Άρθρο 6 Απόδοση δημοτικών τελών

Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, ο Ο.Τ.Α., που διαχειρίζεται τον Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να αποδίδει ποσοστό τουλάχιστον 1% των δημοτικών τελών που εισπράττει ετησίως στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  • 26 Ιουνίου 2021, 13:30 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

    Δεν υπάρχει εφαρμογή για τις Περιφέρειες, αφορά δημοτικά τέλη που έχουν μόνο οι Δήμοι.