Άρθρο 41 Κανονισμός λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διοικητική και υπηρεσιακή διάρθρωση της Εταιρείας, θέματα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα θέματα απαρτίας, λήψης απόφασης, απουσίας ή κωλύματος, αναπλήρωσης μελών, κωλυμάτων, ασυμβιβάστων, έκπτωσης και ευθύνης, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, δύναται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή, καθώς και σε συμβάσεις έργου, για την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Για την αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της εταιρείας, είναι δυνατό να αποσπώνται ή να μετατάσσονται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα από φορείς της γενικής κυβέρνησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσής της, είναι δυνατή η απόσπαση έως και δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποκλειστικά για ένα (1) ακόμα έτος.