Άρθρο 23

Μετά το άρθρο 48 του Νόμου 4442/2016, προστίθεται κεφάλαιο Θ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 49
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν α) οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 8.11, 8.12, 8.99.22.01, 8.99.29 και 9.90. που περιλαμβάνονται στην 2η ομάδα του Παραρτήματος και β) εν γένει οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών.

Άρθρο 50
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε ιδιωτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών για τα οποία δεν προβλέπεται έρευνα, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
3.Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των ερευνητικών εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
4.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει:
α) αποδεικτικό κατοχής του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Λατομείων,
β) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και στην ΥΑ 46294/2013 (Β’ 2001), από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού κατατεθεί εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το ύψος της οποίας ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς ημερομηνία λήξης. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που η διενέργεια ερευνών γίνεται δια μεθόδων που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, επακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του χώρου έρευνας, η εν λόγω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 13, του Νόμου περί Λατομείων
γ) Σύμφωνη γνώμη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α, για τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών.
5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας δύναται να προβεί σε διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τα λατομικά ορυκτά της παραγράφου 1, στην ορισμένη ιδιωτική έκταση.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 51
Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά
σε δημόσια ή δημοτική έκταση
1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκτασηγια τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
2.Η έγκριση δίδει τη δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας.
3.Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα ακόλουθα:
α) αίτηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει αν εντός της αιτούμενης έκτασης:
i. είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της,
ii.διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
iii. προηγείται άλλη αίτηση περί διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή περί μισθώσεως.
Σε περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω συνθήκες, απορρίπτει την αίτηση.
Αν δεν συντρέχει καμιά από τις ανωτέρω συνθήκες, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιολογητικών:
β) Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΥΑ 46294/14.8.2013 (Β’ 2001) και στον Ν. 4014/2011, συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το ύψος της οποίας ισούται με πενήντα ευρώ ανά στρέμμα. Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, προς την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς ημερομηνία λήξης. Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση που η διενέργεια ερευνών γίνεται δια μεθόδων που δεν συνιστούν ουσιώδη επέμβαση στο έδαφος όπως γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών καθώς και γεωτρήσεων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, επακολουθήσει εκμετάλλευση για το σύνολο ή τμήμα του χώρου έρευνας, η εν λόγω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 13, του Νόμου περί Λατομείων
γ) Σύμφωνη γνώμη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΝ, κατόπιν αποστολής σε αυτό δήλωσης πρότυπων τεχνικών δεσμεύσεων (ΠΤΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
δ) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας ερευνητικών εργασιών, σε περίπτωση που η έκταση είναι δημοτική.
4. Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγεί, εντός 20 ημερών, την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο οι ΠΠΔ που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος, όσο και τεχνικές δεσμεύσεις, οι οποίες τίθενται από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων στη γνωμοδότησή του και πρέπει επίσης να τηρούνται από τον ενδιαφερόμενο. Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και για ενιαία έκταση.
5. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε έκταση που ανήκει στο Δημόσιο χορηγείται, κατόπιν διερευνήσεως από την αρμόδια αρχή, σ’ εκείνον του οποίου η αίτηση καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της. Σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου αιτούντα ή απόρριψης του αιτήματος του γιααιτίες που δεν εμπίπτουν στους απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 7 του νόμου περί λατομείων, δικαίωμα προτεραιότητας επί του συμπίπτοντος χώρου έχει εκείνος που υπέβαλε την επόμενη κατά σειρά σχετική αίτηση.
6. Η έγκριση ερευνητικών εργασιών σε εκτάσεις που ανήκουν στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. χορηγείται σ’ εκείνους, των οποίων η αίτηση για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτάσεις αυτές δεν είχε χορηγηθεί στο παρελθόν η δυνατότητα εκμετάλλευσης ή δεν είχε διενεργηθεί έρευνα από τους Ο.Τ.Α. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν τις εκτάσεις στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του Νόμου περί Λατομείων.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 52
Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων
σε ιδιωτική έκταση
1.Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθωνσε ιδιωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.
3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών που θα καταστήσουν δυνατή την εκμετάλλευση του λατομείου, προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης..
4. Η γνωστοποίηση σε ιδιωτική έκταση γίνεται για ενιαία έκταση και δύναται να τροποποιείται ως προς την έκταση της εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου εκμετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγματοποιείται με βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει γίνει γνωστοποίηση εκμετάλλευσης λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή.
5.Η Υπηρεσία, που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, οφείλει να ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα. Με τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ η ενημέρωση αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
6.Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναλόγως με την κατάταξη της δραστηριότητας σε Α1 ή Α2, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΜΛΕ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδαφοχρησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου περί Λατομείων.
γ) έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α’153), εφόσον αυτή δεν έχει χορηγηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας.
δ) η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου περί Λατομείων στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης..
7. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σχέσης παραχώρησης της υπό εκμετάλλευση έκτασης, παύει να ισχύει και η δυνατότητα εκμετάλλευσής της.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 53
Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων
σε δημόσια ή δημοτική έκταση
1. Η εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθωνσε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 11 και 12 του νόμου περί λατομείων επέχει θέση εγκρίσεως.
2.Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εντός του λατομικού χώρου δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων, ο φορέας οφείλει να προβεί σε αναγγελία έναρξης των εργασιών προς τo τμήμα επιθεώρησης μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ και την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η αναγγελία πρέπει να γίνεται εντός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η πάροδος απράκτου της τασσομένης προθεσμίας για την έναρξη των εργασιών συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, εκτός εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θεωρήσει δικαιολογημένη τη μη έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αρμοδίως απόφαση, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την έναρξη των εργασιών.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 54
Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ιδιωτικών εκτάσεων
1.Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος νόμου.Σεπερίπτωσηλατομείου σε ιδιωτική έκτασηεκτός λατομικής περιοχής εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξειςτου άρθρου 10 του Νόμου περί Λατομείων.
2.Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
3.Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση εκ μέρους του ενδιαφερομένου ενός τυποποιημένου εγγράφου γνωστοποίησης.

Άρθρο 55
Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων
1. Η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δημόσια ή δημοτική έκταση υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος νόμου. Η σύμβαση μίσθωσης του λατομικού χώρου που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 11 και 12 του νόμου περί λατομείων επέχει θέση εγκρίσεως. Σε περίπτωσηλατομείου σε δημόσια ή δημοτική έκταση εκτός λατομικής περιοχής εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις τουάρθρου 10 του νόμου περί Λατομείων.
2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο φορέας, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με την έγκριση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 56
Εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές
του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (Α’289)
1. Στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 (Α’289), όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α’ 303), η εκμετάλλευση πραγματοποιείται, χωρίς να καταρτιστεί σύμβαση μίσθωσης, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή αίτημα διοικητικής αναγνώρισης κυριότητας του φερόμενου ιδιοκτήτη και κατατεθεί εγγυητική επιστολή, νομίμως λειτουργούντος στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, αορίστου ισχύος και συντρέχουν οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις.
2. Η εκμετάλλευση υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρο 5 και 52 του παρόντος Νόμου, μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
3. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6 του άρθρου 52 και επιπλέον την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1.
4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο ποσό των μέγιστων, προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, παγίων μισθωμάτων μίας τριετίας. Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί αμετάκλητα εντός της πρώτης τριετίας, ο εκμεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Το ύψος της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσό που περιλαμβάνει, το σύνολο των αναμενόμενων μισθωμάτων, μετά από συμψηφισμό παγίων και αναλογικών, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, με βάση τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της προηγούμενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, προς αντικατάσταση της προηγούμενης, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της τριετίας και θα καλύπτει αθροιστικά τα μισθώματα όλης της προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι τη λήξη της επόμενης τριετίας.
5. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν της κάθε τριετίας χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει τις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αναστολή της εκμετάλλευσης μέχρι την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας αίτησης αναγνώρισης ιδιοκτησίας, το δικαίωμα ασκείται από τον φορέα που έχει υποβάλλει την πρώτη χρονικά αρμοδίως κατατεθείσα ανωτέρω αίτηση.
7. Μετά την επίλυση της αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος:
α) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή βάρος του Δημοσίου.
β) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως δημόσια, καλείται ο εκμεταλλευτής να συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μίσθωσης μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το συνολικό ποσό των οφειλόμενων μισθωμάτων, το οποίο καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή εφάπαξ, εντός δύο(2) μηνών από τη βεβαίωσή του και κατόπιν επιστρέφεται στον εκμεταλλευτή η σχετική εγγυητική επιστολή. Εφόσον ο εκμεταλλευτής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων, η αρμόδια υπηρεσία παύει την εκμετάλλευση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και, αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της εγγυητικής επιστολής, βεβαιώνεται ατόκως το επιπλέον αυτό ποσό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν χωρεί επιστροφή ποσού για τη χρονική περίπτωση που προηγείται της επίλυσης της αμφισβήτησης.
8. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων των εκτάσεων της παραγράφου 1 για τις οποίες εκδόθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Ν. 669/1979 (Α’ 241) και στο άρθρο 9 του Ν. 1428/1984 (Α’ 43) άδεια εκμετάλλευσης και οι εκτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως μη δημόσιες.

Άρθρο 57
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
1.Για την εγκατάσταση εντός λατομείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, δεν απαιτείται η σχετική άδεια του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, αλλά η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, εφόσον συνυποβληθούν και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. Σε περίπτωση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών απαιτείται να έχει προηγηθεί η μίσθωση της έκτασης.
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ) του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία,της οικίας περιφέρειας
3.Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει εξασφαλίσει::
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, από τους επιβλέψαντες, σύμφωνα με το Νόμο, την κατασκευή της εγκατάστασης, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι αυτή είναι στατικώς επαρκής και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.
β) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης καλής λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο, διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους τεχνικούς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αριθμό Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Β΄ 188), όπως ισχύει.
δ) Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων εφόσον απαιτείται
ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες σε ισχύ άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π.).
στ) Οικοδομικές άδειες, όπου απαιτείται.
ζ) Πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου οίκου, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές πιστοποίησης, για ανυψωτικά μηχανήματα, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, γερανογέφυρες, αποθέτες υλικών κ.λ.π.
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, του επιβλέψαντα την κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1θ του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε και μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.
ι) Άδεια χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, εφόσον απαιτείται και έληξε η ισχύς της.
4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Άρθρο 58
Παράβολο
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη γνωστοποίηση και για την χορήγηση έγκρισης των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία δύναται να αναπροσαρμόζονται.
2. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου περί Λατομείων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3000€) ευρώ, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους.

Άρθρο 59
Κυρώσεις
1.Αν ο φορέας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία όπου υποβάλλεται η γνωστοποίηση.
2. Αν ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις του άρθρου 15. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η οικεία υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση.
3. Κατά των πράξεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Τα χρηματικά πρόστιμά των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται σωρευτικά με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις του άρθρου 17 του νόμου περί Λατομείων.
5. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε γνωστοποίηση ή έγκριση εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 60
Τα άρθρα 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 και 57 του ν. 4442/2016 αναριθμούνται σε 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 αντίστοιχα.»

 • Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 50

  Δεν διασαφηνίζεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός/διάρκεια για τις ερευνητικές εργασίες επί ιδιωτικών εκτάσεων

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 51 § 3 α i

  Η διάταξη αυτή εννοεί ότι δεν δίνεται έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών εάν είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα 15 ετών που αφήνεται, είναι πάρα πολύ μεγάλο.

  Επισημαίνουμε ότι υπάρχει πλήθος αδειών εκμετάλλευσης μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στο όνομα Δήμων και Κοινοτήτων που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες.

  Πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο 3 α του άρθρου 51 ότι για τις περιπτώσεις αυτές που από τα δελτία δραστηριότητας αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον για 15 χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες, με τη δημοσίευση του παρόντος, αίρονται οι τυχόν σε ισχύ άδειες εκμετάλλευσης και οι χώροι αυτοί γίνονται δεκτοί για χορήγηση άδειας έρευνας.

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 51 § 4

  Η έγκριση για έρευνα πρέπει να χορηγείται για χρονικά διάρκεια 3 ετών ώστε να συνάδει και με το Άρθρο 8 παράγραφος 9 του παρόντος

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 52

  Δεν διευκρινίζεται τι ισχύει για την παράταση εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών σε ιδιωτικές εκτάσεις.
  Προτείνουμε σε ιδιωτικές εκτάσεις, η αίτηση παράτασης να κατατίθεται 6 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης.

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 54

  Προτείνεται σε ιδιωτικές εκτάσεις η αίτηση παράτασης να κατατίθεται 6 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης.

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 56 § 1

  Αναφέρεται ότι κατατίθεται εγγυητική επιστολή χωρίς να διασαφηνίζεται ποιο είναι το αντικείμενο της εγγυητικής και από ποιον κατατίθεται και σε ποια υπηρεσία.

  Κεφάλαιο Θ Άρθρο 56 § 4

  Σε κάθε ανανέωση εγγυητικής ανά τριετία, δεν θα πρέπει να συναθροίζεται η προηγούμενη γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται πολύ μεγάλα ποσά, με αντίστοιχα πολύ μεγάλα ύψη χρηματοοικονομικής εγγύησης.

  Προτείνουμε η εγγυητική να καλύπτει παραγωγή δύο τριετιών και μόνο.

  Κεφάλαιο Θ’ Άρθρο 56 § 8

  Σε αμφισβητούμενες, ιδιοκτησιακά, εκτάσεις, σε περίπτωση τελεσιδικίας υπέρ του Δημοσίου, προβλέπεται ότι ο φορέας θα πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο μισθώματα από τη στιγμή που ξεκίνησε η μίσθωση του χώρου που αυτή έγινε, με ιδιώτη ή ΟΤΑ.

  Αυτή η αναδρομική πληρωμή μισθωμάτων και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου, δημιουργεί θέματα βιωσιμότητας επιχειρήσεων και στοιχειοθετεί θέματα συνταγματικότητας.

  Κατά τη γνώμη μας, τα μισθώματα θα πρέπει να καταβάλλονται προς το Δημόσιο από τη χρονική στιγμή της τελεσιδικίας και πέρα. Εάν το Δημόσιο, επί ιδιοκτησιών που δεν διεκδίκησε ποτέ, θέλει να εισπράξει μισθώματα από τον ιδιώτη ή τους ΟΤΑ που φέρονταν ως ιδιοκτήτες, πρέπει να τα διεκδικήσει από αυτούς.

  Κεφάλαιο Θ Άρθρο 57 § 2

  Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις γνωστοποιούνται σε υπηρεσία της Περιφέρειας ενώ η γνωστοποίηση των εκμεταλλεύσεων γίνεται σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  Κατά τη γνώμη μας, αφού οι εγκαταστάσεις εντός λατομικού χώρου έχουν εγκριθεί είτε με την Τεχνική Μελέτη (όπως προβλέπει το παρόν), είτε με ξεχωριστή κατάθεση, όπως εμείς προτείνουμε, θα γνωστοποιούνται στην ίδια υπηρεσία, δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

  Κεφάλαιο Θ Άρθρο 57 § 3 δ

  Δεν χρειάζεται ξεχωριστή άδεια δεδομένου ότι με το Ν. 4014 οι άδειες αυτές καταργούνται και συμπεριλαμβάνονται στην ΑΕΠΟ.

 • η προταση -ειχε παρασχεθει η δυνατοτητα εκμεταλλευσης οποιουδηποτε λατομικου ορυκτου και δεν εχει παρελθει μεγαλυτερο χρονικο διαστημα της δεκαπενταετιας απο τη ληξη,παυση η ανακληση της η απο την οριστικη παυση των εργασιων εκμεταλλευσης που διαπιστωνεται απο τα ετησια Δελτια δραστηριοτητας-

 • Στο αμεσως προηγουμενο σχολιο μου εχει παραληφθει στο τελος πιθανως απο λαθος του συστηματος η προταση
  <>

 • Υπαρχουν αρκετα λατομεια Βιομηχανικων Ορυκτων και Μαρμαρων ,εγκαταλειμενα πολυ περαν της δεκαπενταετιας στα οποια οι Δημοι εχουν –εν ισχυει σημερα–Αδειες Εκμεταλλευσης που εχουν εκδοθει συμφωνα με τον Ν669/79. Οι Αδειες αυτες θα καταργηθουν με τη δημοσιευση του Λατομικου Νομου
  Συμφωνα με το αρθρο 51 του Κεφ Θ του Ν.4442/2016 παραγραφος 3 περιπτωση α-i επειδη οι Αδειες αυτες αποτελουν //δυνατοτητα εκμεταλλευσης//κατα την εννοια του προαναφερθεντος αρθρου πρεπει να περασουν 15 χρονια απο την καταργηση τους(δηλ απο τη δημοσιευση του Νομου)για να ειναι δυνατη η εκδοση Αδειων Ερευνας)!
  Βεβαια η λυση για την επανενεργοποιηση αυτων των χωρων ειναι η δημοπρατηση τους για μισθωση στη περιπτωση αυτη ομως δεν υπαρχει το σταδιο της Ερευνας
  Ομως ιδιαιτερα για τα Βιομηχανικα Ορυκτα το σταδιο αυτο της ερευνας ,κυριως η ερευνα εφαρμογων-χρησεων,θεωρειται απαραιτητη επειδη λογω του μεγαλου χρονου που εχει μεσολαβησειαπο τοτε που σταματησε η εκμεταλλευση τους τα δεδομενα εχουν αλλαξει με αποτελεσμα μια εκμεταλλευση μη βιωσιμη στο παρελθον να ειναι πλεον βιωσιμη οπως πχ Νεες Χρησεις οποτε και ειναι προφανης η αναγκαιοτητα του σταδιου της Ερευνας (βιομηχανικη ερυνα)
  Σε περιπτωση επιτυχιας της ερευνας θα ακλουθησει κατ ευθειαν μισθωση κατ εφαρμογη των σχετικων διαταξεων του Λατομικου Νομου
  Προτεινεται στο αρθρο 51 του Κεφ Θ παρ 3 περ α-i η διατυπωση <>

