Άρθρο 11 – Εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων

1. Η εκμίσθωση των λατομείων, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, πραγματοποιείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές.
2.Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, σε εκείνους που έχει χορηγηθεί η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών του άρθρου 51 του Κεφαλαίου Θ του ν.4442/2016 (Α’230) με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη των ερευνών εντοπισθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση μίσθωσης με απευθείας σύμβαση της ερευνηθείσας έκτασης, συνοδευόμενη από αποδεικτικό κατάθεσης προς έγκριση, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθεί η κατάθεση προς έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Στην υπόψη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης πρέπει να αποδεικνύεται ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος από την έρευνα που διενεργήθηκε, στο πλαίσιο των οριζόμενων στις περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 101του ΚΜΛΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο διενεργήσας την έρευνα χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώρου.
Σε περίπτωση που ακολουθήσει μίσθωση, ως αναλογικό μίσθωμα ορίζεται το ανώτατο θεμιτό του άρθρου 3 παρ. 4.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση δημοσίων εκτάσεων για τη λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 10 και των λατομείων της παραγράφου 4 του άρθρου 9, στον ανάδοχο του έργου.
3. Για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα ΚΜΛΕ,
γ) Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13,
δ)Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης.
4.Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται εντός 20 ημερών από την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου, να εκδώσει απόφαση έγκρισης της απευθείας μίσθωσης της δημόσιας έκτασης, καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου (όπως ύψος μισθωμάτων, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, παράδοση και παραλαβή του μισθίου) και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης εντός 20 ημερών. Για την έκδοση απόφασης περί έγκρισης της μίσθωσης απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 20 χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου). Ακολουθεί η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης, η οποία επέχει θέση εγκρίσεως του άρθρου 7 του ν.4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
5. Με δημοπρασία, εκμισθώνονται μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου, δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών της παραγράφου 2, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση. Η υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει στη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του αιτούμενου χώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.
Μετά την έκδοση απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ακολουθείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4.
6.Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο, αλλά συντρέχουν κατά την έκδοση του παρόντος νόμου οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2του άρθρου 8 και, εφόσον τα κοιτασματολογικά και οικονομικά στοιχεία οδηγούν σε πρόβλεψη για ύπαρξη αξιόλογου ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του κοιτάσματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων, μπορεί να προκηρύσσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος στο σύνολο ή τμήμα της έκτασης.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε δύο διαδοχικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες, τότε ενημερώνεται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εντός είκοσι ημερών εκδίδει απόφαση περί ελευθέρωσης του ερευνηθέντος χώρου ή τμήματος αυτού.
7. Αντικείμενο της πλειοδοτικής δημοπρασίας είναι:
α) Όταν πρόκειται για λατομείο μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α και γ της παρ. 3 του άρθρου 1 ή λατομείο ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 10, το προσφερόμενο αναλογικό μίσθωμα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του πέντε επί τοις εκατό (5%) αλλά ούτε ανώτερο του καθοριζόμενου, στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, ανώτατου θεμιτού. Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου αναλογικού μισθώματος από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες τότε αξιολογείται ως καλύτερη για το δημόσιο η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποσό επένδυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του λατομείου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού που αφορά εξόρυξη, μεταφορά και επεξεργασία εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτήρια, συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, η εμπειρία και η δυνατότητά του προσφέροντος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
β) Όταν πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών, ελάχιστο προσφερόμενο συνολικό ετήσιο μίσθωμα (άθροισμα παγίου και αναλογικού μισθώματος). Το ετήσιο πάγιο προσφερόμενο μίσθωμα προκύπτει από το γινόμενο του προσφερόμενου πάγιου μισθώματος (σε ευρώ ανά στρέμμα) επί την έκταση του λατομικού χώρου (σε στρέμματα).Το προσφερόμενο ελάχιστο ετήσιο αναλογικό μίσθωμα προκύπτει από το γινόμενο του προσφερόμενου αναλογικού μισθώματος (ποσοστού επί τοις εκατό) επί την καθοριζόμενη στην σχετική διακήρυξη τιμή πωλήσεως επί την προσφερόμενη ελάχιστη ετήσια παραγωγή. Το ποσοστό του προσφερόμενου αναλογικού μισθώματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό (5%). Το προσφερόμενο πάγιο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του υπολογιζόμενου από τον τύπο της παρ. 4 (α) του άρθρου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθοριστεί η τιμή πώλησης θραυστού υλικού στο δάπεδο του λατομείου, η οποία θα δύναται να αναπροσαρμόζεται μέσω μεθοδολογίας. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ορίζεται η τιμή των 5 ευρώ ανά τόνο, ως τιμή πώλησης θραυστού υλικού λατομείου.
Σε περίπτωση προσφοράς του ίδιου ελάχιστου ετήσιου μισθώματος από περισσότερους του ενός συμμετέχοντες, αξιολογείται ως καλύτερη για το δημόσιο η προσφορά που προβλέπει το μεγαλύτερο ποσό για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού (εξόρυξης, μεταφοράς και επεξεργασίας) εντός της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ως προς αμφότερα τα ως άνω κριτήρια, συνεκτιμώνται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας, η εμπειρία και η δυνατότητά του προσφέροντος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
8. Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες της ανωτέρω παραγράφου απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθωσης έκτασης.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αρχικού πλειοδότη από κάθε δικαίωμά του, που απορρέει από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εκμισθώσει το χώρο στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
Ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης χρονοδιάγραμμα εργασιών, για την ενεργοποίηση του λατομικού χώρου πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμμα εργασιών ο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να προβεί σε άμεση καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και να παραχωρήσει το χώρο του λατομείου στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
9. Σε περίπτωση μίσθωσης κατατίθεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγγυητική επιστολή εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης, που καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και η εγγυητική επιστολή του άρθρου 13 παρ. 2. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές, επιστρέφονται στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση καταπίπτουν αρμοδίως.
Επί δημοσίων λατομείων, αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση μίσθωσης, παύει η εκμετάλλευση και εκδίδεται σχετική απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την τυχόν μετά τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ή την πράξη παύσης συνέχιση της εκμετάλλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράνομης εκμετάλλευσης.
10. Η εκμίσθωση λατομείων εντός λατομικών περιοχών πραγματοποιείται για τους ενιαίους χώρους που έχουν χωροθετηθεί εντός αυτών με την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 5. Στην περίπτωση που εντοπίζονται νησίδες δημοσίων εκτάσεων εντός ενιαίων χωροθετημένων λατομικών χώρων, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται από δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις Ν.Π.Δ.Δ., η εκμίσθωσή τους πραγματοποιείται με απευθείας σύμβαση.Η διάρκεια της μίσθωσης των ως άνω νησίδων δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του υφισταμένου λατομείου και για τις παρατάσεις εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
Εφόσον υφιστάμενα λατομεία ενταχθούν στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος τους σε λατομικές περιοχές και η έκτασή τους αποτελεί τμήμα ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου εντός της λατομικής περιοχής, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρουστους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι από τη χωροταξική κατανομή προκύπτει ένας τουλάχιστον επιπλέον χώρος προς διάθεση:
α. Με απευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις.
β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, όπως ισχύουν.
γ. Η διάρκεια της μίσθωσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4442/2016 (Α’230).
11. Σε περίπτωση που κατά την πρόοδο της εκμετάλλευσης, σε λατομείο που λειτουργεί επί δημόσιας έκτασης, διαπιστωθεί από τον ίδιο τον εκμεταλλευτή ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή της συγκεκριμένης κατηγορίας ορυκτού, για την οποία έγινε η μίσθωση, αλλά υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτών, τότε μετά από αίτησή του στην αρμόδια αρχή είναι δυνατή η τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης ως προς το είδος του εξορυσσόμενου ορυκτού.
Η ανωτέρω τροποποίηση επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης ορυκτών που ανήκουν στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών ή των μαρμάρων ή των πετρωμάτων που είναι κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 10.
Για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται να προηγηθούν:
α) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κατάταξη του πετρώματος του λατομείου στη νέα κατηγορία, με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 1.
β) Τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης που θα αφορούν πλέον την νέα κατηγορία ορυκτού.
γ) Έρευνα των απαγορευτικών λόγων του άρθρου 7 εφόσον προβλέπεται ουσιώδης αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης, όπως χρήση εκρηκτικών υλών, που δεν προβλεπόταν αρχικά και για την οποία γνωμοδοτούν εκ νέου μόνον εκείνες οι υπηρεσίες που απαιτείται.
Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων και αναλόγως απορρίπτει την αίτηση ή προβαίνει στην σχετική αιτούμενη τροποποίηση της μίσθωσης του χώρου.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται εντός είκοσι ημερών να εκδώσει απόφαση έγκρισης της τροποποίησης μίσθωσης της δημόσιας έκτασης καθορίζοντας τους οικονομικούς όρους για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου όπως ύψος μισθωμάτων ανάλογα με την νέα κατηγορία ορυκτού, ύψος απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, διατηρουμένου του προϋπάρχοντος μισθωτή και καλεί τον ενδιαφερόμενο για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης της σύμβασης μίσθωσης εντός είκοσι ημερών. Αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Η τροποποίηση της μίσθωσης από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ισχύει για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη λήξη της προϋπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης.
12. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη αυτών. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας , εξετάζονται ως εμπρόθεσμες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης και κατόπιν υποβολής χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου), ανερχόμενου στο δεκαπλάσιο του αντίστοιχου προβλεπομένου για την έκδοση απόφασης έγκρισης μίσθωση, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 1264/19.1.2012 (Β΄230) όπως ισχύει. Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα του λατομικού χώρου σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα κλίμακας 1:5.000 και αποδεικτικό κατάθεσης προς έγκριση στην αρμόδια αρχή επικαιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης προχωρά στην παράταση της μίσθωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
13. Η σύμβαση μίσθωσης γίνεται για ενιαία έκταση και δύναται να τροποποιείται ως προς την έκταση της εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά επέκταση του χώρου εκμετάλλευσης, σε χώρο για τον οποίο υφίσταται ήδη το σχετικό δικαίωμα, η τροποποίηση πραγματοποιείται με βάση επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, η οποία εκπονείται για το σύνολο του χώρου. Κατάτμηση χώρου, για τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης εκμετάλλευσης λατομείου, δεν είναι επιτρεπτή.

