Άρθρο 04 – Λατομικές Περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

1. Ως λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρανών υλικών μπορούν να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωμάτων, όσο και ως προς τις επιπτώσεις της αναπτυσσόμενης εντός αυτών λατομικής δραστηριότητας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
2. Λατομικές περιοχές καθορίζονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στην περίπτωση που τα γεωγραφικά της όρια ταυτίζονται με αυτά του νομού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5. Όταν δεν υφίσταται ταύτιση των γεωγραφικών ορίων νομού και Περιφερειακής Ενότητας, αλλά ο νομός περιλαμβάνει περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες, ο καθορισμός λατομικών περιοχών γίνεται για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού.
Λατομικές περιοχές καθορίζονται, όταν η παραγωγή των λειτουργούντων λατομείων σε ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές του νομού και η εκμετάλλευση των απολήψιμων αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νομού με κίνδυνο τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Για τον υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών για περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαμβάνονται υπόψη και τα κοιτάσματα τυχόν αδιάθετων λατομικών χώρων εντός των ήδη καθορισμένων λατομικών περιοχών καθώς και τα τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να καθορίζονται λατομικές περιοχές σε τέως επαρχίες ή νήσους στις οποίες δεν υπάρχουν καθορισμένες λατομικές περιοχές, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εξορθολογισμό της κατανομής των λατομικών περιοχών ως προς τα κέντρα κατανάλωσης.
3. Κατά τον καθορισμό μιας λατομικής περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α. Η καταλληλότητα του πετρώματος και η επάρκεια υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.
β. Χωροταξικά κριτήρια, όπως τα εγκεκριμένα γενικά, ειδικά και περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, η απόσταση και η ορθολογική κατανομή ως προς τα κέντρα κατανάλωσης.
γ. Περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η μικρότερη δυνατή όχληση ή βλάβη στο περιβάλλον, η υπαγωγή ή μη των υποψήφιων εκτάσεων στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, η δυνατότητα επέκτασης των ήδη υφισταμένων λατομικών περιοχών και οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
δ. Κριτήρια ασφαλούς και ορθολογικής λειτουργίας, όπως η ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων, η ορθολογική εκμετάλλευση, η οικονομία και βιωσιμότητα των κοιτασμάτων.
ε. Κριτήρια προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
4. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, ο οικείος Περιφερειάρχης διερευνά ανα πενταετία την επάρκεια των υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές σε κάθε νομό της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του. Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει αιτιολογημένη διαπιστωτική πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση, (ο οικείος Περιφερειάρχης), έπειτα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου επί των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό νέων λατομικών περιοχών, ο τελευταίος εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5.Οι λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισηγητική έκθεση, που έχει το χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης, της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία εξετάζει τα ζητήματα των παραγράφων 1, 2 και 3, τα ζητήματα του άρθρου 5, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων του άρθρου 7. Η απόφαση καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών εκδίδεται εντός πέντε (5) ετών από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της εγκριτικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
6. Ειδικώς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α), μπορεί με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής, να καθορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αδρανών υλικών με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • Άρθρο 4 § 2

  Για το σωστό καθορισμό των λατομικών περιοχών στον υπολογισμό για την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες παραγωγής αδρανών από τα παραπροϊόντα λατομείων μη αδρανών στην εγγύς περιοχή.

 • 17 Ιουλίου 2017, 09:25 | ΝΚ

  Άρθρα 4 και 5

  Σε πολλές περιπτώσεις και στα δύο άρθρα όπου αναφέρεται «νομός» θα πρέπει να τεθεί «Περιφερειακή Ενότητα» αφού αυτή είναι το επίπεδο καθορισμού των λατομικών περιοχών.

  Άρθρο 4 παραγ.3γ

  Μήπως θα πρέπει να αναφερθεί ρητά και η «δυνατότητα δημιουργίας λατομικής περιοχής σε θέσεις ήδη λειτουργούντων λατομείων» δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται κατά κανόνα μικρότερη νέα επιβάρυνση του περιβάλλοντος Άλλωστε αυτό επιτάσσει και η νομολογία του Σ.τ.Ε.

 • (α) Κανείς δεν έχει εξηγήσει για ποιο λόγο, σε μία ενιαία οικονομία (όπως η ελληνική), όπου υπάρχει η συνταγματική υποχρέωση χωροθέτησης οχληρών δραστηριοτήτων (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. α’ Συντάγματος), η «επάρκεια» ενός «νομού» σε λατομικά υλικά πρέπει να είναι το «υπέρτατο» κριτήριο χωροθέτησης. Ισχυρισμοί ότι δήθεν «διαταράσσεται η αγορά» ή «στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός» αν δεν υπάρχει λατομική περιοχή σε κάθε νομό (2η παράγραφος) είναι τελείως ατεκμηρίωτοι: θα έπρεπε το ΥΠΕΝ να δημοσιοποιήσει τις οικονομικές μελέτες από τις οποίες αποδεικνύεται η στρέβλωση ή η διατάραξη, και να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για αρχαϊκές απόψεις περί οικονομίας: με την ίδια λογική, η νομοθεσία θα έπρεπε να διασφαλίσει την «επάρκεια» κάθε νομού σε οποιοδήποτε καταναλωτικό αγαθό, αρχίζοντας από αγαθά πολύ ζωτικότερα από τα εξορυκτικά. Αν μη τι άλλο, το νομοσχέδιο θα έπρεπε πρώτα να διασφαλίσει την «επάρκεια» κάθε νομού σε στοιχειώδη περιβαλλοντικά αγαθά.

