Άρθρο 07 – Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων

1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείων, αν από αυτήν δημιουργούνται:
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, καθώς και βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας,
β) βλάβες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις,
γ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη λήψη ανάλογων μέτρων και με κόστος οικονομικά αποδεκτό.
Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η συνδρομή, σωρευτικά, τον ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ για λόγους ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης.
β) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄),
γ) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης από την οποία προκύπτει ότι είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ),
δ) έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, δεν επιτρέπεται εκμετάλλευση λατομείων, όταν κατά την αξιολόγηση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης κριθεί ότι η αιτούμενη έκταση δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ορθολογικής και ασφαλούς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.
3.Εφόσον για τη χωροθέτηση του λατομείου απαιτείται η διερεύνηση και ειδικότερων απαγορευτικών λόγων, κατά το στάδιο έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης συνυποβάλλεται κατά περίπτωση, γνωμοδότηση των κατωτέρω υπηρεσιών:
α)την αρμόδια υπηρεσία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου,
β)το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.),
γ)το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ),
δ)την αρχή ή το φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.
Για τη μη αναγκαιότητα των γνωμοδοτήσεων των περιπτώσεων β, γ και δ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη σχετική μελέτη μηχανικού.
Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον αυτές έχουν γνωμοδοτήσει κατά το στάδιο χορήγησης της έγκρισης ερευνητικών εργασιών ή της μίσθωσης του λατομικού χώρου ή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων.
Για τα λατομεία που χωροθετούνται εντός λατομικών περιοχών δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών.
4.Η ίδρυση λατομείου εντός των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’), είναι δυνατή μόνο στις ζώνες ή περιοχές εκείνες, όπου τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται είτε από το σχετικό νόμο, είτε από τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αυτών, που εκδίδονται κατ’ επιταγή της σχετικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις περαιτέρω εξειδικεύσεις ή περιορισμούς που τίθενται σε αυτές. Η ίδρυση λατομείων εντός των περιοχών αυτών σε κάθε περίπτωση γίνεται και ύστερα από την εξέταση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 • Άρθρο 7 § 2

  Πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι μη ορθολογική εκμετάλλευση και εάν αυτή συναρτάται και με τη μη ύπαρξη δυνατότητας ανάπτυξης εντός μικρού χώρου επέμβασης και την τοποθέτηση εντός αυτού, εγκαταστάσεων κατεργασίας εξορυσσόμενων και απόρριψης στείρων ή απόθεσης παραπροϊόντων.

  Άρθρο 7 § 3 α

  Δεν καθορίζεται ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα αποφανθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομείου.

 • 13 Ιουλίου 2017, 00:27 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Αρθρο 7 παραγραφος 3
  Δεν καθορίζεται ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που γνωμοδοτεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου.

 • (α) Κατά το νομοσχέδιο, το οποίο επαναλαμβάνει ισχύουσα διάταξη, οι «σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» είναι ο μόνος περιβαλλοντικός λόγος απαγόρευσης της λατομείας. Η διάταξη είναι ξεπερασμένη: το Σύνταγμα απαιτεί την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το ενωσιακό δίκαιο την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας. Κανένα από τα δύο δεν περιορίζεται στην απαγόρευση μόνο των «σοβαρών αλλοιώσεων».

  (β) Η 1η παράγραφος δεν προσδιορίζει για ποιον ακριβώς λόγο το ΣΕΠΔΕΜ μπορεί να αρνηθεί την σύμφωνη γνώμη του: φυσικά, δεν είναι δυνατόν «λόγοι …ορθολογικής εκμετάλλευσης» να επιτρέπουν την συνέχιση λατομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν «σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον» ή «βλάβες σε μνημεία». Επίσης, η αναφορά σε «έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» ως προϋπόθεσης της απαγόρευσης της λατομείας δεν είναι κατανοητή: πρώτον, συνήθως απαιτείται έγκριση ΑΕΠΟ (όχι ΜΠΕ), και δεύτερον, δεν είναι σαφές γιατί απαιτείται έγκριση ΑΕΠΟ για την απαγόρευση της λατομείας (όταν, σε μερικές περιπτώσεις, η νομοθεσία φθάνει σε σημείο να επιτρέπει λατομικές δραστηριότητες ακόμα και χωρίς ΑΕΠΟ σε ισχύ).

