Άρθρο 20 – Παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑ

1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης οιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία δύναται να αναπροσαρμόζονται.
Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του ΥΠΕΝ που σχετίζονται με δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών.
2. Ειδικό τέλος υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑ
α. Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων, επί αυτοκινήτου, στο χώρο του λατομείου.
Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια που υποβάλλει ο εκμεταλλευτής μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητες-τιμές) σε συνδυασμό με τοπογραφική επιμέτρηση του εξορυχθέντος πετρώματος και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμέτρησης των λατομικών προϊόντων, όπως έλεγχο των βιβλίων της επιχείρησης, διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τα υποβαλλόμενα σε άλλες υπηρεσίες στοιχεία για τον υπολογισμό των αναλογικών μισθωμάτων, όπου αυτό απαιτείται.
Στην καταβολή ειδικού τέλους υποχρεούνται και οι εκμεταλλευτές που παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.
β. Για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιία και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος υπολογίζεται με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειάρχη ως 5% επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Για την Πλεονάζουσα παραγωγή των πιο πάνω λατομείων ορίζεται ειδικό τέλος δώδεκα τοις εκατό (12%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή οκτώ τοις εκατό (8%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.
γ. Οι εκμεταλλευτές βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατομείων ειδικών χρήσεων της περίπτωσης β της παρ.2 του άρθρου 10, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων, που διατίθεται προς πώληση φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια , σε συνδυασμό με κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ακατέργαστων προϊόντων που δεν πωλούνται προς τρίτους αλλά διατίθενται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία σε άλλες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ίδιου φορέα της εκμετάλλευσης, ο προσδιορισμός της αξίας των προϊόντων αυτών, υπολογίζεται επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου προσαυξημένου κατά 20%.
δ. Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α.
3. Όλα τα λατομεία που συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετά τα σαράντα (40) έτη υποχρεούνται στην καταβολή «πράσινου τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, υπέρ του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 13, του Πράσινου Ταμείου.

 • Άρθρο 20 § 2α

  Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα εξορυγμένα υλικά που παραμένουν πάνω στις βαθμίδες του λατομείου, δεν θεωρούνται πωληθέντα και δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στο ειδικό τέλος υπερ ΟΤΑ.

  Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν με βάση την προκείμενη διάταξη είναι σημαντικά. Προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη επιβάρυνση του κλάδου από την πρόσθετη απαίτηση καταβολής «πράσινου τέλους», προτείνεται το απότοκο ποσό από τη μείωση κατά 30% των τελών υπέρ ΟΤΑ να κατατίθεται στο πράσινο ταμείο.

  Άρθρο 20 § 3

  Αναφέρει ότι όλα τα λατομεία που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και μετά τα 40 έτη υποχρεούνται στην καταβολή «πράσινου τέλους» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων υπερ του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Πράσινου Ταμείου.

  Όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος προβλέπονται στις ΑΕΠΟ Η επιβολή ενός τέτοιου πρόσθετου τέλους (κάτι που γίνεται μόνο για τα λατομεία) και μάλιστα στο 1% επί του κύκλου εργασιών, δημιουργεί δυσβάσταχτο βάρος. Περιβαλλοντικά το ότι συνεχίζει τη λειτουργία του το λατομείο, μετά τα 40 χρόνια, σε δυσκολότερες συνθήκες (πχ μεγαλύτερα βάθη, περισσότερες διαμορφώσεις κτλ.) και δεν πηγαίνει ο εκμεταλλευτής να ανοίξει ένα νέο λατομείο αλλού, με νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση, αντί να πριμοδοτείται που εκτός των άλλων γίνεται και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων, τιμωρείται.

  Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής, η οποία είναι πρωτοφανής και αφορά μόνο στο λατομικό κλάδο.

 • 13 Ιουλίου 2017, 23:16 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Αρθρο 20 παραγραφος 3
  Η επιβολή του συγκεκριμένου τέλους 1% επί των πωλήσεων υπέρ του πράσινου ταμείου για την περίοδο λειτουργίας του λατομείου πέραν των 40 ετών είναι παράλογη.
  Εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι Θα μπορούσε να μπεί ένα τέλος της τάξης του 1% επί των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων επί του δαπέδου του λατομείου.