 • Άρθρο 11
  Παρ. 7 α.
  Στην περίπτωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην το μέγεθος του λατομικού χώρου, και η ύπαρξη εν λειτουργία όμορων λατομείων, με πιθανά κοινά μέτωπα εξόρυξης.
  Για μικρά τεμάχια κάτω των 30.000μ2 (ή όποιας έκτασης θα μπορούσε να οριστεί ως όριο), που βρίσκονται μεταξύ εν λειτουργία λατομείων ίσως θα ήταν δόκιμο να εξεταστεί η δυνατότητα ύπαρξης προτεραιότητας στην ανάθεση εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι υπάρχοντες εκμεταλλευτές.
  Με αυτό τον τρόπο:
  -Ᾱποφέυγεται ο κατακερματισμός των λατομικών περιοχών.
  -Βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των κοιτασμάτων με τον ενιαίο και ορθολογικό σχεδιασμό της εκμετάλλευσης.
  -Αποφεύγονται προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της εκμετάλλευσης απο τον μή συντονισμό και τον συνωστισμό των πολλών διαφορετικών εκμεταλλευτών.
  -Εννιαία αποκατάσταση του χώρου με το πέρας της εκμετάλλευσης
  Η λογική της πρότασης δεν είναι να τοποθετηθούν εμπόδια σε επιπλέον επενδυτές αλλά να γίνεται σωστότερη αξιοποίηση των κοιτασμάτων χωρίς σπατάλη πόρων.

  Ακόμη μια πρόταση είναι να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ορίων εν λειτουργία λατομείου σε κάποιο μέτωπο εκμετάλευσής του, σε μικρή έκταση που μπορεί να οριστεί(π.χ. εως 5.000μ2 ή 10.000μ2) και να μην θεωρείται νέος λατομικός χώρος λόγω του μικρού του μεγέθους. Αυτή η επέκταση θα μπορεί να ενσωματώνεται στο υπάρχον λατομείο αποφεύγοντας την χρονοβόρα γραφειοκρατεία με μια διαδικασία που μπορεί να οριστεί. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ωστε να μην γίνεται κατάχρηση του μέτρου με διαδοχικές επεκτάσεις.

 • 19 Ιουλίου 2017, 14:53 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΣΥ.ΛΑΤ.Ε.»