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:06 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Κεφάλαιο Θ Αρθρο 57
  Οι γνωστοποιήσεις για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις γίνονται σε υπηρεσία της Περιφέρειας ενώ οι γνωστοποιήσεις για την εκμετάλλευση των εκμεταλλεύσεων σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης. Αυτό δεν έιναι λογικό, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην ίδια υπηρεσία.

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:25 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Κεφάλαιο Θ Αρθρα 52 και 54
  Πρέπει να διευκρινιστεί αν σε ιδιωτικές εκτάσεις η εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών , μαρμάρων και αδρανών υπόκειται σε καθεστώς υποβολής άιτησης παράτασης στα 20 , 40 ,50, 60 έτη.

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:23 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Κεφάλαιο Θ Αρθρο 51 παραγραφος 3 α
  Το χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανακληση μια άδειας ερευνών για να δοθεί νέα για την ίδια περιοχή είναι παράλογο. Κάποιος μπορεί να δεσμεύει μια περιοχή , να μην κάνει τίποτα και να απαγορεύεται σε κάποιο επόμενο επενδυτή να κάνει οτιδήποτε για 15 χρόνια.
  Προτείνω το διάστημα αυτό να μειωθεί στο 1 έτος.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:49 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 23
  Οι διαδικασίες αδειοδότησης των λατομικών επιχειρήσεων είναι από τη φύση τους πολύπλοκες και χρονοβόρες λόγω κυρίως των πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτόν πολλές επενδύσεις καθυστερούν ή τελικά ακυρώνονται.
  Για την απλούστευση των διαδικασιών προτείνω τα εξής:
  1. Όλες οι διαδικασίες (αιτήσεις αδειοδότησης, προσκόμιση στοιχείων και μελετών, πρόσθετα στοιχεία, αλληλογραφία με τις υπηρεσίες κλπ) να γίνουν ηλεκτρονικά
  2. Στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης να τεθούν συγκεκριμένες προθεσμίες

 • 11 Ιουλίου 2017, 16:53 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

  Με το νέο λατομικό νομοσχέδιο θα πρέπει να δοθεί λύση σε παλαιά δημοτικά λατομεία για τα οποία υφίστανται στην ουσία ανενεργές Άδειες Εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων.
  Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σε ισχύ Άδειες Εκμετάλλευσης στο όνομα Δήμων ή παλαιών Κοινοτήτων και στην πραγματικότητα, είτε δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εκμετάλλευση, είτε έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (πολύ πέραν της δεκαπενταετίας), από την πραγματική παύση των πάσης φύσεως λατομικών εργασιών.
  Σε μία προσπάθεια ερμηνείας του νέου νόμου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα λύνεται στη βάση της κατάργησης πλέον της Άδειας Εκμετάλλευσης, γεγονός που θα συμπεριλάβει προφανώς και τις συγκεκριμένες εκτάσεις, αφού πλέον οι υφιστάμενες Άδειες δεν θα ισχύουν. Όμως μένει αδιευκρίνιστο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη απελευθέρωση των χώρων, που σύμφωνα με το άρθρο 23 (παρ. 3 α) ι, του άρθρου 51 του Κεφ. Θ), θα πρέπει να είναι τα δεκαπέντε έτη. Πιστεύουμε ότι επειδή το χρονικό διάστημα της 15ετίας, είναι υπερβολικά μεγάλο και περιορίζει δραματικά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων λατομικών χώρων, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διατυπωθεί κατάλληλα, στη βάση εξάλειψης κάθε αντιαναπτυξιακού ενδεχόμενου.
  Προτείνουμε στην παρ. 3 α) ι, του άρθρου 51 του Κεφ. Θ, την διατύπωση: «i. είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της, καθώς και την οριστική παύση των εργασιών εκμετάλλευσης»

