ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 44 Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011

 

Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ανωτέρω υπηρεσία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς που αφορούν την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων.
β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για όλα τα στάδια αδειοδότησης, καθώς και για την έκδοση και την αναθεώρηση των απαραίτητων αδειών δόμησης νέων ή υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας άνω των εκατό (100) κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που λειτουργούν αυτοτελώς ή εντός τουριστικών καταλυμάτων των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 και των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254). Για τον σκοπό αυτό, παραλαμβάνει τον φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για τον σκοπό αυτό ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ειδική Υπηρεσία κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας.
γ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις.
δ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων.».