Άρθρο 08 – Έρευνα λατομικών ορυκτών

1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων, φυσικών λίθων καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 50 και 51 του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
2.Δενεπιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών στις περιπτώσεις που υφίστανται, για τις εργασίες αυτές ή τις ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες εκμετάλλευσης, οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 7. Ειδικότερα για τις δημόσιες εκτάσεις δεν επιτρέπεται η διενέργεια ερευνητικών εργασιών, στις περιπτώσεις όπου συντρέχει τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρω:
α) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης έγκρισης ερευνητικών εργασιών, έχει εκδοθεί οποιαδήποτε πράξη Δημόσιας Αρχής από την οποία συνάγεται ο προγραμματισμός του Δημοσίου να διενεργήσει έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο ή χορηγείται έγκριση για χρηματοδότηση ή ένταξη του χώρου σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ερευνών,
β) για χώρο στον οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης, το ίδιο το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμά του για έρευνα,
γ) για χώρο στον οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα από το Δημόσιο, από την οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,
δ) για χώρο στον οποίο είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της. Στο χρονικό αυτό διάστημα που μεσολαβεί είναι δυνατή η δημοπράτησης του χώρου σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11
3.Η έρευνα σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους διενεργείται σε ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι 300 στρέμματα. Εκτάσεις, οι οποίες διασχίζονται από αγροτικό ή δασικό δρόμο θεωρούνται ενιαίες. Σε περίπτωση που μετά την έρευνα επακολουθήσει εκμετάλλευση, ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να μεταθέσει τους ανωτέρω δρόμους με δικές του δαπάνες εκτός του λατομικού χώρου. Ειδικά για την μετάθεση δασικού δρόμου ακολουθούνται οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας στη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από τη δασική Αρχή.
4.Ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που δύναται να αποληφθεί για τις ανάγκες της έρευνας θα καθορίζεται κάθε φορά από την Δήλωση Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Εργασιών Λατομείου, ανάλογα με το είδος, τις ιδιαιτερότητες του ορυκτού και την εφαρμοζόμενη μέθοδο έρευνας. Η ποσότητα αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά στρέμμα, ενώ το σύνολο του όγκου της εκσκαφής δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της προαναφερθείσας ποσότητας.
5. Η άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και αναζήτηση λατομικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του γίνεται σε καθορισμένη έκταση κάθε φορά, μετά από αίτηση του φορέα ερευνών στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή κοινοποίηση στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πράξης Δημόσιας Αρχής εκ των οριζομένων στην περίπτωση α της παραγράφου 2, με τα οποία ο φορέας ερευνών αποκτά προτεραιότητα για έρευνα του χώρου αυτού.
Ο φορέας των ερευνών πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόγραμμα, στο οποίο θα καθορίζονται:
α) Τα προς έρευνα λατομικά ορυκτά και η ερευνητέα έκταση, μη υπερβαίνουσα τα τρεις χιλιάδες στρέμματα, τα όρια της οποίας θα προσδιορίζονται με συντεταγμένες εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.
β) Οι μέθοδοι της έρευνας που θα εφαρμοσθούν και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων δ.α) έως και δ.η) της παραγράφου 1 του άρθρου 101του Κ.Μ.Λ.Ε.
γ) Η δαπάνη που θα απαιτηθεί και ο φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος.
Μετά την έγκριση του ως άνω προγράμματος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγεί την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών.
Για την ως άνω έγκριση, εκ των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, απαιτούνται μόνο οι εγκρίσεις των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 51του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
Η έγκριση αυτή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πληρέστερη έρευνα. Η παράταση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον οποίο υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα έρευνας πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του ερευνητικού προγράμματος.
Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της έγκρισης ερευνητικών εργασιών, ο φορέας των ερευνών υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλυτική και πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών.
Ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός τριών μηνών εκδίδει απόφαση με την οποία ο ερευνηθείς χώρος ή τμήματα αυτού, διατίθενται είτε προς μίσθωση με προκήρυξη δημοπρασίας, είτε καθίστανται ελεύθερα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών.
Επίσης, ο χώρος καθίσταται ελεύθερος εντός τριών (3) μηνών, με όμοια απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίσει ότι το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε ή διακόπηκε χωρίς αποτελέσματα.
6. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις τα σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες δεδομένα και αποτελέσματα κατατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στο Ι.Γ.Μ.Ε, όπου και διαφυλάσσονται για πέντε έτη, μη δυνάμενος κανείς να λάβει γνώση αυτών, ούτε δυνάμενο το Ι.Γ.Μ.Ε. να τα χρησιμοποιήσει εντός της προθεσμίας αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μη υλοποίηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της άρθρου 51 του ν. 4442/2016.

 • Άρθρο 8 § 2 εδάφιο (α) και παραγρ. 5

  Η έρευνα πρέπει να έχει ίδια προαπαιτούμενα και προδιαγραφές και για το δημόσιο και για τους ιδιώτες όπως το ύψος των δεσμευόμενων εκτάσεων και οι χρονικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσής της.

  Άρθρο 8 § 2 εδάφιο (δ)

  Αναφέρεται ότι δεν χορηγείται άδεια ερευνών «για χώρο στον οποίο είχε χορηγηθεί στο παρελθόν άδεια εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαπενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της».

  Η δεκαπενταετία είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα, εμποδίζει την ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη.

  Άρθρο 8 § 4

  Αναφέρει ότι ο συνολικός όγκος του λατομικού ορυκτού που δύναται να αποληφθεί για τις ανάγκες της έρευνας, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα.

  Προκειμένου να ελεγχθεί η εμπορευσιμότητα του ορυκτού, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από 0,5 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα. Π.χ. για τα μάρμαρα χρειάζονται τουλάχιστον 100 m3 εξόρυξης.
  Αυτό δεν προϋποθέτει επέμβαση στο χώρο μεγαλύτερης των δύο στρεμμάτων, επέμβαση η οποία μπορεί πολύ εύκολα να αποκατασταθεί.

  Προτείνουμε να επιτρέπεται η απόληψη 5 κυβικών μέτρων ανά στρέμμα.

 • 18 Ιουλίου 2017, 08:57 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 8 παρ.3. Να υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση και δημοσίων οδών σε περίπτωση εκμετάλλευσης.
  Άρθρο 8 παρ. 5α. Τρεις χιλιάδες στρέμματα είναι πολύ μεγάλη έκταση
  ερευνών για λατομικά ορυκτά αν λάβει κανείς υπόψη ότι για τους ιδιώτες είναι 300 στρέμματα.
  Άρθρο 8 παρ.5γ πέμπτο εδάφιο. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για μίσθωση με προκήρυξη δημοπρασίας για κάποιο χρονικό διάστημα ο χώρος να καθίσταται ελεύθερος.

 • (α) Όλες ανεξαιρέτως οι παραπομπές στον ν. 4442/2016 θα πρέπει να ελεγχθούν, διότι δεν βγάζουν κανένα νόημα. Για παράδειγμα, το άρθρο 50 ν. 4442/2016 αφορά τροποποιήσεις του ν. 4302/2014, για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. Δεν είναι σαφής η σχέση έχουν τα Κέντρα αυτά με την αδειοδότηση της έρευνας λατομικών ορυκτών. Δεν υπάρχει ούτε παράγραφος 3, ούτε περιπτώσεις α) και δ) στο άρθρο 51 του ν. 4442/2016 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 20 ν. 3325/2005, που αφορά βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής) (πρβλ. σχετική αναφορά στην 5η παράγραφο του παρόντος άρθρου). Και μόνο για αυτές τις νομοτεχνικές αδυναμίες, το νομοσχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί.

  (β) Σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή παρανοήσεων, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή του ν. 4442/2016 δεν θίγει την «εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, καθώς και των διατάξεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» (1 παρ. 3 ν. 4442/2016).

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:03 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ

  Η παράγραφος 2 δ δεν μοιάζει να εξυπηρετεί κάτι. Γιατι θα πρέπει να παρέλθει 15 ετία αν ο πρηγούμενος «ερευνών» εγκατέλειψε την περιοχή για λόγους άσχετους με το αποτέλεσμα της έρευνας ?