  Άρθρο 11 παρ 11

  Είναι στη σωστή κατεύθυνση, πρέπει όμως για την μετατροπή της σύμβασης -αδείας
  α. ο χώρος να δημοπρατείται δεδομένου ότι θα ενδιέφερε περισσότερους επενδυτές και το Δημόσιο θα είναι σε θέση να πετύχει μεγαλύτερο όφελος.
  β. να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα στο οποίο ο εκμεταλλευτής αιτείται την αλλαγή αδείας
  τούτο αναφέρεται διότι
  i) Εάν η αρχική άδεια αφορα μαρμαρά και ο εκμεταλλευτής θεωρήσει ότι δεν υφίστανται ενώ υφίστανται θα καταστραφεί ένα κοίτασμα
  ii) Εάν πονηρά σκεπτόμενος κάποιος αποκτήσει μια άδεια και σε ένα ή δυο χρόνια αιτηθεί την μετατροπή της και στηριζόμενος στο επιχείρημα ότι ηδη έχει άδεια αδειοδοτηθει για ένα λατομείο (πχ ειδικών χρήσεων ή Βιομηχανικών ορυκτών) για το οποίο σε πρώτη φάση θεωρούταν δυσκολότερη η αδειοδοτηση του.

  Προτείνεται λοιπόν η δημοπράτηση του χώρου αυτού σε περίπτωση αλλαγής της συμβάσης και όχι λιγότερο των οκτώ (8) ετων από την αρχική μίσθωση

 • Άρθρο 11 § 7 (α)

  Στην αξιολόγηση της δημοπρασίας πρέπει να αποτελεί ισοδύναμο με την επένδυση η ύπαρξη μεγάλης εγκατάστασης επεξεργασίας εκτός του λατομείου που δημοπρατείται αλλά εντός ευρύτερης περιοχής.

  Άρθρο 11 § 11

  Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα να συνεξορύσσονται μαζί με τα αδρανή και βιομηχανικά ορυκτά, απαιτείται να εκδίδεται χωριστή άδεια στον ίδιο εκμεταλλευτή.

  Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται πλέον κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή του ορυκτού για το οποίο δόθηκε η άδεια, τότε να δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης άλλης κατηγορίας ορυκτού, τουλάχιστον μετά από 7 έτη από την έκδοση της πρώτης άδειας. , Έτσι, θα αποφεύγεται το εύκολο πέρασμα από τη μία άδεια στην άλλη, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Άρθρο 11 § 12

  Το αίτημα για παράταση της άδειας εκμετάλλευσης αναφέρεται ότι πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 24 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής. Αυτό είναι υπερβολικό. Αρκεί το αίτημα να κατατίθεται 12 μήνες πριν.

 • 19 Ιουλίου 2017, 10:58 | Αντώνης Νυδριώτης

  άρθ. 11 παρ.10
  να καθορίζεται απο ποιόν θα γίνεται η εκμίσθωση με απ΄ευθείας σύμβαση των εκτάσεων που δεν είναι δημόσιες (και κατά μεγαλύτεο μέρος είναι ιδιωτικές κλπ.). Επίσης σε ποιόν θα μισθώνονται στον μισθωτή του δημόσιου λατομείου ή και σε τρίτον.

 • 19 Ιουλίου 2017, 09:38 | Αντώνης Νυδριώτης

  άρθ. 11 παρ. 9
  να προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εγγυητικήςεκπλήρωσης των όρων της σύμβασης (π.χ. ετήσιο πάγιο μίσθωμα Χ…(1 ή 2, ή 3 κλπ.)

 • 18 Ιουλίου 2017, 08:10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 11 παρ.5. Το δημόσιο πρέπει να προβαίνει σε διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας κάθε φορά που ελευθερώνεται ένας λατομικός χώρος και όχι να προκαλείται διαδικασία δημοπρασίας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος χωρίς να την ύπαρξη ενδιαφερόμενου ο χώρος να καθίσταται ελεύθερος.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:45 | ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Άρθρο 11. Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων
  Προστίθεται παρ. 14, ως εξής:
  14.α. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών τα οποία νομίμως λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκμετάλλευσή τους, δικαιούνται να μισθώσουν, μετά από δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί μία φορά για κάθε λατομική περιοχή και στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών, ένα και μοναδικό λατομικό χώρο ο καθένας εντός των λατομικών περιοχών της Περιφερειακής τους Ενότητας. Η διεξαγωγή των δημοπρασιών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου προηγείται κάθε άλλης δημοπρασίας.
  14.β. Οι εκμεταλλευτές της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αποκαταστήσουν τους υφιστάμενους λατομικούς χώρους όπου λειτούργησαν ή λειτουργούν, σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ. 4437/1.3.2001 (Β΄ 244), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ10/Β.68/οικ.9725/2842/26-5-2005 (Β΄ 713).

  Προστίθεται παρ. 15, ως εξής:
  Ζώνες που παρεμβάλλονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών καθορισμένων Λατομικών Περιοχών, ενσωματώνονται σε μια ενιαία λατομική περιοχή που καταλαμβάνει τις εν λόγω διαφορετικές Λατομικές Περιοχές και τις παρεμβαλλόμενες ζώνες.
  Οι ζώνες αυτές επιμερίζονται αναλογικά στα όμορα λατομεία.
  Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η συνεκμετάλλευση των όμορων λατομείων, στα πλαίσια της ορθολογικής εκμετάλλευσης και του δημοσίου συμφέροντος.

 • 12 Ιουλίου 2017, 10:23 | π. Βαγιώτας

  Παρατηρείται ότι στην παράγραφο 7.α. εμμέσως καθορίζεται κατώτατο όριο προσφερόμενου ποσοστού αναλογικού μισθώματος το 5 % και για τα λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων κλπ, γεγονός που δεν καθορίζεται και στην παράγραφο 4.β.αα. του άρθρου 3.

  Προτείνεται και για λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων κλπ, να ισχύσει ο καθορισμός ελάχιστης ετήσιας παραγωγής προϊόντων εξόρυξης με καθορισμό τιμής πώλησης ώστε το ελάχιστο προσφερόμενο συνολικό ετήσιο μίσθωμα κατόπιν συμψηφισμού να αποτελεί το κριτήριο ανάδειξης του πλειοδότη. Έτσι θα συνυπολογίζεται και το προσφερόμενο ετήσιο πάγιο μίσθωμα.

  Να ισχύσει και για τα λατομεία μαρμάρων κλπ ότι το προσφερόμενο ποσοστό αναλογικού μισθώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5% και το προσφερόμενο ετήσιο πάγιο μίσθωμα ανά στρέμμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του υπολογιζόμενου από τον τύπο της παρ. 4.α. του άρθρου 3.

  Να καταργηθεί ο περιορισμός του ανώτατου θεμιτού ποσοστού της παρ. 4. του άρθρου 3.

  Επί ισοδυνάμων προσφορών να διενεργείται κλήρωση. Τα υπόλοιπα κριτήρια επειδή δεν υπόκεινται σε αντικειμενική αξιολόγηση να απαλοιφθούν.

 • 11 Ιουλίου 2017, 19:27 | Δημήτρης

  Άρθρο 11 – Παράγραφος 12. Δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με το χρονικό όριο εντός του οποίου οφείλει ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προβεί στην έκδοση απόφασης για την παράταση ή μη παράταση ενός λατομικού χώρου, κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησης του εκμεταλλευτή, εφόσον ο φάκελος διαπιστωθεί με παραλείψεις. Σε αυτή την περίπτωση ο εκμεταλλευτής θα παραμένει στον χώρο ακόμα και για χρόνια με το πρόσχημα ότι ο φάκελος ήταν ελλιπής και προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την συμπλήρωσή του.

 • 11 Ιουλίου 2017, 17:23 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  7. Αρθρο 11, παρ. 2 σελ. 21: Να προβλέπεται η δυνατότητα υπογραφής απευθείας σύμβασης μίσθωσης χωρίς τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών.

  8. Αρθρο 11, παρ. 2 σελ. 21: Να διαγραφούν οι παράγραφοιτου άρθρου σύμφωνα με τις οποίες ο εκμεταλλευτής πρέπει να αποδεικνύει στην ΕΜΒΕ τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.
  Επίσης στο σημείο αυτό να προστεθεί ότι η τεχνική μελέτη δύναται να προβλέπει τμηματική εκμετάλλευση στο χώρο έρευνας. Δεδομένου ότι η ερευνητικές εργασίες προβλέπουν περιορισμένο εύρος επεμβάσεων και δεν είναι δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση του κοιτάσματος να προβλέπεται η μίσθωση του χώρου και στη συνέχεια η εκμετάλλευση τμήματος αυτού ενώ το υπόλοιπο θα δύναται να ενσωματωθεί στην εκμετάλλευση σε επόμενο στάδιο.
  9. Αρθρο 11, παρ. 2 σελ. 21: Να διαγραφεί η παράγραφος η οποία κάνει αναφορά στα μισθώματα. Τα τελευταία ρυθμίζονται σε προηγούμενο άρθρο και οποιαδήποτε νέα αναφορά θεωρείται πλεονασμός.

  Αρθρο 11, παρ. 13 σελ. 25: Σε περίπτωση προσθήκης – επέκτασης του λατομικού χώρου η διάρκεια μίσθωσης να καθορίζεται από την νεότερη προσθήκη.

 • 11 Ιουλίου 2017, 11:19 | Alexandros Papakostas

  Νομίζω ότι όπως στην παρ. 4 του άρθρου 4 ορίζεται μία πάγια υποχρέωση ανά πενταετία του Περιφερειάρχη για τη διερεύνηση της επάρκειας των υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές, θα πρέπει να εισαχθεί μία αντίστοιχη υποχρέωση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα για έρευνα ή εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών.
  Είναι γνωστό το πρόβλημα της υποβολής απλών αιτημάτων για έρευνα – εκμετάλλευση τα οποία ουσιαστικά δεσμεύουν δημόσιους χώρους και περιορίζουν την διάθεση – εκμετάλλευση τους.
  Προτείνω λοιπόν την εξής προσθήκη :
  Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία θέτει στο αρχείο τις περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων για έρευνα ή εκμετάλλευση δημοσίων λατομείων, που η διαδικασία αδειοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί με ευθύνη του αιτούντα. Για την εξέταση της συνδρομής του ανωτέρω λόγου, ο Συντονιστής τηρεί τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 • 10 Ιουλίου 2017, 23:58 | Δρακοπουλος Νικολαος

  Αρθρο 11 Παραγραφος 2
  Η συγκεκριμμενη διαταξη κρινεται ως αντιεπιστημονικη αντιαναπτυξιακη και ενδεχομενως και αντισυνταγματικη κι αυτο διοτι καταργει το δικαιωμα για απευθειας μισθωση ενος λατομικου χωρου χωρις να μεσολαβει αδεια ερευνων.
  Οσο και εαν η αδεια ερευνων αποτελει εργαλειο για την ερευνα λατομικων ορυκτων
  υπαρχουν περιπτωσεις οπου ειναι εντελως περιττη.Αναφερουμε για παραδειγμα ομορο χωρο ανοιγμενου λατομειου η και την περιπτωση λατομειου φυσικων λιθων
  οπου η απλη παρατηρηση του χωρου απο εναν γεωεπιστημονα εξαγει ασφαλη συμπερασματα.
  Τελος επειδη το σχεδιο νομου οταν θα γινει νομος πρεπει να εχει ενα βαθος χρονου εφαρμογης τουλαχιστο 30 ετων δεν πρεπει σε καμια περιπτωση οι γεωεπιστημονες του μελλοντος να μην εχουν την δυνατοτητα για πληρη χαρτογραφιση των κοιτασματων απο την επιφανεια και χωρις την χρηση ορυγματων(πχ τεκτονικες μετρησεις-ροδογραμματα,γεωφυσικες και γεωηλεκτρικες μετρησεις κλπ)

 • 9 Ιουλίου 2017, 19:16 | Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Άρθρο 11 παρ. 10
  Η προϋπόθεση του νόμου για ύπαρξη ενός τουλάχιστον επιπλέον χώρου προς διάθεση προκειμένου να μπορεί να εκμισθωθεί απ’ ευθείας στους ήδη εκμεταλλευτές ο ενιαίος χωροθετηθείς χώρος στον οποίο περιλαμβάνεται (στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος του) το υφιστάμενο λατομείο τους παρουσιάζει τα κάτωθι προβλήματα:
  1. Ο αριθμός των ενιαίων χώρων που μπορούν να χωροθετηθούν σε μία λατομική περιοχή εξαρτάται από από αντικειμενικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την έκταση της περιοχής, τα αποθέματά της, τις συνθήκες προσπέλασης και γενικότερα την δυνατότητα διενέργειας ορθολογικής εκμετάλλευσης. Όλα αυτά εξετάζονται από την επιτροπή που διενεργεί την χωροταξική κατανομή η οποία και καταλήγει αναλόγως. Άλλωστε και στον ορισμό της λατομικής περιοχής στο άρθρο 1 παρ. 6 ως λατομικές περιοχές νοούνται εκτάσεις εντός των οποίων χωροθετούνται ένας ή περισσότεροι λατομικοί χώροι
  Κατά συνέπεια δεν είναι κατανοητή αυτή η απαίτηση του νόμου, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου υπάρχει και ο επιπλέον παράγοντας τις ύπαρξης ήδη υφιστάμενου λατομείου με διαμορφωμένα μέτωπα εκμετάλλευσης τα οποία μπορεί να περιορίζουν ακόμη περισσότερο την δυνατότητα χωροθέτησης επιπλέον χώρου με κριτήριο την ορθολογική εκμετάλλευση της λατομικής περιοχής.
  2. Μετά τον εξορθολογισμό των κριτηρίων χωροθέτησης των λατομικών περιοχών, είναι πιθανό κάποια από τα υφιστάμενα λατομεία, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και στην ηπειρωτική χώρα να ενταχθούν επιτέλους σε λατομικές περιοχές χωρίς όμως αντικειμενικά να υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησης και ετέρου χώρου προς διάθεση. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αδιέξοδο ως προς την αξιοποίηση του συνόλου της λατομικής περιοχής αφού ο εκμεταλλευτής του υφιστάμενου λατομείου θα διατηρεί τα δικαιώματά του επί του υφιστάμενου λατομικού του χώρου με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκμίσθωση με δημοπρασία του συνόλου του μοναδικού ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου παρά μόνο μετά την εξάντληση των δικαιωμάτων του υφιστάμενου εκμεταλλευτή και μάλιστα αφού αυτός θα έχει αποκαταστήσει περιβαλλοντικά τον λατομικό χώρο του.
  Προς επίλυση των παραπάνω προβλημάτων προτείνεται η απαλοιφή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης αφού ο αριθμός των λατομικών χώρων που χωροθετούνται στις λατομικές περιοχές γίνεται από εξειδικευμένη προς τούτο Επιτροπή προς την οποία θα πρέπει να δίνονται μέσω της σχετικής κανονιστικής υπουργικής απόφασης οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να αποφεύγονται τυχόν καταστρατηγήσεις υπέρ των υφιστάμενων λατομείων.

 • 7 Ιουλίου 2017, 17:05 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 11
  Παρ. 7. Η τιμή 5€ ανά τόνο είναι αυθαίρετη.
  Προτείνουμε να τεθεί η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης από τα Δελτία δραστηριότητας των λοιπών λατομικών επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας του προηγουμένου έτους.
  Παρ. 11 :
  Δεν αναφέρεται πουθενά στο σημείο «Για την εν λόγω τροποποίηση απαιτείται να προηγηθούν:», η ύπαρξη ή μη έρευνας από το ΙΓΜΕ. Εάν αναφερθεί θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έρευνα από το ΙΓΜΕ αναγνωρίζεται ως υπαρκτή μετά την κοινοποίησή της στο Υπουργείο που προΐσταται του ΙΓΜΕ αλλά και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έρευνες του ΙΓΜΕ που μένουν κρυμμένες οφελούν μόνο αυτούς που τις γνωρίζουν ή τις εκπόνησαν και βοηθούν στην παράνομη διάθεσή τους σε κάποιους επιχειρηματίες με αντάλλαγμα, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος! Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
  Προτείνουμε να προστεθεί
  Η έρευνα από το ΙΓΜΕ αναγνωρίζεται ως υπαρκτή μετά την κοινοποίησή της στο Υπουργείο που προΐσταται του ΙΓΜΕ αλλά και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 4 Ιουλίου 2017, 14:54 | ANK

  Για τα λατομεία αδρανών εκτός λατομικών περιοχών δεν καθορίζονται τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται για παρατάσεις, το ίδιο και για τα βιομηχανικά ορυκτά.

 • 3 Ιουλίου 2017, 14:37 | Τριαντάφυλλος Καραγεώργης

  Ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος πρέπει να βεβαιώνεται από τους συνυπογράφοντες τη μελέτη μηχ/κους μεταλλείων και γεωλόγους η οποίοι φέρουν την ευθυύνη της υπογραφής τους. Τα ευρήματα της έρευνας (καρότα, δείγματα, χημικές-ορυκτολογικές αναλύσεις κ.α.) πρέπει να είναι στη διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση της τεχνικής μελέτης υπηρεσία. Η έγκριση των τεχνικών μελετών από κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου δημιουργεί αναπόφευκτες καθυστερήσεις και χρονοτριβές και ενδεχομένως λόγω απόστασης και ανύπαρκτου επιτόπιου ελέγχου να οδηγήσει σε «copy & paste» μελέτες.