Άρθρο 02 – Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης

1. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν ή σ’ εκείνον στον οποίο ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα αυτό.
Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης επεκτείνεται σε όλα τα παραγόμενα υποπροϊόντα, καθώς και στην αξιοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων κατά τη διαχείρισή τους, που προέρχονται από την εξόρυξη και την επεξεργασία των λατομικών ορυκτών.
2. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης της έκτασης, η οποία συνοδεύεται από σχετικά πιστοποιητικά, όπως νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, καθώς και από πρόσφατο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κατάλληλης κλίμακας. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα απεικονίζει οριζοντιογραφικά και υψομετρικά τα όρια της έκτασης και όλα τα στοιχεία του ανάγλυφου εντός και εκτός αυτής, εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) με προδιαγραφές σύνταξης όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας στις περιπτώσεις εκτάσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αποδεικνύεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου ενώ του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών των εκτάσεων με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας στις περιπτώσεις εκτάσεων του δημοσίου αποδεικνύεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώ η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών των εκτάσεων με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις των παρ. 3 και 4 αναφέρονται υποχρεωτικά τα όρια του λατομικού χώρου με τα στοιχεία του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος της παρ. 2.
5. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο.
Οι διεκδικούντες δικαιώματα κυριότητας επί των πιο πάνω εκτάσεων δεν μπορούν να εμποδίσουν την εκμετάλλευση λατομείων και οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται δημόσιες μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Μέχρι την επίλυση κατά τα ανωτέρω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποδίδονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα μισθώματα και το προβλεπόμενο από τη δασική νομοθεσία αντάλλαγμα χρήσης, και τηρούνται οι λοιπές απορρέουσες από τις οικείες διατάξεις υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση αναγνώρισης της κυριότητας των ανωτέρω εκτάσεων υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου, τα καταβληθέντα υπέρ του Δημοσίου μισθώματα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης επιστρέφεται το αντάλλαγμα χρήσης κατά ποσοστό 20% λόγω της διαφοράς του ποσοστού αυτού από τη χρήση δημόσιας δασικής έκτασης, σε σχέση με τη χρήση αντίστοιχης ιδιωτικής.
6. Στις περιπτώσεις των διακατεχόμενων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο, ο διακάτοχος δεν μπορεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση.
7. Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση διοικητικώς ή δικαστικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο αναγνωρισθείς τρίτος.
8. Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων το Δημόσιο είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το Δημόσιο, το οποίο αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από τα εισπραττόμενα μισθώματα, που τους αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό, ενός έκαστου εξ’ αυτών. Αναλόγως, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών εξ’αδιαιρέτου με το Δημόσιο εκτάσεων, για την έρευνα λατομείων.
9. Αρμόδιος για την εκμίσθωση λατομείων εντός εκτάσεων των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου ευρίσκεται το ακίνητο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας.

 • Άρθρο 2
  Παρ. 8
  Αναφέρεται οτι δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη για την έρευνα. Θα πρέπει να προστεθεί «και την εκμετάλλευση» διαφορετικά η έκδωση της άδειας εκμετάλλευσης θα κολλήσει ξανά μετά την έρευνα.

 • Γενική Παρατήρηση

  Δεν αναφέρεται για τις αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες, σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, πώς το Δημόσιο θα εισπράξει τα μισθώματα που έχει καρπωθεί ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης εκμισθωτής, με κίνδυνο τα μισθώματα αυτά να απαιτηθούν από τον εκμεταλλευτή.

  Άρθρο 2 παραγρ. 1

  Απουσιάζουν οι ρυθμίσεις για την υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου που αποτελεί σημαντική προοπτική του κλάδου.

  Άρθρο 2 παραγρ. 2

  Προτείνεται η συμπλήρωση της διάταξης:

  «Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης ή με άλλο τρόπο παραχώρησης της χρήσης της έκτασης, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο ……»

  Άρθρο 2 παραγρ. 8

  Προτείνουμε την εξής διατύπωση ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις υπερτερούντος συνιδιοκτήτη:

  «Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων κάποιος από τους εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες (συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου) κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το συνιδιοκτήτη αυτό, ο οποίος καθορίζει το μίσθωμα και αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο των μισθωμάτων, που τους αναλογεί κατά το επί τοις εκατό ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών. Αναλόγως δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιοκτητών για την έρευνα λατομείων».

