Άρθρο 47 Ειδικό σήμα λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3498/2006

 

 

Το άρθρο 17 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) τροποποιείται ως προς τα αρμόδια όργανα και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Ειδικό σήμα λειτουργίας
1. Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας και κέντρα αναζωογόνησης, όταν η λειτουργία των τελευταίων συνδυάζεται με κύρια τουριστικά καταλύματα ή με εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή με σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή με Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού και αναρτάται σε εμφανές κοινόχρηστο σημείο της επιχείρησης προσιτό στο κοινό, στο χώρο υποδοχής ή της κυρίας εισόδου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από τις επιχειρήσεις της παρ. 1.
3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιχειρήσεις της παρ. 1 υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αίτηση με τα καθορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί για αυτές το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.».

«2. Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται σχετικός φάκελος στο Πολεοδομικό Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.. Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει μέχρι εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2971/2001.
Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».