Άρθρο 17 Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Π.Ε. ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 80% από το ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Οι μετοχές της Ι.Π.Ε. είναι μη μεταβιβάσιμες.
3. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.Π.Ε. από τον Υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.
4. Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. που καλύπτεται από το ελληνικό Δημόσιο κατατίθεται από το Υπουργείο Τουρισμού σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Ι.Π.Ε..
5. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην Ι.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι κατώτερη σε ποσοστό από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου πλέον μιας ακόμη μετοχής.