Άρθρο 18 Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Π.Ε. εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός που ρυθμίζει τη λειτουργία της Ι.Π.Ε.
2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα:
α) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της Ι.Π.Ε.,
β) η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες,
γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, το Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, ο καθορισμός διαδικασιών για την κατάρτιση ατομικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Υλοποίησης,
δ) οι αποδοχές του προσωπικού
ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,
στ) ο Κανονισμός αναθέσεων και προμηθειών,
ζ) η πολιτική μερισμάτων.