  (β) Η «αναδιατύπωση» του άρθρου 4 καταργεί τις ελάχιστες αποστάσεις λατομείων από όρια προστατευόμενων ζωνών [4 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο ν. 1428/1984, όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 3335/2005 – το οποίο καταργείται διακριτικά από το νομοσχέδιο (βλ. άρθρο 26 παρ. 1 περ. στ’)]. Και μόνο για τον λόγο αυτό, υποβαθμίζει σοβαρά το περιβάλλον, και εγείρει θέματα συνταγματικότητας.

  (γ) Η διαδικασία διερεύνησης της «επάρκειας» κάθε νομού σε λατομικά υλικά στην ουσία ενεργοποιεί τον καθορισμό λατομικών περιοχών. Δυστυχώς, είναι αδιαφανής και αδιαμόρφωτη. Δεν προβλέπεται ο τρόπος διερεύνησης και συλλογής των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων, και οι ελάχιστες απαιτήσεις επιστημονικότητας. Δεν προβλέπεται διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Δεν προβλέπεται δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης ή της εισήγησης του Περιφερειάρχη. Η διερεύνηση μπορεί να είναι μόνο μέρος της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, και θα πρέπει να τίθεται εγκαίρως (και ενώ όλες οι εκδοχές είναι ανοιχτές) στην διάθεση του κοινού.

  (δ) Ο ν. 1515/1985 (ΡΣΑ 1985) έχει καταργηθεί, και όλες οι σχετικές παραπομπές πρέπει να γίνουν στον ν. 4277/2014 (ΡΣΑ 2014). Γενικότερα, η αρμοδιότητα καθορισμού θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων στον ν. Αττικής μπορεί να καταργηθεί, καθώς υποτίθεται ότι τελευταίος χρόνος παράτασης των μισθώσεων και αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών θα ήταν η 31.12.2013 (αρχική εκδοχή του άρθρου 183 παρ. 1 ν. 4001/2011, το οποίο επίσης καταργείται διακριτικά από το νομοσχέδιο): από τότε, τα λατομεία αυτά όφειλαν να βρίσκονταν σε φάση αποκατάστασης. Αντίθετα, το νομοσχέδιο καταργεί τον χρονικό περιορισμό, και επιτρέπει την συνέχιση της λειτουργίας, χωρίς κανένα όρο. Επίσης, με δεδομένο τον καθορισμό των θέσεων αυτών από το 1996 (πρβλ. ΦΕΚ Β’ 403/1996, βλ. και ΦΕΚ Β’ 167/2004), θα πρέπει κάποια στιγμή το ΥΠΕΝ να διερευνήσει και να δημοσιοποιήσει την πορεία της αποκατάστασης. Στον ν. Αττικής ζει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 • 12 Ιουλίου 2017, 14:51 | Αθηνά Μπορομπόκα

  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στην παρ. 4 με ποιο τρόπο και ποια κριτήρια θα διερευνά ο Περιφερειάρχης την επάρκεια των αδρανών υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:48 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Προσθήκη στην παράγραφο 4:
  Θα πρέπει ο νόμος περί λατομείων να δίνει μία διέξοδο συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας σε λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν επί πολλά χρόνια εκτός λατομικών περιοχών (νόμιμα) και το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοκληρώνουν την αποκατάσταση.
  Παρακαλώ να εξετάσετε την περίπτωση της κατά προτεραιότητα μετεγκατάστασης αυτών των λατομικών επιχειρήσεων είτε σε λατομικές θέσεις εντός υφιστάμενων λατομικών ζωνών είτε σε ιδιωτικές περιοχές που θα προτείνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν λατομικές ζώνες.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:06 | Κώστας Αγγελόπουλος

  Παρ. 2. Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών, με σκοπό την κάλυψη των εκτιμώμενων αναγκών για περίοδο τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, λαμβάνονται υπόψη ακόμα και τα τυχόν παραγόμενα αδρανή υλικά από δραστηριότητες ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ), τότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα αδρανή υλικά που τυχόν παράγονται και διατίθενται ως υποπροϊόντα από άλλα λατομεία οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών τα οποία συνήθως είναι και ανώτερης ποιότητας.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:21 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 4 ΑΔΡΑΝΗ

  Είναι γεγονός ότι για λόγους «ιστορικούς¨» τα αδρανή υφίστανται τα περισσότερα «βάρη» απ ολες τις κατηγορίες ορυκτών. Αν συνυπολογιστεί ότι είναι ένα από τα πιο «φθηνά» ορυκτά αυτό δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στον εκμεταλλευτή. Ενδεικτικά :
  1. Λειτουργούν σε Λ.Π που είναι κατά κανόνα σε απόμακρες περιοχές αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς.
  2. Εχουν ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα 5% χωρία να ορίζεται ανώτατο
  3. . Επιβαρύνονται με ειδικό τέλος 5% υπερ ΟΤΑ
  4. Το πάγιο δεν συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα
  Θεωρείται σκόπιμο ότι ο νέος νόμος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω και να ρυθμίσει το θέμα και για λογους ισης αντιμετώπισης αλλα και λόγους μείωσης της επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης των αδρανών

 • 11 Ιουλίου 2017, 11:59 | ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Στην παρ. 2 του άρθρου 4 για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών για μια περίοδο 40 χρόνων, τα αδρανή υλικά που δύναται να παραχθούν από την εναπομείνασα, πέραν της απαιτούμενης για την αποκατάσταση, ποσότητα των στείρων υλικών που παράγονται από τα λατομεία μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, ως ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 43 του Ν.4262/2014.

 • 9 Ιουλίου 2017, 18:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ

  Υπάρχουν λατομικές επιχειρήσεις εκτός των καθοριζομένων λατομικών περιοχών, οι οποίες λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια, απασχολούν πλήθος μηχανικών, γεωλόγων και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι επιχειρήσεις αυτές τροφοδοτούν την τοπική αγορά αδρανών υλικών κάθε περιφέρειας σε μεγάλο ποσοστό, κρατώντας τις τιμές των υλικών σε χαμηλό επίπεδο λόγω εντοπιότητας.

  Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις εφαρμόζουν καί ολοκληρώνουν προγράμματα αποκατάστασης του λατομικού χώρου όπου δραστηριοποιούνται καί μπορούν να μετεγκατασταθούν κατ’εξαίρεση και κατά προτεραιότητα σε λατομικές θέσεις εντός των προτεινόμενων νέων καθορισμένων δημόσιων και δημοτικών λατομικών περιοχών, ή εντός καθορισθησόμενων κατόπιν αιτήσεώς τους ιδιωτικών λατομικών περιοχών.

  Ως εκ τούτου, οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν, η μεγάλη υπάρχουσα τεχνογνωσία τους θα μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω αλλά και η αγορά αδρανών υλικών σε τοπικό επίπεδο θα μείνει ανεπηρέαστη.

 • 7 Ιουλίου 2017, 21:03 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  1. Προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 4.
  7. Λατομικές επιχειρήσεις αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνται εκτός λατομικών περιοχών επί μακρά σειρά ετών και την τελευταία πενταετία εφαρμόζουν και ολοκληρώνουν πρόγραμμα αποκατάστασης του λατομικού τους χώρου, δύνανται κατ’ εξαίρεση να μετεγκατασταθούν κατά προτεραιότητα σε λατομικές θέσεις εντός των καθορισμένων δημόσιων και δημοτικών λατομικών περιοχών, ή εντός καθορισθησόμενων κατόπιν αιτήσεώς τους ιδιωτικών λατομικών περιοχών, προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, να αξιοποιήσουν την μεγάλη τεχνογνωσία τους, αλλά και να διατηρήσουν το ποσοστό αγοράς αδρανών που ήδη καλύπτουν από πολλών ετών.
  Ως γνωστόν υπάρχουν αρκετές λατομικές επιχειρήσεις στη χώρα που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών επί μακρά σειρά ετών. Αυτές απασχολούν πολυάριθμο ειδικευμένο προσωπικό, συμμετέχουν στην τροφοδοσία της περιφέρειάς τους με σημαντικό ποσοστό, και διαθέτουν αξιόλογη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, και ήδη ολοκλήρωσαν ή ολοκληρώνουν πενταετές πρόγραμμα αποκατάστασης του ν. 2115/93 ή αντίστοιχο του ν. 2839/2000.
  Η κατά προτεραιότητα μετεγκατάσταση αυτών των επιχειρήσεων είτε σε υφιστάμενες διαθέσιμες λατομικές θέσεις εντός των υπαρχόντων δημόσιων ή δημοτικών λατομικών περιοχών είτε σε θέσεις εντός ιδιωτικών λατομικών ζωνών που είναι δυνατόν να καθορισθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, θα διασφαλίσει την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, την σημαντική τεχνογνωσία των επιχειρήσεων αυτών, χωρίς να διαταράξει τον ανταγωνισμό στην αγορά αδρανών υλικών, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν ήδη με ποσοστό στον εφοδιασμό της αγοράς με αδρανή υλικά.

 • 3 Ιουλίου 2017, 16:23 | Κριαρά Ευαγγελία

  Αναφορικά με τα άρθρα 4,5,6 και όπου αλλού είναι σχετικό, παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη νομοθετική ρύθμιση για τις άδειες λειτουργίας λατομείων επί ιδιωτικών εκτάσεων νησιωτικών περιοχών, που εκ των πραγμάτων συνεπάγει γεωγραφικούς περιορισμούς και δυσκολίες χωροθέτησης, οι οποίες άδειες έχουν λήξει (με υφιστάμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και για τις οποίες έχει ζητηθεί ανανέωση εμπροθέσμως και αρμοδίως.