Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και κατ’ εξαίρεση σύσταση μονομετοχικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

1. Oι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού.
2. Πλέον της περίπτωσης της παρ. 1, δύνανται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εσωτερικών, να συστήνονται μονομετοχικοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε περιφέρειες και δήμους με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, με εισφορά από αυτούς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύσταση της ως άνω κατηγορίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. πρέπει να έχει προηγουμένως εξαντλήσει τις δυνατότητες που παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και να υποβάλει αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού, με την οποία θα εισηγείται την αναγκαιότητα σύστασης του Οργανισμού.
3. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:
α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές,
β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό,
γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,
ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής,
θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας,
ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
4. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική εφαρμογή των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.
5. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός προορισμού ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 3, ο οικείος Ο.Τ.Α. οφείλει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης, να προβεί στη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφαση χαρακτηρισμού.

 • 26 Ιουνίου 2021, 13:49 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

  Με τη λέξη «δύνανται» είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Όταν για παράδειγμα η Δ/νση Τουρισμού της Π.Κ. ασκεί με πλήρη επάρκεια και αποτελεσματικότητα και με εξειδικευμένο προσωπικό το σύνολο των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, δεν υπάρχει καμία επιπλέον ωφέλεια για τον προορισμό από την σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού από μια Αναπτυξιακή, η οποία ούτε το αντικείμενο γνωρίζει, ούτε εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία διαθέτει, ούτε υπάρχει κάποια επιπλέον ευελιξία διαδικαστική ή οικονομική καθώς οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διέπονται από τις ίδιες νομικές και δημοσιοοικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στoυς ΟΤΑ. Οι αναφερόμενες αρμοδιότητες επικαλύπτονται πλήρως από τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας η οποία υλοποιεί ήδη τις περιγραφόμενες συμπράξεις και πραγματοποιεί ενέργειες συνδιαφήμισης.
  Η εμπειρία έχει δείξει ότι όλες οι παρόμοιες προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν. Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης, Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού δεν λειτούργησαν σωστά, κλπ.
  Επιπρόσθετα κάθε Περιφέρεια διαθέτει αρκετούς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και Εταιρείες και ο κάθε δήμος έχει δικούς του αναπτυξιακούς οργανισμούς. Πως ακριβώς θα λειτουργήσουν ενιαία για παράδειγμα στην Κρήτη που έχει ένα εδραιωμένο και γνωστό Brandname;

 • O Οργανισμός μας, ο οποίος έχει την επωνυμία «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του Ν. Θεσσαλονίκης» και διακριτικό τίτλο «Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης» συστάθηκε το 2005 ως αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέτοχοί της αποτελούν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, η εταιρία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Σκοπός του Οργανισμού μας είναι η προώθηση, η προβολή και η τουριστική ανάπτυξη, τόσο της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά να εντάξετε και τις αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εταίρους Ο.Τ.Α., όπως ο Οργανισμός μας, στους φορείς, που μπορούν να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και τροποποίηση του καταστατικού τους.

 • 25 Ιουνίου 2021, 11:22 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

  Καθώς οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν λειτουργούν μόνο ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού αλλά διαθέτουν και άλλες λειτουργίες, προτείνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 να συμπληρωθεί ως εξής: «οι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης… δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού….»
  Επιπλέον, στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 προτείνεται να συμπληρωθεί ότι στην σχετική απόφαση των Συμβουλίων θα πρέπει προσδιορίζεται η περιοχή/ο προορισμός τον οποίο θα διαχειρίζεται και θα προωθεί ο Οργανισμός.

  Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στην παράγραφο 3, προτείνονται οι εξής αναδιατυπώσεις:
  (α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές καθώς και διαχείρισης ενός προορισμού.
  (δ) η μελέτη-καταγραφή, διατύπωση προτάσεων και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
  (ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων ποιότητας παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του προορισμού.
  (θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους από το κοινό ή/και στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου του προορισμού που υιοθετούν την χρήση τους
  ο διαχωρισμός της περ. (ι) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ως εξής: (ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, (ια) η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης
  Επιπλέον, προτείνεται η συμπλήρωση της παραγράφου 3 με τις εξής αρμοδιότητες:
  – ο συντονισμός των συν-αρμόδιων φορέων του προορισμού,
  – η ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου προτείνεται:
  – να διαγραφεί η φράση «σε τοπικό επίπεδο» στο δεύτερο εδάφιο, καθώς τα προγράμματα συνδιαφήμισης δεν θα υλοποιούνται μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  – να διαγραφεί η φράση «… να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας» στο τελευταίο εδάφιο, καθώς, σύμφωνα με την περ.(θ) της παρ. 3 του άρθρου 4, η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας ανήκει ήδη στις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

 • Να συμπληρωθεί ως εξής
  1. […]
  3. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:
  α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές,
  β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό,
  γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
  δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της προσβασιμότητας αυτών σε όλους χωρίς αποκλεισμούς
  ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
  στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή
  του προορισμού, κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους,
  ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
  η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής,
  θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας,
  ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλ. της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής,
  ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
  4. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού
  μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. […]

 • 17 Ιουνίου 2021, 16:08 | Νικόλας Σούλης

  Επειδή δεν έχουν όλοι οι δήμοι -ιδίως οι μικροί- την οικονομική δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού ή αυτοτελούς ΟΔΠΠ, κρίνεται επιβεβλημένο να προστεθεί και η δυνατότητα προγραμματικής σύμβασης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ και ήδη λειτουργούντος Αναπτυξιακού Οργανισμού. Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη :

  – Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, μετά τη φράση «του ν. 4674/2020» προστίθεται η φράση «και η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)»

 • 17 Ιουνίου 2021, 05:28 | Marianna Sigala

  Ενώ ο τίτλος του φορέα συμπεριλαμβάνει και τη λέξη διαχείριση (και οχι μονο μάρκετινγκ) ολες οι αρμοδιότητες αναφαίρονται μονο στο μάρκετινγκ και οχι στη διαχείριση του τουριστικού προορισμού και προιόντος
  π.χ. λείπουν αρμοδιότητες όπως διαχείριση ποιότητας, σχεδιασμός, αναπτυξη και υλοποίηση τουριστικών εμπειριών, γεγονότων και υποδομών πάντα σε συνεργασία άλλων τουριστικών εταίρων

  παρα πολύ έμφαση μονο στο μάρκετινγ
  πριν κανουμε μαρκετινγκ πρεπει να εχουμε το προιον

 • 15 Ιουνίου 2021, 00:43 | Επιμελητήριο Ευρυτανίας

  Ο Οργανισμός θα μπορεί να συμπράτει και με άλλα ΝΠΔΔ όπως τα Επιμελητήρια