 • Σε αντιθεση με το προηγουμενο νομικο καθεστως οπου απαγορευοταν η μεταβιβαση των μισθωτικων δικαιωματων επι δημοσιων Λατομειων Βιομηχανικων Ορυκτων και Μαρμαρων και επιτρεποταν η εισφορα τους σε Εταιρεια ,στο παρον Νομοσχεδιο επιτρεπεται η μεταβιβαση τους ενω δεν αναφερεται τιποτα για τη δυνατοτητα εισφορας σε Εταιρεια Ειναι προφανες οτι επιτραπηκε η μεταβιβαση -φυσικα κατοπιν αδειας του εκμισθωτη-για μεγαλυτερη ελευθερια στο επιχειρειν Ομως για τον ιδιο λογο πρεπει να επιτρεπεται και η εισφορα των μισθωτικων δικαιωματων ,κατοπιν Αδειας του εκμισθωτη, σε Εταιρεια. Ετσι δινονται μεγαλυτερες δυνατοτητες για τη δημιουργια διαφορων επιχειρηματικων συνδιασμων και κυριως η συμμετοχη του αρχικου μισθωτη στη Νεα Εταιρεια που θα δημιουργηθει και οχι η αποξενωση του οπως συμβαινει με τη μεταβιβαση των μισθωτικων δικαιωματων
  Προτεινεται η παραγραφος 8 του αρθρου 3 να τροποποιηθει ως εξης
  // Επιτρεπεται η μεταβιβαση των μισθωτικων δικαιωματων καθως και η εισφορα τους σε Εταιρεια υστερα απο εγκριση του εκμισθωτη//

 • 10 Ιουλίου 2017, 23:05 | Δρακοπουλος Νικολαος

  Το κόστος του παραβόλου (3.000€) που συνυποβάλλεται με την αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών κρίνεται πολύ υψηλό αφού αυξάνεται κατά 7,5 φορές σε σχέση με την τωρινή κατάσταση κάτι που ασφαλώς ευνοεί τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου λόγω της οικονομικής τους επιφάνειας. Αντίστοιχη θεσμοθέτηση υψηλού παραβόλου στη έρευνα μεταλλευτικών ορυκτών δεν οδήγησε στην ανεύρεση νέων κοιτασμάτων και στη δημιουργία νέων μεταλλείων εάν αυτό ήταν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα παρά μόνο στην «απελευθέρωση» κάποιων δεσμευμένων περιοχών.
  Προτεινεται το παραβολο να ειναι αναλογο των στρεμματων που αιτουνται(πχ 10 ευρω ανα στρεμμα οποτε για 300 στρεμματα να φτανουμε το ποσο των 3.000 ευρω).Το υψηλο τιμημα του παραβολου αποτελει αντικινητρο για νεες επενδυσεις.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

  Είναι γνωστό στους ασχολούμενους με θέματα αδειοδοτήσεων Εκμετάλλευσης Λατομικών Ορυκτών ότι συνήθως το 80% και πλέον του χρόνου των διαδικασιών αδειοδότησης αναλίσκεται στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ.
  Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του παρόντος σχεδίου Νόμου είναι προς την ορθή κατεύθυνση όμως πολύ λίγο επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης ή επί το ορθότερον ¨έναρξης εργασιών εκμετάλλευσης¨ όπερ και το ζητούμενο.
  Σήμερα πολλοί από εμάς έχουμε γίνει μάρτυρες τεράστιων καθυστερήσεων έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων ( ακόμη και 5 ή 8 έτη) με αποτέλεσμα να χάνεται η επιχειρηματική ευκαιρία, οι θέσεις εργασίας, συνάλλαγμα κλπ.