  (γ) Δεν είναι σαφές το νόημα της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 4 του νομοσχεδίου, ειδικά από την στιγμή που το άρθρο 6 (5η παράγραφος, τελευταίο εδάφιο) έχει «απαγορεύσει» την θέσπιση περιβαλλοντικών ρυθμίσεων (π.χ., όρων και περιορισμών εντός προστατευόμενων περιοχών, αρχαιολογικών χώρων, κοκ.) που απειλούν να μεταβάλλουν τον χαρακτήρα λατομικών περιοχών. Ειδικά για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, υπάρχει σχετικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, ο οποίος θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για το σύνολο του νομοσχεδίου (Non-energy mineral extraction and Natura 2000, διαθέσιμος εδώ : goo.gl/5JuARS ).

 • 11 Ιουλίου 2017, 17:24 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Διαγραφή της παραγράφου 1γ του άρθρου.
  Να προστεθεί άρθρο που να εξαιρεί από τις απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων τις περιπτώσεις αποκλειστικά υπόγειας εκμετάλλευης μαρμάρου:
  Αρχαιολογικοί Χώροι: Επιτρέπεται η ανάπτυξη Υπόγειας Εκμετάλλευσης μαρμάρου, με όρους που θα προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε κηρυγμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, εκτός της Ζώνης Α’ – Απολύτου Προστασίας (πλήρης απαγόρευση), δηλαδή στις Ζώνες Β’ και Γ’ και ευρύτερα αυτών, όπως συνήθως ορίζονται. Ο καθορισμός των ειδικών όρων στην κάθε ζώνη ορίζεται στις γνωμοδοτήσεις των οικείων αρχαιολογικών υπηρεσιών και συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες μελέτες.
  Αναδασωτέες Εκτάσεις: Επιτρέπεται η ανάπτυξη Υπόγειας Εκμετάλλευσης μαρμάρου, σε δασικές ή μη εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί δασωτέες ή αναδασωτέες σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.
  Περιοχές Περιβαλλοντικής Προστασίας: Σε περιοχές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας (NATURA 2000, βιότοποι, οικότοποι κλπ.) επιτρέπεται η Υπόγεια Εκμετάλλευση μαρμάρου άμα τη λήψη τα απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων και όρων που θα ορίζονται στις εγκριτικές αποφάσεις των Υπηρεσιών και θα συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες μελέτες : ΠΠΔ Ερευνητικών Εργασιών Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση …
  Διαχειριστικά και Χωροταξικά Σχέδια: Oι Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις μαρμάρου εξαιρούνται των Διαχειριστικών και Χωροταξικών Σχεδίων, των ζωνών και αποστάσεων προστασίας που έχουν οριστεί για τις επιφανειακές λατομικές δραστηριότητές.

 • 11 Ιουλίου 2017, 12:06 | ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας ορίζουν ζώνες προστασίας των σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού εντός των οποίων απαγορευεται η εγκατάσταση ρυπογόνων έργων και δραστηριοτήτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Προτείνεται προσθήκη διατάξης η οποία θα εξειδικεύει/απαγορεύει περαιτέρω τη χωροθέτηση των λατομείων εντός των ζωνών προστασίας.

  Σε κάθε περίπτωση και πριν την κατάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει η οικεία Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εξετάζει:
  1. τη συμβατότητα της δραστηριότητας(έρευνας ή εκμετάλλευσης)με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και
  2. τους ειδικούς λόγους προστασίας των μικρών υδατορεμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.4258/2014, που διέρχονται από τους λατομικούς χώρους και την ανάγκη οριοθέτησης αυτών.

  Στην παρ. 4 του άρθρου θα πρέπει να αναφερθεί ρητώς ότι απαγορεύεται η εξορυκτική δραστηριότητα εντός οικοτόπων προτεραιότητας καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία δεν απαγορευει ρητώς την εξορυκτική δραστηριότητα σε καμία περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, έως σήμερα δεν έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα τα οποία θα δίνουν κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείρισή τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξετασθεί η ίδρυση λατομείου εντός οικοτόπου προτεραιότητας κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αφού δεν μπορούν να σταθμιστούν οι επιπτώσεις στην ακεραιότητα του οικοτόπου και επομένως θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με τον Ερμηνευτικό Οδηγό του άρθρο 6, παρ.4 εδ.2 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

 • 29 Ιουνίου 2017, 10:03 | Τριαντάφυλλος Καραγεώργης

  Στα προγράμματα μέτρων των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000/ΕΕ, υπάρχουν οριζόντια μέτρα προστασίας των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων και των σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού με τη θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας εντός των οποίων απαγορεύεται η χωροθέτηση ρυπαντικών έργων/δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εξορυκτικής δραστηριότητας. Συνεπώς, σε κάποιο από τα στάδια διερεύνησης των απαγορευτικών λόγων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων, πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με την συμβατότητα της προτεινόμενης έρευνας ή εκμετάλλευσης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.