 • 13 Ιουλίου 2017, 14:43 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 20 παρ. 2γ τελευταίο εδάφιο. Να εναρμονιστεί με το άρθρο 3 παρ.5
  δεύτερο εδάφιο .

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:00 | Κώστας Αγγελόπουλος

  Κατά τη γνώμη και για τους λόγους που ήδη παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από προηγούμενους σχολιαστές, θα πρέπει το ειδικός τέλος υπέρ ΟΤΑ είτε να καταργηθεί είτε να περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 1%.

 • 11 Ιουλίου 2017, 23:17 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ

  Ας θεωρήσουμε ότι ένα μέσο λατομείο αδρανών το οποίο πουλά 200.000 τν ετησίως με μέση τιμή 5 ευρω και συνεπώς τα ακαθάριστα έσοδα του είναι 1.000.000 ευρώ από τα παραπάνω προκύπτει
  α. ότι το λατομείο αυτό θα πληρώσει ετήσιο τέλος υπέρ ΟΤΑ 50.000 ευρώ
  β. ότι για 50 ετη λειτουργίας με ένα μέσο επιτόκιο 1% θα πληρώσει αν = α(1 + τ)ν- 3.200.000 ευρώ !!!
  γ. το παραπάνω ποσό είναι σαφώς 10 φορές μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε κόστος αποκατάστασης
  δ. δεν υπάρχει κανένα άλλος είδος επιχείρησης που να τιμωρείται με αυτό το τέλος επι των εσοδών του παρόλο που ο τοπικός ΟΤΑ στις περισσότερες των περιπτώσεων δαπανά τα χρήματα αυτά δίχως έλεγχο και σαφώς χωρίς ανταποδοτικότητα.
  Ενδεικτικό είναι ότι ο TAP που διασχίζει 10 νομούς σε 3 περιφέρειες και μεταφέρει αεριο εχει σαν εταιρική κοινωνική ευθύνη μια προσφορά των 6 εκ ευρω το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά 100 διάφορων οχημάτων
  Προτείνω και εγώ την κατάργηση ή τη θέσπιση ενός συμβατικού τέλους υπερ ΟΤΑ το οποίο να μην ξεπερνά το 0,5 % επι των ακαθάριστων εσοδων
  ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

 • 11 Ιουλίου 2017, 22:20 | Καλαποδάκης Γιάννης

  Το ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία, που υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο αποτελεί στοιχείο του κόστους παραγωγής και δε υπάρχει καμία υποχρέωση από τους ΟΤΑ ως προς την χρήση του.
  Οι ειδικές εισφορές των εκμεταλλευτών Δημόσιων λατομείων ανέρχονται τουλάχιστον σε 12 % επί της αξίας των πωλούμενων αδρανών.
  Η συνέχιση των ανωτέρω εισφορών στα Δημόσια λατομεία, συμβάλλει στα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα τους και γίνεται επισφαλής η είσπραξη τους.
  Θεωρώ ότι το ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, πρέπει να είναι έσοδο που να χρησιμοποιείται από αυτούς αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα.
  Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει το ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ να το καταβάλλουν μόνο τα ιδιωτικά λατομεία, τα οποία δεν επιβαρύνονται με αναλογικά μισθώματα, να καθοριστεί στο 2 % επί της τιμολογηθείσας αξίας πώλησης και να χρησιμοποιείται για αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων
  Τα δημόσια λατομεία να μην υποχρεούνται στην κατβολή ειδικού τέλους και να αποδίδεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων το 20 % από το συνολικό ποσό των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων, το οποίο στο παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται να αποδίδεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

 • 11 Ιουλίου 2017, 14:20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΑΜ 33664

