Άρθρο 3 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

1. Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο, τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού, τον βαθμό επάρκειας σε τουριστικές υποδομές, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.
2. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού. Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, μπορεί να εκδώσει απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
4. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α` 133).

  • 26 Ιουνίου 2021, 13:36 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

    Αναφέρεται: «Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές…» Τί ορίζεται ως περιοχές; Δεν θα υπάρχει επικάλυψη; Για παράδειγμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός ολοκληρωμένης Διαχείρισης μια Περιφέρεια και ταυτόχρονα κάποιος-οι από τους Δήμους που ανήκουν στην Περιφέρεια αυτή; Αφορά μόνο Δήμους; Επίσης με την εμπλοκή άλλων Υπουργείων όπως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τη δημιουργία Διυπουργικών Επιτροπών αποδυναμώνεται η αυτοδιοίκηση και γίνεται επιστροφή σε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο Κεντρικό Κράτος.

  • Nα συμπληρωθεί ως εξής: 1. Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο, τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού, τον βαθμό επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.