Άρθρο 14 – Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

1.α.Για τα λατομεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε δύναται να επέχει και θέση άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων, όπως αυτοί ορίστηκαν στην παρ. 5 του άρθρου 1, με σκοπό την επεξεργασία (μηχανική, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων, ασβέστου και λοιπές κατεργασίες) των λατομικών ορυκτών, καθώς και άδειας κατασκευής των απαιτουμένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών δομικών έργων (βάσεων έδρασης, κατασκευών για την τροφοδοσία και την αποθήκευση χύδην στερεών υλικών-σιλό, βάθρων και μεταλλικών ικριωμάτων με ή χωρίς τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος).
Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ συνυποβάλλονται με την τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης.
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών λατομείων, των οποίων τμήμα βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο και αντιμετωπίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το τμήμα αυτό όπου είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους,
β. Για την εγκατάσταση και λειτουργία, εντός λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, αποθηκών εκρηκτικών υλών απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του (ΚΜΛΕ) από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.
γ. Για λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURRIES ή γαλακτωμάτων ευρισκομένων πάνω σε οχήματα, εντός λατομικών χώρων και μεταλλείων, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 107 του ΚΜΛΕ από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.
2. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ξεκινά κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν.4442/2016 (Α’230).
3. Η διάρκεια της λειτουργίας των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1, ορίζεται ίση με τη διάρκεια ισχύος της εκμετάλλευσης του υφιστάμενου λατομείου. Οι υπόψη εγκαταστάσεις μπορούν να τροποποιούνται και να παρατείνεται η λειτουργία τους με προϋποθέσεις ανάλογες της αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας.
4 Τα κινητά -μεταθετά μηχανήματα εξόρυξης, φόρτωσης, μεταφοράς και φωτισμού, καθώς και τα κινητά μηχανήματα επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) και εγκεκριμένο ειδικό κανονισμό ασφαλείας του άρθρου 48 του ΚΜΛΕ
5. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας λατομικών ορυκτών, καθώς και η ανέγερση προχείρων ή κινητών καταλυμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 7τουΚΜΛΕ εντός των ως άνω χώρων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.δ.210/1973 (Α’277).

 • Άρθρο 14 § 1 α

  Η συνυποβολή με την Τεχνική Μελέτη όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις εγκαταστάσεις, καθιστά συνθετότερη και δυσκολότερη την όλη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής της.

  Προτείνουμε να διαχωριστεί η Τεχνική Μελέτη που αποτελεί το περίγραμμα υλοποίησης της εκμετάλλευσης από την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ΚΜΛΕ για τις εγκαταστάσεις.

 • 12 Ιουλίου 2017, 11:59 | π. Βαγιώτας

  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγ. 1.α. δεν γίνεται κατανοητό εάν επιτρέπεται ή όχι η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας προϊόντων εξόρυξης εκτός λατομικού χώρου.

 • 11 Ιουλίου 2017, 17:01 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  11. Αρθρο 14, παρ. 1.α, σελ. 28: Να προστεθεί και η γεννήτρια στα μηχανήματα για τα οποία η Τεχνική μελέτη μετά την έγκρισή της να αποτελεί και άδεια εγκατάστασης

 • 7 Ιουλίου 2017, 17:33 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 14
  Προτείνουμε να προστεθεί
  Παρ.1 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός λατομικής περιοχής αλλά μεταξύ αυτών και της λατομικής περιοχής δεν μεσολαβεί δημόσιος δρόμος θα πρέπει να θεωρούνται συνοδό έργο της εκμετάλλευσης του λατομείου και να αδειοδοτούνται με την Τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης εφόσον περιβαλλοντικά αδειοδοτηθούν με ενιαία περιβαλλοντική μελέτη.