  Με τον Νόμο 1428/84 θεσπίσθηκε τέλος 5% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α με σκοπό την αποκατάσταση παλαιών λατομικών χώρων αδρανών υλικών που λειτουργούσαν πριν την έναρξη της ισχύος του ανωτέρου νόμου, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν οι λατομικές ζώνες εκμετάλλευσης αδρανών υλικών .
  Στο καινούργιο Νομοσχέδιο, άρθρο 20 παρ. 3 επιβάλλεται πράσινο τέλος 1% για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομικών χώρων. Επιπλέον στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι 20% των αναλογικών μισθωμάτων θα δίδονται στην οικεία Περιφέρεια για περιβαλλοντικές δράσεις, με σκοπό την αποκατάσταση λατομικών χώρων.
  Αναρωτιέται κανείς ποιο είναι το νόημα να παραμείνει σε ισχύ ένα τέλος 5% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. όπου με το καινούργιο νομοσχέδιο θεσπίζονται δύο νέοι φορείς για περιβαλλοντική αποκατάσταση (οικεία Περιφέρεια και πράσινο τέλος).
  Επομένως συμφωνώ και προτείνω την κατάργηση του τέλους αυτού.

 • 10 Ιουλίου 2017, 23:46 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΣΥ.ΛΑΤ.Ε.»

  επι του Άρθρου 20 παράγραφος 3 – πράσινο τέλος

  Ο Σύνδεσμος μας επικροτεί την πρωτοβουλία του υπουργείου για την θέσπιση των 70 ετών ως την μεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος μιας μίσθωσης.
  Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι λογικό να τιμωρείται ο εκμεταλλευτής με επιπλέον τέλη.
  Η επέκταση της χρονικής διάρκειας μια άδειας τουλάχιστον στον τομέα που μας αφορά των αδρανών υλικών στην προηγμένη Ευρώπη (Γαλλία , Γερμάνια , ΗΒ , Νορβηγία) δεν σημαίνει και αύξηση των τελών. Στην ουσία είναι μια παράταση για να εξορυχθεί όλο το κοίτασμα, γιατί ο εκμεταλλευτής να πληρώνει κάτι επιπλέον ?

 • 10 Ιουλίου 2017, 18:40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΣΥ.ΛΑΤ.Ε.»

  Το Σωματείο μας, ο Σύνδεσμος Λατομείων Ελλάδος, αποτελεί τον μοναδικό αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών που λειτουργούν νόμιμα εντός θεσμοθετημένων λατομικών περιοχών στα όρια της ελληνικής Επικράτειας.
  Κύριος σκοπός του συνδέσμου είναι η προαγωγή και η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών του.

  ΕΠΕΙΔΉ

  1. Το τελος υπερ ΟΤΑ είναι ένας μη ανταποδοτικός φόρος και μάλιστα άδικος υπέρ τρίτων και μάλιστα εν καιρώ κρίσης μεγαλύτερος από τον προηγούμενο !

  2. Οι Ο.Τ.Α. εισέπρατταν όλα αυτά τα χρόνια το συγκεκριμένο τέλος, (από το 1984 έως σήμερα) με κύριο σκοπό την αποκατάσταση των παλαιών λατομείων που λειτουργούσαν πριν την θεσμοθέτηση των λατομικών ζωνών το 1984 με τον Ν. 1428/84. Επομένως, θα περίμενε κανείς ότι οι Ο.Τ.Α., έχοντας εισπράξει τα εν λογω τέλη εδώ και 30 χρόνια, θα είχαν αποκαταστήσει τα εν λόγω λατομεία, χωρίς να υπάρχει πλέον ανάγκη καταβολής του αντίστοιχου τέλους.
  3. Οι τοπικές κοινωνίες βάσει του νέου νόμου θα λαμβάνουν το 20% των αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 3 παρ 6)
  4. Είναι μνημονιακή υποχρέωση (όπως και ο νόμος αυτός) η κατάργηση ή ο εξορθολογισμός των χρεώσεων υπέρ τρίτων
  5. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες είναι σαφές ότι απασχολούν περισσότερο τον εκάστοτέ Δήμο από μια Λατομική επιχείρηση, από το 2009 την χρονιά έναρξης της κρίσης με τον N. 3756/09, το ποσοστό για τα τέλη παρεπιδημούντων (αντίστοιχο τέλος υπέρ ΟΤΑ) μειώθηκε σε 0,5% από 2 % επί των ακαθαρίστων εσόδων

  προτείνουμε το ειδικο τέλος υπέρ ΟΤΑ να γινει μισο τοις εκατο (0,5%)

  Κατόπιν όλων αυτών προτείνεται το εξής

  Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε μισό τοις εκατό (0,5%) στην τιμή πωλήσεως των λατομικών προιόντων επι αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου