Άρθρο 15 – Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών, αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών και των κατ’ εξαίρεση εκτός των περιοχών τούτων λατομείων της παραγράφου 2 του άρθρου 10, χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας.
2. Όταν για την εκμετάλλευση των λατομείων της προηγουμένης παραγράφου είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, ο εκμεταλλευτής του λατομείου υποχρεούται να επιδιώξει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μη παροχής συναίνεσης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή μέρους της ξένης ιδιοκτησίας για την κατασκευή δρόμων εξωτερικής προσπέλασης.
Ειδικά για τα λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντίστοιχα, εκτός των ανωτέρω έργων, είναι δυνατή η απαλλοτρίωση για επέκταση των κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών, ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών υλών, κατασκευή υποδομών υδροδότησης, αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων λατομείων.
Στις απαλλοτριούμενες εκτάσεις απαγορεύεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών.
Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ του ιδιοκτήτη του λατομείου. Για την σκοπιμότητα της απαλλοτρίωσης και τον προσδιορισμό της έκτασης που απαιτείται, αποφαίνεται η κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ.
Οι απαλλοτριώσεις για μεν τις περιπτώσεις ακινήτων εξυπηρετούντων τις ανάγκες εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 αντίστοιχα, κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για δε τις περιπτώσεις των λατομείων αδρανών υλικών με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 128 έως και 138 του ν.δ. 210/1973 (Α’ 277), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Στην περίπτωση µη εκτέλεσης των έργων, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η απαλλοτρίωση, εντός τετραετίας από της συντελέσεως αυτής ή σε περίπτωση που η απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, αυτή ανακαλείται με απόφαση του εκδόσαντος οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η συντελεσμένη απαλλοτρίωση ανακαλείται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην έκταση που έχει απαλλοτριωθεί πραγματοποιείται εξόρυξη ή απόληψη λατοµικών ορυκτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και χρηματικό πρόστιμο ίσο με την καταβληθείσα αποζημίωση της απαλλοτριωθείσας έκτασης, υπέρ ειδικού λογαριασμού που δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου με σκοπό την αποκατάστασή της.
4. Όταν για την εκμετάλλευση λατομείου οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών κριθεί απαραίτητη η χρήση άλλης ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του λατομείου, ο εκμεταλλευτής δικαιούται να ζητήσει την παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Για την αναγκαιότητα της χρήσης της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραίτητης έκτασης, αποφαίνεται η αρμόδια Επιθεώρηση του ΣΕΠΔΕΜ. Η αποζημίωση για τη χρήση της ιδιοκτησίας αυτής καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου του λατομείου και η χρήση της έκτασης επιτρέπεται αμέσως μόλις καταβληθεί η αποζημίωση που θα καθορισθεί.
5. Δημόσιες εκτάσεις, που κρίνονται αναγκαίες για την εκμετάλλευση λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση στους εκμεταλλευτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου.

 • 19 Ιουλίου 2017, 16:10 | ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΕ

  Είναι γνωστό ότι στα Επτάνησα και σε μερικά νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις αλλά όλες οι εκτάσεις εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ιδιωτικές.

  Επίσης είναι γνωστόν ότι υπάρχει μεγάλος κατακερματισμός των ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου σε μεμονωμένες μικρότερες (των 4 – 10 στρεμμάτων κυρίως ) έτσι είναι πολύ δύσκολο να συμφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες ώστε να προκύψει αθροιστικά μεγάλη έκταση για να μπορεί να δημιουργηθεί μια Λατομική περιοχή .
  Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που αγοράζονται ή μισθώνονται μετά κόπων και βασάνων αρκετές μικρές ιδιοκτησίες και προκύπτει αθροιστικά μία έκταση 100 – 200 στρέμματα η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί Λατομική περιοχή ( καταλληλότητα πετρωμάτων – αποστάσεις από όρια οικισμών κ.λ.π. ) κατάλληλη για εκμετάλλευση , παρεμβάλλεται όμως μία έκταση 4 – 5 στρεμμάτων ενός ή δύο μικρό ιδιοκτητών για τις οποίες αρνούνται να συναινέσουν είτε στην μίσθωση είτε στην πώληση με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατον να δημιουργηθεί μια ορθολογικά εκμεταλλεύσιμη ενιαία έκταση για Λατομική περιοχή και να μην μπορεί να προχωρήσει ο καθορισμός της.

  θεωρούμαι λοιπόν ότι στο άρθρο 15 και στο τέλος της παραγράφου 4 πρέπει να προστεθεί ότι :
  στις περιπτώσεις άγονων κυρίως ιδιωτικών μικρό εκτάσεων οι οποίες ευρίσκονται μέσα σε ευρύτερη δημιουργημένη ιδιωτική έκταση ( αγορασμένη ή μισθωμένη ) η οποία πληρεί τις προδιαγραφές ( καταλληλότητα πετρωμάτων – αποστάσεις κ.λ.π. ) και είναι απαραίτητη η χρήση τους για την δημιουργία Λατομικής περιοχής πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτική αποζημίωση το ύψος της οποία πρέπει να καθορίζεται είτε από τις αντικειμενικές αξίες της εφορίας της περιοχής είτε από το Μονομελές Πρωτοδικείο και το τίμημα να καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

  Αφοί Παν. Βαγγελάτου Α.Ε.
  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6944961367

 • Άρθρο 15 § 2 εδάφιο (δ)

  Διόρθωση μιας διφορούμενης διατύπωσης καθώς σε περίπτωση μίσθωσης και απαλλοτρίωσης η απαλλοτρίωση της έκτασης γίνεται με δαπάνες του εκμεταλλευτή και υπέρ του ιδιοκτήτη!!! Προτείνεται η εξής διόρθωση:

  «Οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνεται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και υπέρ αυτού. Για τη σκοπιμότητα ….»

  Άρθρο 15 § 2 εδάφιο (ε)

  Δεν προβλέπεται στο σχέδιο, απαλλοτρίωση για ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σε περιπτώσεις όπου τα κοιτάσματα έχουν επέκταση, οπότε απαιτείται και αντίστοιχη επέκταση του χώρου εξόρυξης. Η δημόσια ωφέλεια (περιβαλλοντική ωφέλεια και ωφέλεια εξοικονόμησης πόρων) απαιτεί την εξάντληση του πόρου (μέγιστη δυνατή αποληψιμότητα).

  Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η απαλλοτρίωση για εγκαταστάσεις επεξεργασίας μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, αφήνοντας εκτός τα αδρανή (σε αυτά είναι αποδεκτή απαλλοτρίωση μόνο με κατασκευή δρόμων). Αυτό αποτελεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αδρανών και πρέπει να απαλειφθεί. Η δυνατότητα απαλλοτρίωσης για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρέπει να δοθεί και για τα αδρανή.

  Άρθρο 15 § 5

  Προκειμένου να αποφεύγεται η δέσμευση χώρου σε θέσεις όπου υπάρχουν λατομικοί πόροι να επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων και για την επεξεργασία λατομικών προϊόντων και για τις αποθέσεις στείρων

 • 17 Ιουλίου 2017, 10:21 | ΝΚ

  Άρθρο 15 παραγ.2 δεύτερο εδάφιο

  Γιατί στις διατάξεις του ενλόγω εδαφίου δεν περιλαμβάνονται και τα λατομεία αδρανών υλικών;

 • 14 Ιουλίου 2017, 09:55 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 15 παρ.2 παρ.5. Να επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου ως συνοδό έργο από τον οποίο θα μπορούν να εξορύσσονται υλικά κατάλληλα μόνο για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του λατομείου. π.χ κατασκευή και συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών οδών, κατασκευή εγκαταστάσεων προσωρινής απόθεσης και αποθήκευσης των εξορυσσόμενων προϊόντων, όταν η φύση των παραγόμενων υλικών δεν είναι κατάλληλα ώστε να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργεία του λατομείου σε όλη τη διάρκεια του έτους.(Να περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις ιδιοκτησίας) Σημειώνεται ότι στο άρθρο 3 παρ. 7 υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση όπου εξορύσσονται αδρανή υλικά ως παραπροϊόντα ενώ δεν προβλέπεται η περίπτωση όπου σε ένα λατομείο δεν συναντώνται υλικά που να είναι κατάλληλα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του λατομείου.
  Άρθρο 15 παρ. 4.Καλό θα ήταν να καθοριστεί και η διαδικασία με την οποία φθάνει μια υπόθεση στο πρωτοδικείο.
  Άρθρο 15 παρ. 5. Να γίνει αναφορά και για τις δημόσιες επικοιστικές εκτάσεις.

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:53 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Αρθρο 15 παραγραφος 2 εδάφιο 4
  Οι απαλλοτριώσεις που γίνονται με αίτηση και δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου θα πρέπει να γίνονται υπέρ αυτού και όχι υπέρ του ιδιοκτήτη του λατομείου. Αν μείνει η πρόταση ως έχει τότε σε περίπτωση μισθωμένου λατομείου η απαλλοτρίωση θα πληρώνεται από τον μισθωτή και θα γίνεται υπέρ του εκμισθωτή!!!

 • 11 Ιουλίου 2017, 17:56 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  12. Αρθρο 15, παρ. 2, σελ. 29: Να προστεθεί και η επέκταση χώρου απόθεσης στείρων και η δημιουργία εγκαταστάσεων φόρτωσης στους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται αναγκαστική απαλλοτρίωση.
  13. Αρθρο 15, παρ. 5, σελ. 30: Να γίνει ιδιαίτερη μνεία για τις δημόσιες και δημοτικές δασικές εκτάσεις και να διατυπωθεί ότι μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.