Άρθρο 23 Έσοδα

1. Τα έσοδα της Ι.Π.Ε. αποτελούνται από: α) το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σ’ αυτή, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Η Ι.Π.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην αυτών που αφορούν την απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, κληρονομιάς και από τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ.
3. Το τίμημα που εισπράττει η Ι.Π.Ε. από την αξιοποίηση και παραχώρηση των περιουσιακών της στοιχείων και οι κάθε είδους αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων ιαματικών πόρων και των εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών εγκαταστάσεων σε ακτίνα πεντακοσίων μέτρων, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες της Ι.Π.Ε. για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένου στα έξοδα και του ποσού που αποδίδεται στον οικείο δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή τη δημόσια επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, κατανέμονται στους μετόχους της με βάση το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο.