ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός του Μέρους Α

Σκοπός του Μέρους Α είναι η αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

 • 26 Ιουνίου 2021, 13:19 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

  Για κάποιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει ήδη, εδραιωμένη εδώ και χρόνια, συνεργασία σε πολύ μεγάλο βαθμό και εξαιρετικό επίπεδο, με το κεντρικό κράτος, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών τουριστικών δράσεων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τις τηλεδιασκέψεις σε εβδομαδιαία βάση κατά την διάρκεια της πανδημίας, εγκρίσεις για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής από τον ΕΟΤ και από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, συμμετοχή και συνδιοργάνωση δράσεων με τα Γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού. Επιπλέον, υπάρχει ήδη εξαιρετική συνεργασία της Π.Κ. με το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα. Γιατί θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία DMO μέσω αναπτυξιακής για να επιτευχθεί συνεργασία με το κεντρικό κράτος; Τί παραπάνω θα προσφέρει; Περίπλοκα σχήματα δεν θα βοηθήσουν πουθενά. Οι συνεργασίες που περιγράφονται ως σκοπός της δημιουργίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού υλοποιούνται ήδη από τις Δ/νσεις Τουρισμού των Περιφερειών με την Κεντρική Κυβέρνηση. Θα μπορούσαν να αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες του ΕΟΤ σε όλους τους προορισμούς για να λειτουργήσουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) με αυξημένη τοπική αρμοδιότητα.

 • 25 Ιουνίου 2021, 11:18 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

  Από την εμπειρία μας σχετικά με την διαχείριση και προώθηση προορισμών, θεωρούμε ότι στο Σ/Ν απουσιάζει η αναφορά σε δύο καίρια ζητήματα της λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ):
  (α) για τις σχέσεις και αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των ΟΔΠΠ και υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών τουριστικής προβολής, όπως για παράδειγμα με τα Τμήματα Τουρισμού των ΟΤΑ και τον ΕΟΤ,
  (β) για τις πηγές χρηματοδότησης των λειτουργιών και των δράσεων των ΟΔΠΠ (με εξαίρεση τους ΟΔΠΠ της παρ. 2 του άρθρου 4).
  Επιπλέον, από τις διατάξεις του Σ/Ν δεν αποσαφηνίζεται εάν η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελεί προαπαιτούμενο ίδρυσης Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

 • 24 Ιουνίου 2021, 11:03 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εδώ και αρκετά χρόνια έχει εισάγει έναν προσφιλή θεσμό, του φορέα διαχείρισης προορισμού, τον οποίο συναντούμε εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ. Οι φορείς διαχείρισης προορισμού
  ουσιαστικά αναμένεται να αποτελέσουν το κύριο όχημα, την συντονιστική εκείνη οντότητα, που στόχο θα έχει την δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ δημοσίων οργανισμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής και την δημιουργία προορισμού.

  Ο ρόλος ενός οργανισμού διαχείρισης προορισμού (Destination Management Organization) αφορά κατ’ ελάχιστο έναν φορέα διακυβέρνησης με σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος σε έναν συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. Ωστόσο η εμβέλεια μιας τέτοιας δομής δεν εξαντλείται μόνο στο σκέλος της πληροφόρησης αλλά και του σχεδιασμού και ανάδειξης ενός προορισμού ως τουριστικού.

  Στις αρμοδιότητές του, όπως αυτές καταγράφονται στο Άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, εμπίπτει η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού καθώς και η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

  Η έννοια της βιωσιμότητας είναι μια κρίσιμη μεταβλητή στο παρόν σχέδιο νόμου καθώς σηματοδοτεί τη νέα κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να έχει ο νέος σχεδιασμός και οποία εδράζεται σε δύο πυλώνες: στην ανθεκτικότητα και την αειφορία.

  Στο βαθμό που η ως άνω εισαγωγή συμπίπτει με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού σχεδιασμού, διανοίγονται προοπτικές για τη δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και πρότυπων τουριστικών προορισμών οι οποίοι θα περιορίσουν την τρωτότητα που ενυπήρχε στο μέχρι σήμερα σύστημα.

  Καθώς στόχος μεταξύ άλλων είναι και η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, στους άξονες της οποίας βρίσκεται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικός με την έννοια ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις πράσινες μεταφορές, την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την κυκλική οικονομία, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική, την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

  Το νέο σύστημα τουριστικής διακυβέρνησης υποστηρίζεται από το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, του οποίου οι αρμοδιότητες ρυθμίζονται από τα Άρθρα 8 και 9, ενισχύοντας το σκέλος της εποπτείας και λειτουργώντας ως μονάδα αξιολόγησης και έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω των δεικτών μέτρησης της επίδοσης του τουριστικού προορισμού για την βιωσιμότητα των DMO.

  Ο Δήμος Κοζάνης στο μέτρο που προσαρμόζει τον αναπτυξιακό του σχεδιασμό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου και ανθεκτικού Δήμου, χαιρετίζει την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ευελπιστώντας να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για τον επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης στη βάση των παραπάνω αρχών.

 • 24 Ιουνίου 2021, 11:49 | Μαλούτας Λάζαρος

  Με το παρόν σχέδιο νόμου, η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, έρχεται σε συνέχεια των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των τελευταίων ετών στην τουριστική νομοθεσία σχετικά με τις απλουστεύσεις των αδειοδοτικών διαδικασιών και την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

  Οι τελευταίοι πολλοί μήνες που σηματοδοτήθηκαν από το ξέσπασμα της κρίσης του Covid-19 κατάφεραν βαρύ οικονομικό πλήγμα στις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες και το εργατικό δυναμικό που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού. Ο κλάδος αυτός που καλύπτει διάφορες δραστηριότητες, όπως τα ταξίδια, τις μεταφορές, τα καταλύματα, την εστίαση, τη χερσαία και θαλάσσια αναψυχή, τον τουρισμό και τη φύση, συνεισφέρει άμεσα σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμό Τουρισμού, ενώ σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο, με τη συμμετοχή να ξεπερνά το 20% του ΑΕΠ για το έτος 2019.

  Η υψηλή εξάρτηση όμως από τον τουρισμό συνεπάγεται και υψηλό βαθμό ευαλωτότητας που σε περιόδους κρίσης για τον τουρισμό, όπως αυτή που διερχόμαστε, οδηγεί σε τεράστιο πλήγμα της εθνικής οικονομίας.

  Στη νέα περίοδο που ξεκινά για τον τουρισμό, έπειτα από την σταδιακή αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών, είναι κρίσιμο να επαναπροσδιοριστεί ο αναπτυξιακός ρόλος του τουρισμού στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας.

  Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η περαιτέρω ρύθμιση ως προς την ανάπτυξη πρότυπων τουριστικών προορισμών ολοκληρωμένης διαχείρισης που εισάγεται με το Άρθρο 3 του παρόν σχέδιο νόμου. Με τις εν λόγω διατάξεις διευρύνεται το πεδίο αρμοδιότητας των Δήμων που μέχρι τώρα ρυθμιζόταν μεταξύ άλλων από το Άρθρο 96 του Ν. 3852/2010, δίνοντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να συμβάλλουν μέσω ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών εταίρων και με την συμμετοχή και συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόσο στον σχεδιασμό για την δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος (ειδικός τουρισμός), όσο και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του προορισμού και την δημιουργία τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
  Ο Δήμαρχος Κοζάνης
  Μαλούτας Λάζαρος

 • 16 Ιουνίου 2021, 19:23 | Ιωάννης Γκιτσάκης

  Αναφορικά με το αντικείμενο του Μέρους Α΄ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει ένα σχετικό άρθρο που έχω γράψει, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο Χρήμα & Τουρισμός
  https://money-tourism.gr/mipos-poylame-poly-fthina-ta-toyristika-mas-assets