  Κατόπιν τούτο προτείνω αλλαγή στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως κάτωθι:
  -Συγκρότηση ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομό) επιτροπή όπως αυτές του άρθρου 3 του Ν2115/93 (όπως τροποποίησε και συμπλήρωσε το Ν1428/84) για τον καθορισμό Λατομικών Περιοχών, με πρόεδρο της επιτροπής τον εκπρόσωπο της ΔΝΣΗΣ Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διευθυντή ή αξιολογητή μηχανικό για της δραστηριότητες κατηγορίας Α2 και μέλη τους εκπροσώπους των φορέων που γνωμοδοτούν επί της μελέτης και συνδιαμορφώνουν την ΑΕΠΟ.
  Για τις μελέτες δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος της ΔΙ.Π.Α. του ΥΠΕΝ.
  Η Μελέτη θα κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως και ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αλληλογραφία, (με ηλεκτρονική υπογραφή μελετητή και ίσως κάποιο hardcopy) στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας και μέσω αυτής ή μέσω του Φορέα του Έργου που θα έχει αυτό το δικαίωμα, θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της επιτροπής. Αφού τα μέλη σαν εκπρόσωποι των Φορέων εξετάσουν τη Μελέτη κατά το τμήμα που τους αφορά και μόνον και ο αξιολογητής έχει εντός 5 ημερών αποφανθεί περί της πληρότητας του φακέλου της μελέτης, συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνέρχεται η επιτροπή με κάποια μορφή τηλεδιάσκεψης ( π.χ. Skype), ανταλλάσσονται απόψεις, καταγράφονται σε πρακτικό που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους φορείς και συνυπογράφεται ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί η μελέτη στον τύπο και εντός 35 ημερών γνωμοδοτεί μία διαπαραξιακή επιτροπή της Περιφέρειας η οποία έχει επιφορτισθεί με αυτήν αποκλειστικά την αρμοδιότητα.
  Ακολούθως ενημερώνεται ο Φορέας περί της τύχης της μελέτης, ηλεκτρονικά (για τη σχετική προετοιμασία του) και εκδίδεται η ΑΕΠΟ.
  Νομίζω ότι με αυτή τη διαδικασία και την εξοικείωση των μελών της επιτροπής, η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα ολοκληρώνεται εντός το πολύ τριών μηνών και όχι σε κάποια έτη που γίνεται σήμερα.
  ΑΘΗΝΑ 4/7/2017
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ Ε.

  TEXNIKO-MEΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨Ε.ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε.¨ ΣΟΛΩΜΟΥ66 ΑΘΗΝΑ10432 τηλ.210/5240058–6977092356 email: elympe@tee.gr-elympe@hol.gr & site:www.liberiou.gr

 • 30 Ιουνίου 2017, 09:22 | Τριαντάφυλλος Καραγεώργης

  1) Το κόστος του παραβόλου (3.000€) που συνυποβάλλεται με την αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών κρίνεται πολύ υψηλό αφού αυξάνεται κατά 7,5 φορές σε σχέση με την τωρινή κατάσταση κάτι που ασφαλώς ευνοεί τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου λόγω της οικονομικής τους επιφάνειας. Αντίστοιχη θεσμοθέτηση υψηλού παραβόλου στη έρευνα μεταλλευτικών ορυκτών δεν οδήγησε στην ανεύρεση νέων κοιτασμάτων και στη δημιουργία νέων μεταλλείων εάν αυτό ήταν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα παρά μόνο στην «απελευθέρωση» κάποιων δεσμευμένων περιοχών.
  2) Εφόσον σε περίπτωση που προηγείται άλλη αίτηση περί διενέργειας ερευνητικών εργασιών ή περί μισθώσεως, η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση, θα πρέπει οι διαθέσιμες ελεύθερες εκτάσεις να είναι γνωστοποιημένες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτύου.
  3) Σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου αιτούντα ή απόρριψης του αιτήματος του για αιτίες που δεν εμπίπτουν στους απαγορευτικούς λόγους του άρθρου 7 του νόμου περί λατομείων, δικαίωμα προτεραιότητας επί του συμπίπτοντος χώρου έχει εκείνος που υπέβαλε την επόμενη κατά σειρά σχετική αίτηση. Αυτό είναι σε αντίθεση με το ανωτέρω αφού η αίτηση του ενδιαφερόμενου που συμπίπτει με άλλη προγενέστερη αίτηση έχει ήδη απορριφθεί.

 • 29 Ιουνίου 2017, 12:20 | Γεώργιος Δ. Ροβολής

  Υπάρχουν συγκεριμένες τεχνικές απαιτήσεις ως προς το είδος των απαραίτητων ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 και τα επαγγελματικά προσόντα των ερευνούντων; Αν ναι, να αναφερθούν. Αν όχι, να προβλεφθεί η έκδοση τους μέσω Υ.Α., ΚΥΑ, ΠΔ κλπ