  Η παρ 4 θα πρέπει να αλλάξει. Ποσότητα τουλάχιστον 5 κμ /στρέμμα, με ελάχιστο τα 100 κμ ανεξαρτήτως μεγέθους περιοχής και, αν θέλουμε να προστατευσουμε «προσχηματικές» έρευνες ας μπεί και μέγιστο πχ 500 κμ

 • 11 Ιουλίου 2017, 17:36 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  4. Αρθρο 8, παρ.2δ, σελ. 16: Επαναδιατύπωση της πρώτης γραμμής της παρ2δ. ως εξής:
  δ) για το χώρο στον οποίο είχαν λάβει χώρα εργασίες εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού …

  5. Αρθρο 8, παρ.4, σελ. 16: Προτείνεται η αύξηση της ποσότητας ερευνητικών εκσκαφών από 0.5 κυβ/στρέμμα σε 5 κυβικά ανά στρέμμα.

 • 11 Ιουλίου 2017, 13:01 | ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Στην παρ. 3 θα πρέπει να προστεθεί ότι στην περίπτωση που μετά την έρευνα ακολουθήσει εκμετάλλευση, θα πρέπει να εξαιρείται από τη μίσθωση τυχόν τμήμα ρέματος που διέρχεται από τη λατομική έκταση καθώς πρόκειται για κοινόχρηστες δημόσιες εκτάσεις, προστατεύονται από το Συνταγμα και αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και φυσικές δίοδοι των ομβρίων.

 • 10 Ιουλίου 2017, 22:15 | Δρακοπουλος Νικολαος

  ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4
  Η ποσοτητα κατα την ερευνα 0.5 κ.μ. ανα στρεμμα κρινεται επιοικως ως ανεπαρκης
  με το δεδομενο οτι οι αδειες ερευνων τις περισοτερες φορες αναφερονται σε λιγα στρεμματα.Προτεινεται η κατ ελαχιστη αποληψη απο καθε υπο ερευνα χωρο 100 κ.μ.

 • 7 Ιουλίου 2017, 17:51 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Παρ.2.γ. : 2.
  Δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα είναι γνωστό στον αποδέκτη της αίτησης Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και στον αιτούντα εάν ο χώρος έχει ερευνηθεί. Εάν δεν γνωρίζει ο αποδέκτης της αίτησης ποιοι χώροι έχουν διερευνηθεί υπάρχει η πιθανότητα καταφατικής απάντησης και άδικης υποβολής σε έξοδα του αιτούντος εάν δεν γνωρίζει ότι η έκταση έχει ερευνηθεί από το ΙΓΜΕ. Αυτό για παλαιές έρευνες γιατί στις νέες θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρ.5 του ιδίου άρθρου και από το Δημόσιο στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Προτείνουμε να προστεθεί ότι
  Το Δημόσιο και το ΙΓΜΕ θα κοινοποιεί τα όρια των ερευνηθέντων χώρων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 • 7 Ιουλίου 2017, 15:43 | Τριαντάφυλλος Καραγεώργης

  Θλιβερή παγκόσμια πρωτιά, η έρευνα αναζήτησης λατομικών ορυκτών να έχει επιβλέποντα μεταλλειολόγο μηχανικό και όχι γεωλόγο. Πέραν του ότι η υπογραφή της Δήλωσης Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Εργασιών Λατομείου υπογράγεται μόνο από μεταλλειολόγο μηχανικό αντίκειται στις διατάξεις του ΠΔ 344/2000 όπου γίνεται ρητή αναφορά στην υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγων,υπάρχει και η πρακτική πλευρά του θέματος. Οι μεταλλειολόγοι μηχανικοί δεν έχουν καμία σχέση με την έρευνα παρά μόνο με θέματα εκμετάλλευσης. Επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό κάποια στιγμή!

 • 29 Ιουνίου 2017, 12:17 | Γεώργιος Δ. Ροβολής

  Τα αναφερόμενα άρθρα 50 και 51 του Ν. 4442/2016, δίνονται στο άρθρο 23 του παρόντος υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου

 • 29 Ιουνίου 2017, 12:01 | Γεώργιος Δ. Ροβολής

  Οι αναφορές στον Ν..4442/2016 είναι λανθασμένες.