Άρθρο 32 Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί ειδικών ρυθμίσεων για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 24
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα συνενούμενα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι της ίδιας μορφής.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανεγερθεί τα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι όμορα ή τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου, εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου.
γ) Τα ξενοδοχειακά καταλύματα είτε ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε είναι μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
δ) Η λειτουργική ενοποίηση γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230), ενώ με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του συνενούμενου καταλύματος ακυρώνονται προηγούμενες γνωστοποιήσεις των επιμέρους καταλυμάτων ή ανακαλούνται τα εκδοθέντα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των επιμέρους καταλυμάτων.
ε) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για κάθε ένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων. Σε περίπτωση αύξησης του συνολικού αριθμού των κλινών ή τροποποίησης των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου εκδίδονται για το σύνολο της εγκατάστασης.
στ) Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης.
ζ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.
2. Επιτρέπεται η συνένωση υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα αναπτύσσεται σε όμορα γήπεδα ή οικόπεδα. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του γηπέδου ή των γηπέδων ή του οικοπέδου ή των οικοπέδων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου.
β) Τα γήπεδα ή οικόπεδα στα οποία αναπτύσσεται το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα είτε ανήκουν είτε είναι μισθωμένα στον φορέα διαχείρισης του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος.
γ) Τα υφιστάμενα κτίρια εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων μετατρέπονται σε ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως.
δ) Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα.
ε) Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης.
στ) Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών.
3. Επιτρέπονται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από υφιστάμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το ξενοδοχειακό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων. Η γνωστοποίηση λειτουργίας της βοηθητικής εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται, γίνεται από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της λειτουργικής ενοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, από τα οποία προκύπτει η απόσταση της βοηθητικής εγκατάστασης.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί πολεοδομικής ενοποίησης ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, για το σύνολο της έκτασης, και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, επιμερίζοντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Σε περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των οποίων η δυναμικότητα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166), περί των περιοχών γενικής κατοικίας, ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί των περιοχών πολεοδομικού κέντρου, η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή γήπεδα κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης και τα καταλύματα συνενώνονται. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου. Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 1750), περί απλούστευσης της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα.
5. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, η συνολική επιφάνεια δόμησης και κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου.
6. Σε περιπτώσεις που επενδυτικά σχέδια, που περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου ή τμήματα των ενοποιούμενων μονάδων, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, η ενοποίηση επιτρέπεται εφόσον οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν στους αρμόδιους φορείς υπαγωγής, αίτημα τροποποίησης της οικείας απόφασης υπαγωγής των, ώστε να διακρίνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνεται στην απόφαση υπαγωγής. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης ή μη αποδοχής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω μη διακριτότητας του αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων, η απόφαση υπαγωγής αυτοδίκαια ανακαλείται με τη γνωστοποίηση της ενοποίησης.».

 • 26 Ιουνίου 2021, 12:36 | Μαρία Πράσινου

  Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόμου του Υπ. Τουρισμού
  1. Για την απλούστευση της γραφειοκρατίας των αδειοδοτήσεων των τουριστικών καταλυμάτων και για την αποφυγή παρερμηνειών παρακαλώ όπως εξετασθεί εάν μπορεί να συμπληρωθεί στις παραγράφους 1ζ του άρθρου 32 στο τέλος της πρότασης «Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών» που απαιτούνται για το σύνολο του προτεινόμενου για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχειακού καταλύματος το οποίο έχει προκύψει από την λειτουργική συνένωση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ίδιας μορφής αλλά όχι απαραίτητα ίδιας κατηγορίας κατάταξης αστέρων ή κλειδιών.
  2. Λόγω της ιδιαιτερότητας των μικρών ιδιοκτησιών των προ του ‘23 , κάτω των 2.000 κατοίκων και παραδοσιακών οικισμών της χώρας και σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 150 του Ν 4759/20 όπως αυτό ισχύει, με βάσει το οποίο επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προυποθέσεις νομιμότητας, τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, να είναι δυνατή η λειτουργική συνένωση υφισταμένων ή προς μετατροπή κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε αυτούς. Μια τέτοια ρύθμιση θα αναζωογονούσε την οικονομία των μικρών οικισμών και θα μπορούσε να προσφέρει ένα καλύτερο τουριστικό προιόν στην τουριστική αγορά.
  Με εκτίμηση
  Μαρία Πράσινου
  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • 24 Ιουνίου 2021, 10:44 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΑΔΗ

  Παρακαλώ διευκρινίστε:
  «To πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων.»
  Οι προδιαγραφές αυτές (π.χ. ύπαρξη διπλών τζαμιών) θα πρέπει να ισχύουν:
  α) για όλα τα κτίρια του συνολικού ξενοδοχείου
  β) για το νέο κτίριο που προστίθεται στη δυναμικότητα
  γ) για το νέο κτίριο που προστίθεται στη δυναμικότητα και για τους κοινόχρηστους χώρους των οποίων η ελάχιστα απαιτούμενη επιφάνεια επηρεάζεται από τη δυναμικότητα

 • Να συμπληρωθεί ως εξής:
  Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί ειδικών ρυθμίσεων για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως εξής:
  «Άρθρο 24
  Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 1. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) […]
  3. Επιτρέπονται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200)
  μέτρα από υφιστάμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το ξενοδοχειακό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών με αναπηρία και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων. Η γνωστοποίηση λειτουργίας της βοηθητικής εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται, γίνεται από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της λειτουργικής ενοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται στην επιχείρηση σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, από τα οποία προκύπτει η απόσταση της
  βοηθητικής εγκατάστασης.
  4. […]

 • 1. Mε την παράγραφο 4 του άρθρου 24 ν. 4179/2013 εισήχθη ρύθμιση αφορώσα τη λειτουργική ενοποίηση καταλυμάτων σε περιπτώσεις που οι εκτάσεις επί των οποίων ανεγείρονται, τέμνονται από συγκεκριμένο τύπο εμποδίου, και ειδικότερα συγκεκριμένες κατηγορίες οδικών δικτύων χαμηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου (αγροτικοί, δημοτικοί ή επαρχιακοί δρόμοι). Δηλαδή η παράγραφος 4 αποτελούσε εξειδίκευση της γενικότερης ρύθμισης της παραγράφου 1, με στενότερο ρυθμιστικό πεδίο.
  2. Σχετική ρύθμιση αφορώσα ενοποίηση σε συγκεκριμένους τύπους ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εισήγαγε και το άρθρο 29 του ν.4688/2020, στην παράγραφο 3 του οποίου, για πρώτη φορά, ο νομοθέτης δεν έθεσε την ύπαρξη τεχνικού έργου ζεύξης ως προϋπόθεση για την λειτουργική ενοποίηση, αλλά την εξάρτησε, ορθώς, από την ύπαρξη κινδύνου. Δηλαδή, για την λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους εκτάσεων, απαιτείται η ύπαρξη έργου ζεύξης μόνο εφόσον το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο που τις τέμνει παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας.
  3. Η αλλαγή που επέφερε ο ν.4688/2020, δηλαδή το να απαιτείται, ως προϋπόθεση λειτουργικής ενοποίησης, η ύπαρξη τεχνικού έργου μόνο στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στοιχεία επικινδυνότητας, είναι στην απολύτως ορθή κατεύθυνση, διότι η προϋπόθεση ζεύξης σε κάθε περίπτωση λειτουργικής ενοποίησης, δημιουργεί στρεβλώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις που το τεχνητό εμπόδιο είναι δρόμοι. Για παράδειγμα, εφόσον μεταξύ των όμορων εκτάσεων διέρχεται αυτοκινητόδρομος, ή εθνική οδός, ή ακόμα και επαρχιακή οδός υψηλής κυκλοφορίας και όχλησης, είναι απολύτως εύλογο να προϋποτίθεται η ζεύξη των όμορων εκτάσεων με το κατάλληλο, ανά περίπτωση, τεχνικό έργο (πχ υπόγεια ή υπέργεια γέφυρα). Δεν είναι όμως λογικό να απαιτείται έργο ζεύξης όμορων εκτάσεων, όταν για παράδειγμα αυτές διαπερνώνται από δρόμο μικρού πλάτους και χαμηλής κυκλοφορίας, πχ έναν αγροτικό δρόμο.
  4. Συνεπώς, η θέση του κριτηρίου της επικινδυνότητας στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 ν. 4688/2020 είναι απολύτως ορθή. Όμως η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνο εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένων κατηγοριών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εν προκειμένω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής που ανεγείρονται σε γήπεδα με συνολική έκταση τουλάχιστον πενήντα (50) στρεμμάτων. Οι υπόλοιπες όμως ξενοδοχειακές μονάδες, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, δεν καταλαμβάνονται από το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης. Δηλαδή σήμερα δύο όμορες εκτάσεις συνολικής επιφάνειας πχ 20 στρεμμάτων, οι οποίες τέμνονται από έναν αγροτικό δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, μπορεί να συνενωθούν λειτουργικά μόνο εφόσον κατασκευαστεί διάβαση υπό ή υπέρ του ως άνω αγροτικού δρόμου.
  5. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, και παρότι η νέα προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 4 ξεκινά “Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν.4688/2020 (Α’101)”, προτείνεται, για να είναι απολύτως ξεκάθαρη η βούληση του νομοθέτη, η αντικατάσταση των γ’ και δ’ εδαφίων της προτεινόμενης διάταξης:
  “Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου”, ως εξής:

