Άρθρο 60 Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του άρθρου 58, με το οποίο αντικαθίστανται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αρχίζει την 1η.10.2021.