Άρθρο 09 – Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων

1. Η εκμετάλλευση των λατομείων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 52, 53 και 56 του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016 (Α’230).
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται δημόσια ή δημοτικά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, για τα οποία έχουν συναφθεί μισθώσεις, ως αποθεματικά, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. Η έκταση των αποθεματικών λατομείων δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη των λειτουργούντων. Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό λατομείων ως αποθεματικών είναι η ύπαρξη ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας, και λαμβάνονται επιπλέον υπόψη οι ανάγκες τροφοδοσίας αυτής, η σπουδαιότητά της, το μέγεθος των αποθεμάτων και οι θέσεις των λατομείων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μη συνεχόμενους χώρους, στην περιοχή του ίδιου ή γειτονικού νομού. Οι εκμεταλλευτές αποθεματικών λατομείων καταβάλλουν πάγιο μίσθωμα διπλάσιο αυτού που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, ενώ απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναγγελίας έναρξης των εργασιών, εντός έτους από τη σύναψη της μίσθωσης.
3. Η αναγκαία τυχόν προσωρινή διακοπή των εργασιών εκμετάλλευσης λατομείου, προκειμένου να διενεργηθούν αρχαιολογικές έρευνες ή για λόγους μη υπαιτιότητάς του εκμεταλλευτή, παρατείνει τη διάρκεια της δυνατότητας εκμετάλλευσης, για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή αυτή. Ο εκμεταλλευτής του λατομείου πρέπει να αποδείξει τη διάρκεια διακοπής της εκμετάλλευσης με έγγραφο δημόσιας αρχής. Για το χρόνο της αναγκαίας αυτής διακοπής των εργασιών εκμετάλλευσης ο εκμεταλλευτής του λατομείου δεν καταβάλλει μισθώματα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η εκμετάλλευση λατομείων, μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την αναστήλωση αρχαιολογικών κτισμάτων, ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τα οποία η πολιτιστική κληρονομιά και το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον απαιτούν τη χρήση υλικών ίδιας προέλευσης με τα υλικά της αρχικής κατασκευής. Προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των ανωτέρω λατομείων είναι να μην καθίσταται εφικτός ο προσπορισμός των παραπάνω υλικών από υφιστάμενα λατομεία της ευρύτερης περιοχής.
Η εκμετάλλευση και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανωτέρω λατομείων γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη. Στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται ο χρόνος λειτουργίας του λατομείου, τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος, τα μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου του λατομείου καθώς και το ύψος της εγγυητικής επιστολής εκπλήρωσης των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, για την έκδοση και τυχόν κατάπτωση της οποίας έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
Η εκμίσθωση δημοσίων λατομείων, που εξυπηρετούν τα ως άνω έργα, γίνεται, με απευθείας σύμβαση στον ανάδοχο των έργων αυτών, με όρους και μίσθωμα που καθορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
Κατά τα λοιπά η λειτουργία των λατομείων της παρούσας παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.
5.Η αποκομιδή δειγμάτων των ορυκτών και πετρωμάτων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3α του άρθρου 1 επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της σχετικής έγκρισης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 17 Ιουλίου 2017, 09:32 | ΝΚ

  Άρθρο 9 παράγροφος 4 δεύτερο εδάφιο

  Αναφέρεται ότι η εκμετάλλευση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομείων μικρής παραγωγής θα γίνεται σύμφωνα με «εδική μελέτη» χωρίς να προβλέπονται ούτε οι προδιαγραφές της ούτε η διαδικασία έγκρισής της. Προτείνεται να προβλεφθεί ότι οι προδιαγραφές και η διαδικασία έγκρισής της θα καθορισθούν με Υπουργική απόφαση. Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να είναι περίπου αυτές της ειδικής μελέτης του άρθρου 7 του ν. 2837/2000 κατάλληλα προσαρμοσμένες για την περίσταση.

 • 13 Ιουλίου 2017, 14:38 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άρθρο 9 παρ.2. Η καταβολή διπλάσιου μισθώματος για αποθεματικό λατομείο δείχνει διάθεση τιμωρίας.

 • 11 Ιουλίου 2017, 14:01 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΣΥ.ΛΑΤ.Ε.»

  Να οριστεί ότι προκειμένου να υπαχθεί ένα λατομείο, στις διαδικασίες αδειοδότησης των λατομείων των βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται, εκτός από την κατάλληλη ορυκτολογική και χημική σύσταση του εξορυσσόμενου πετρώματος, να υπάρχει παράλληλα και η τεκμηριωμένη δυνατότητα διάθεσής του ως βιομηχανικού προϊόντος κατόπιν ειδικής περαιτέρω βιομηχανικής επεξεργασίας.
  Να λαμβάνεται όμως υπ όψιν και η δυνατότητα της κάλυψης από υφιστάμενα λατομεία, ιδιαίτερα για υλικά τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στη χώρα μας όπως υλικά με το ανθρακικό ασβέστιο.
  Επίσης σε λατομεία Βιομηχανικών Ορυκτών ανθρακικού ασβεστίου σε ανάλογη εφαρμογή με αυτά της μαρμαροψηφίδας (άρθρο 10 του παρόντος ΝΣ) να απαγορεύεται η πώληση αδρανών υλικών.