  «Εφόσον η δίοδος μεταξύ των γηπέδων ή οικοπέδων παρουσιάζει στοιχεία επικινδυνότητας (πχ ο δρόμος είναι υψηλής κυκλοφορίας ή έχει πλάτος άνω των 6 μέτρων), πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ των γηπέδων ή οικοπέδων με τεχνικό έργο υπόγειας ή υπέργειας ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δυνατότητας κατασκευής του σχετικού έργου, η οποία προσκομίζεται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου».

 • 23 Ιουνίου 2021, 16:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  Επίσης στο άρθρο 33, στην παράγραφο 5 ενώ είναι ξεκάθαρο το ότι η μέγιστη δόμηση και κάλυψη υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου, δεν είναι ξεκάθαρο από τη φράση «μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου» το κατά πόσο μπορεί όλη η δόμηση να συγκεντρωθεί στο ένα γήπεδο, ανεξάρτητα του αν ξεπερνάει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για εκείνο το τμήμα του γηπέδου.

  Εφόσον αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας παραγράφου όπως και θα ήταν θεμιτό, κρίνεται βέλτιστο αυτή να συμπληρωθεί στο τέλος με τη φράση: «ανεξάρτητα των επιμέρους μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων που ορίζονται για έκαστο τμήμα του γηπέδου. «

 • 23 Ιουνίου 2021, 16:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  Επίσης στο παρόν άρθρο, στην παράγραφο 5 ενώ είναι ξεκάθαρο το ότι η μέγιστη δόμηση και κάλυψη υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου, δεν είναι ξεκάθαρο από τη φράση «μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου» το κατά πόσο μπορεί όλη η δόμηση να συγκεντρωθεί στο ένα γήπεδο, ανεξάρτητα του αν ξεπερνάει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για εκείνο το τμήμα του γηπέδου.

  Εφόσον αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας παραγράφου όπως και θα ήταν θεμιτό, κρίνεται βέλτιστο αυτή να συμπληρωθεί στο τέλος με τη φράση: «ανεξάρτητα των επιμέρους μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων που ορίζονται για έκαστο τμήμα του γηπέδου. «

 • 23 Ιουνίου 2021, 15:21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  Στο παρόν άρθρο – παράγραφος 4 θα πρέπει να δοθεί εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία θα προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται στην «αρμόδια υπηρεσία» για την «βεβαίωση δυνατότητας ενοποίησης των γηπέδων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων». Συνήθως απλά εγκρίνεται αδειοδοτικά η κατασκευή του έργου λειτουργικής ενοποίησης (γέφυρα / σήραγγα) το οποίο και πρέπει να εντάσσεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του καταλύματος.

  Αυτή η προ – βεβαίωση δεν προβλέπεται από πουθενά νομοθετικά και ενδέχεται οι υπηρεσίες να αρνηθούν να τη δώσουν ως δικαιολογητικό χωρίς να δούν και να εγκρίνουν τεχνικές μελέτες.

 • 13 Ιουνίου 2021, 20:22 | Αριστείδης Στρατάκης

  Επιτέλους σε θετική κατεύθυνση η λειτουργική ενοποίηση !
  Βλέπει ρεαλιστικά την λειτουργική συνένωση με ενιαίο ΕΣΛ και πιστοποιητικό κατάταξης στο σύνολο της μονάδος
  Πολλά υποβαθμισμένα κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν και με αλλαγή χρήσης να ενταχθούν σε κυρία η μη κύρια καταλύματα με ενιαίο σήμα Λειτουργίας.