 • 19 Ιουλίου 2017, 12:54 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του σχολίου που έχω ήδη υποβάλλει :

  Να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των λατομικών χώρων και από τους Δήμους και συγκεκριμένα η παρ. 8 του άρθρου 2 να διαμορφωθεί ως εξής:

  8. Η διαχείριση των λατομικών χώρων ,των οποίων το Δημόσιο ή ο εκάστοτε Δήμος είναι εξ΄ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το Δημόσιο ή από το Δήμο, το οποίο αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από εισπραττόμενα μισθώματα ,που τους αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό, ενός εκάστου εξ΄ αυτών. Αναλόγως ,δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών εξ΄ αδιαιρέτου με το Δημόσιο ή του Δήμου εκτάσεων, για την έρευνα λατομείων.

  Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μην είναι δυνατή η επιβολή «veto» από οποιοδήποτε ιδιώτη στις αποφάσεις των Δήμων που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη ορθή διαχείριση των λατομικών χώρων ή ακόμη και την αδυναμία λειτουργίας

 • 19 Ιουλίου 2017, 12:46 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  Η παρ. 8 του άρθρου 2 να διαμορφωθεί ως εξής:
  8. Η διαχείριση των λατομικών χώρων ,των οποίων το Δημόσιο ή ο εκάστοτε Δήμος είναι εξ΄ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, ασκείται από το Δημόσιο ή από το Δήμο, το οποίο αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από εισπραττόμενα μισθώματα ,που τους αναλογεί, κατά το επί τοις εκατό ποσοστό, ενός εκάστου εξ΄ αυτών. Αναλόγως ,δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών εξ΄ αδιαιρέτου με το Δημόσιο ή του Δήμου εκτάσεων, για την έρευνα λατομείων.

  Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μην είναι δυνατή η επιβολή «veto» από οποιοδήποτε ιδιώτη στις αποφάσεις των Δήμων που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη ορθή διαχείριση των λατομικών χώρων ή ακόμη και την αδυναμία λειτουργίας

 • 13 Ιουλίου 2017, 14:55 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 5

  Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών, που βρίσκονται σε δημόσιες δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδικές, ανήκει στο Δημόσιο.

  Ειδικά σε περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει είτε λειτουργούν κτηματολόγιο, είτε πρώτες εγγραφές εθνικού κτηματολογίου, εφόσον σε τελεσίδικα χαρακτηρισμένες εκτάσεις ως δάση, δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυτές έχουν ως κύριο άλλον από αυτόν του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς εγραπτέα αγωγή κυριότητας, η έκταση πρέπει να αδειδοτείται ως ιδιωτική, αφού το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει προβάλει το δικαίωμα της κυριότητας είτε με δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, είτε με αναγνωριστική αγωγή.

  Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διάκριση μεταξύ των περιοχών στις οποίες υπάρχει ΕΚ σε μία από τις δύο προαναφερόμενες φάσεις, όπως και μνεία επί της ανάρτησης και τελεσιδικίας του δασικού χάρτη (όπου αυτός υπάρχει) του οποίου τα στοιχεία υπερτερούν και υπερισχύουν αυτών των πράξεων χαρακτηρισμού ή και των παλαιών βεβαιώσεων των δασαρχείων.

 • 12 Ιουλίου 2017, 23:09 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Άρθρο 2 παράγραφος 8
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις υπερτερούντος συνιδιοκτήτη και όχι μόνο του Δημοσίου . Επομένως η διαχείριση των λατομικών χώρων στους οποίους κάποιος εκ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, να ασκείται από αυτόν το συνιδιοκτήτη που θα αποδίδει μίσθωμα στους λοιπούς συνιδιοκτήτες ανάλογα με το επί τοις εκατό ποσοστό καθενός εξ αυτών.

 • 12 Ιουλίου 2017, 23:11 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Άρθρο 2 παράγραφος 5
  Η διαφορά του ανταλλάγματος χρήσης μεταξύ «δημόσιας» και ιδιωτικής χορτολιβαδικής έκτασης να επιστρέφεται στη περίπτωση αναγνώρισης της κυριότητας της χορτολιβαδικής έκτασης υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου

 • 12 Ιουλίου 2017, 14:21 | Γεώργιος Δασκαλάκης

  Άρθρο 2: Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης
  Στην Παρ. 8 η τελευταία πρόταση να αναδιατυπωθεί ως εξής: «να μην απαιτείται σύμφωνη γνώμη της μειοψηφίας των ιδιωτών σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών εξ’ αδιαιρέτου με το Δημόσιο εκτάσεων, για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων, καθώς και για την εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία.».
  Αιτιολόγηση: έχει παρατηρηθεί σε εκτάσεις όπου το Δημόσιο είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, να έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργήσει στο πρόσφατο παρελθόν λατομείο μαρμάρου με την σύμφωνη γνώμη του Συνεταιρισμού που είναι συνιδιοκτήτης της εξ αδιαιρέτου έκτασης κατά μειοψηφία. Στη συνέχεια, και αφού έχει λυθεί η σύμβαση μίσθωσης, κατά την εκδήλωση νέου ενδιαφέροντος από άλλους εκμεταλλευτές για την συγκεκριμένη έκταση συμβαίνει η μειοψηφία των ιδιωτών να μην συναινεί στην εκ νέου εκμίσθωση της έκτασης δια πλειοδοτικής δημοπρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην προχωρά στην δημοπράτηση της έκτασης και ένα διαπιστωμένο μαρμαροφόρο κοίτασμα να μένει ανεκμετάλλευτο.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:34 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 2 Τελεσιδικια Ιδιοκτησιακου

  «Συμβάσεις μίσθωσης λατομείων εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση, διοικητικώς ή δικαστικώς, ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων, προσώπου διαφορετικού από του αρχικού εκμισθωτή. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη θέση δε του εκμισθωτή υπεισέρχεται ο αναγνωρισθείς τρίτος, είτε αυτός είναι το Δημόσιο είτε ιδιώτης (των ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων), χωρίς την υποχρέωση εκ μέρους του εκμισθωτή καταβολής αναδρομικά των μισθωμάτων από την αρχή της μίσθωσης. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι όροι και συμφωνίες των ως άνω συμβάσεων εξακολουθούν να ισχύουν μόνον στο βαθμό που δεν επιβαρύνεται περαιτέρω οικονομικά ο μισθωτής . Ειδικότερα, στην περίπτωση που το Δημόσιο υπεισέρχεται στη θέση του εκμισθωτή, δεν θα συνεχίσουν να ισχύουν οι όροι της μισθωτικής σχέσης που αφορούν σε υποχρεωτικές προσλήψεις κατοίκων συγκεκριμένων δήμων ή κοινοτήτων ή παροχή δωρεάν υλικού σε δήμους ή κοινότητες ή άλλων παρόμοιων διατάξεων».
  Προτείνουμε επίσης για χορτολιβαδικές εκτάσεις που ήδη λειτουργούν ως λατομείο, να μην καταβάλλεται εγγυητική επιστολή, αλλά σε περίπτωση τελεσιδικίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υπέρ του Δημοσίου να ισχύει ό, τι ήδη αναφέρθηκε προηγούμενα.

 • 9 Ιουλίου 2017, 12:32 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης, πρέπει να είναι μια πράξη υποχρεωτικώς μεταγεγραμμένη στο οικείο υποθυκοφυλακείου, μιας και αυτή είναι μίσθωση άνω της εννιαετίας (λογικός χρόνος για μία τέτοια επένδυση – δραστηριότητα). Εννοείται δε, ότι σε μια χώρα στην οποία ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση, και έχουμε πολλές περιοχές (άνω του 50% της χώρας σε έκταση και εμπράγματα δικαιώματα) με πρώτες εγγραφές κτηματολογίου, είναι απαράδεκτο, ελλιπές και καταστροφικό στο χειρισμό της χωρικής πληροφορίας να μιλάμε για υποθ/κεια και πιστοποποιητικά κλπ. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κτηματολόγιο, απαραίτητο στοιχείο είναι η υποβολή κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος, στα οποία να εμφαίνεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου του εδάφους, με ή χωρίς βάρος, με ή χωρίς διεκδίκηση (αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί). Επίσης, αντίστοιχα να υποβάλλεται διάγραμμα αντίστοιχο του κτηματολογικού διαγράμματος για το τμήμα του εδάφους (του συνόλου ή υπομέρους της ιδιοκτησίας) η οποία πρόκειται να μισθωθεί. Ακόμα και στις περιοχές υπό κτηματογράφηση (σύντομα στο σύνολο της χώρας) αποδεικτικό υποβολής δήλωσης, αντίγραφο της δήλωσης, απόσπασμα και όλα τα υπόλοιπα από υποθηκοφυλακεία.