Άρθρο 12 – Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

1. Η εκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβάθμιων O.T.A. πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α,, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου, με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές.
2.Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται εκτάσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για την εκμετάλλευση μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και για την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών στα οποία αναφέρεται η παρ. 3 του άρθρου 10, σ’ εκείνους που έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 του Κεφαλαίου Θ του ν.4442/2016 (Α’230)και υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11. Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται Δημόσιο ή Συντονιστής Aποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου περί δημοτικών λατομείων νοείται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.
Κατ’ εξαίρεση εκμισθώνονται με απευθείας σύμβαση εκτάσεις των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία λατομείων αδρανών υλικών της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 10 και των λατομείων της παραγράφου 4 του άρθρου 9, στον ανάδοχο του έργου.
3Με δημοπρασία εκμισθώνονται δημοτικές εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει στη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του αιτούμενου χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11. . Όπου στην παράγραφο 7 αναφέρεται Δημόσιο ή Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου περί δημοτικών λατομείων νοείται ο οικείος δήμος και ο δήμαρχος αντιστοίχως.
4. Για την απόδοση των μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών λατομείων ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Τα μισθώματα αυτά, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 11.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 11 έχουν αναλογική εφαρμογή και στα λατομεία επί δημοτικών εκτάσεων.

 • Άρθρο 12 § 4

  Κάνουμε την εξής προσθήκη:

  «Για την απόδοση των μισθωμάτων (πάγιων και αναλογικών), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών λατομείων, ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος».

 • 16 Ιουλίου 2017, 22:33 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ Μαριέττα

  Εάν σε αδειοδοτημένο λατομείο, είτε είναι αδρανή είτε είναι μαρμάρου, υπάρχει όμορο δημοτικό ή δημόσιο χώρος ή λατομείο, θα πρέπει να γίνεται κατευθείαν μίσθωση, εφόσον το αιτηθεί ο αδειοδοτημένος όμορος λατόμος. Αυτό επειδή, θα γίνει έτσι περισσότερο ορθολογική και οικονομικότερη εκμετάλλευση του κοιτάματος, ενώ και το περιβάλλον επιβαρύνεται λιγότερο.

 • 13 Ιουλίου 2017, 00:25 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Αρθρο 12 παραγραφος 2
  Θα πρέπει να μπορεί να γίνεται απευθείας μίσθωση ενος δημοτικού λατομικού χώρου χωρίς να μεσολαβεί αδεια ερευνων. Παρότι η άδεια ερευνών αποτελεί εργαλειο για την έρευνα λατομικών ορυκτών, υπάρχουν περιπτώσεις οπου είναι εντελώς περιττή. Αναφέρουμε για παράδειγμα όμορο χώρο ανοιγμένου λατομείου.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:27 | ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Άρθρο 12. Εκμίσθωση των δημοτικών λατομείων
  Προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
  7. Οι διατάξεις των παραγράφων 14.α. και 14.β. του άρθρου 11 ισχύουν και αντίστοιχα και για τα δημοτικά λατομεία αδρανών υλικών.

 • 11 Ιουλίου 2017, 10:05 | Alexandros Papakostas

  Στο άρθρο 12 παρ. 4 να συμπεριληφθεί στα οριζόμενα και η παράγραφος 5 του άρθρου 3.
  Είναι αρκετές οι περιπτώσεις ιδιόχρησης δημοτικών λατομείων.

 • 1 Ιουλίου 2017, 17:04 | Ζαχαρόπουλος Ευάγγελος

  Στο νέο νομοσχέδιο για τα λατομεία, συμπεριλαμβανομένων και των λατομείων σχιστολιθικών πετρωμάτων, στο άρθρο 12 έχει απαλοιφθεί η παλαιότερη διάταξη του άρθρου 24 του ν.669/1977 περί απευθείας εκμίσθωσης σε συνεταιρισμούς λατόμους. Η αιτιολογία είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν τέτοιοι συνεταιρισμοί και εκτάσεις τέτοιες ως εκ τούτου δεν ασχολήθηκε κανείς.
  Ωστόσο, δεν καταργείται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 192 του Ν.4363/2006 περί της δυνατότητας απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, σε συνεταιρισμούς λατόμων, τα μέλη των οποίων είναι όλοι μόνιμοι κάτοικοι.
  θεωρώ όμως, ενισχύοντας τις συνεταιριστικές οργανώσεις και δη σε περιοχές όπου την εκμετάλλευση των πετρωμάτων την είχαν πάντα οι κάτοικοι του χωρίου, όπως συμβαίνει με τα λατομεία σχιστολιθικών πετρωμάτων στα χωριά Νεοχωρίου, Καλαμακίου και Συκής, να συμπεριληφθεί παράγραφος για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικών λατομείων σε αστικούς συνεταιρισμούς, τα μέλη των οποίων είναι όλα δημότες του εκάστοτε χωρίου.