ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 52 Μη μισθολογικές παροχές υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4484/2017

 

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια και η παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«5. Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών. Από τη ρύθμιση αυτήν εξαιρούνται επίσης οι παροχές που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. Κατ΄ εξαίρεση, στους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του Υπουργείου Τουρισμού που μετατίθενται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις οποίες δεν υφίσταται σύστημα δημόσιας υγείας και περίθαλψης, ή/και σε χώρες με τις οποίες δεν υφίστανται διμερείς διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα που να ρυθμίζουν το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγο, τέκνα) που κατοικούν μαζί τους στο εξωτερικό, παρέχεται, ως οικειοθελής μισθολογική παροχή, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή ασφάλιση. Η δαπάνη για την παροχή των προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής ασφάλισης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία βαρύνει τον Προϋπολογισμό Διοίκησης και Λειτουργίας οικονομικού έτους, των Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Οιαδήποτε ιατροφαρμακευτική ή και νοσοκομειακή κάλυψη στις χώρες, όπου μετατίθενται ή αποσπώνται, για όλο το διάστημα της παραμονής τους, παρέχεται αποκλειστικά μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα, εξακολουθούν να ισχύουν.».