με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, προκαλείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή της η μη, μεταξύ των οργάνων των Διοικητικών Υπηρεσιών όπως διαπιστώνουμε από παράπονα επιχειρήσεων μελών μας.

    Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων μας (πχ επιστολή μας από 01.08.2012 με αρ.πρ. 1493 προς Υπουργό Ανάπτυξης κλπ) εισηγούμεθα την ρητή κατάργηση της, αναδρομικά από 5-11-2008 ημερομηνία δημοσίευσης της 3168/5-11-2008 Απόφασης Σ.τ.Ε., με την προσθήκη στις καταργούμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου «έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις» του άρθρου 26: ιε «Η παρ. 1Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/1999 (ΦΕΚ 1768/Β΄/1999) καταργείται αναδρομικά από 5-11-2008».