ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Άρθρο 49 Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4276/2014

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα.
2. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ζυθοποιείο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 • Είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και χρήσιμη για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τουρισμού και πρωτογενούς τομέα, η πρόταση εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού για τη δημιουργία των Σημάτων για Επισκέψιμα Ζυθοποιεία, Ελαιοτριβεία και Τυροκομεία.

  Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν και τις 3 περιπτώσεις – άρθρα 49, 50, 51 (και έμμεσα και την περίπτωση των επισκέψιμων Οινοποιείων), με στόχο τη διευκρίνιση κάποιων σημείων, ώστε να είναι απρόσκοπτη η υιοθέτηση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις των σχετικών Σημάτων Επισκέψιμων Βιοτεχνιών του Υπουργείου Τουρισμού.

  Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

  Στις παραγράφους 3. των ως άνω άρθρων προβλέπεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου / Ελαιοτριβείου / Τυροκομείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

  Σύμφωνα όμως με την υπάρχουσα νομοθεσία, ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για τις Βιοτεχνίες/Βιομηχανίες είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ενώ για χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με εξυπηρέτηση κοινού (χώροι κατανάλωσης τροφίμων/ποτών και λιανικής πώλησής τους) ο ΔΗΜΟΣ της περιοχής εγκατάστασης.

  Το ΥΠΑΑΤ εμπλέκεται στις Βιοτεχνικές/Βιομηχανικές εγκαταστάσεις «Πρώτης» μεταποίησης/τυποποίησης (όπως τα Οινοποιεία, Ελαιοτριβεία, Τυροκομεία, όπου τόσο η α’ ύλη όσο και τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως γεωργικά) αλλά μόνο ως προς την καταλληλότητα χώρων από υγειονομικής πλευράς και τη χορήγηση Κωδικών Ε.Ε. ως προς την τυποποίηση αλλά ΔΕΝ είναι η αδειοδοτούσα αρχή των Βιοτεχνιών.

  Στα δε Ζυθοποιεία, όπως και στα Τυποποιητήρια Ελαιολάδου δεν εμπλέκεται καν το ΥΠΑΑΤ ως προς την καταλληλότητα χώρων από υγειονομικής πλευράς. Αρμόδιες είναι οι Διευθύνσεις Υγιεινής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

  Προτείνουμε η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3. ΚΥΑ να εκδοθεί με «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ……» και να προβλέπεται ρητά ποια θα είναι η Αδειοδοτούσα Αρχή (το Υπουργείο Τουρισμού ή το Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ενημέρωση της ήδη υφιστάμενης άδειας / γνωστοποίησης ?), καθώς και το ό,τι θα μπορεί να γίνεται και ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ των προϊόντων της επισκέψιμης βιοτεχνίας επιτόπου. Θα ενταχθεί η διαδικασία στο καθεστώς Γνωστοποίησης Έναρξης Λειτουργίας ή όχι ?

  Προτείνουμε ως Αδειοδοτούσα Αρχή και για την Επισκέψιμη Βιοτεχνία συνολικά (μεταποίηση και επισκέψιμος χώρος) να παραμείνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού, που μετά από έλεγχο θα χορηγεί ή όχι του ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.

  Θα μπορούσε στο notifybusiness.gov.gr να δημιουργηθεί διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για την αδειοδότηση των εστιατορίων κ.λπ. καταστημάτων εντός τουριστικών καταλυμάτων.

  Στο δε άρθρο 49, για τα Ζυθοποιεία μπορεί στην ΚΥΑ να απαλειφθεί τελείως του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιθανόν να χρειαστεί η «εμπλοκή» του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω της παρακολούθησης του φόρου Οινοπνεύματος στην επιτόπου κατανάλωση ζύθου.

  Β. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ / ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ή «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ?
  ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

  Από την ως τώρα σχετική ΚΥΑ των Οινοποιείων, αντίστοιχα με την οποία λογικά θα εκδοθούν και οι ΚΥΑ για τις προδιαγραφές των Επισκέψιμων Ζυθοποιείων, Ελαιοτριβείων, Τυροκομείων, ουσιαστικά «δίπλα ή εντός» του βιοτεχνικού χώρου μεταποίησης/τυποποίησης δημιουργείται ένας χώρος παρουσίασης/γευσιγνωσίας και λογικά, αν και δεν αναφέρεται ως τώρα ρητά, επί τόπου (πρατήριο λιανικών) πωλήσεων προς τους επισκέπτες, στον οποίο υπάρχουν και W.C. για την εξυπηρέτηση του κοινού.

  Αυτός ο χώρος θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι θα αποτελεί τμήμα-διαμέρισμα της επισκέψιμης Βιοτεχνίας/Βιομηχανίας και όχι χωριστό «κατάστημα», πολεοδομικά. Επίσης ότι η άδεια της Επισκέψιμης Βιοτεχνίας περιλαμβάνει και τη λιανική πώληση προϊόντων (διαφορετικά θα πρέπει να εμπλακεί και ο τοπικός Δήμος, που είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των χώρων λιανικής πώλησης τροφίμων – το θέμα είναι σημαντικό καθώς σε πολλά προγράμματα χρηματοδοτήσεων ζητείται η απόδειξη αδειοδότησης για όλους τους ΚΑΔ – Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, που διαθέτει μία επιχείρηση).

  Η αναφορά ότι ο χώρος υποδοχής πελατών θα αποτελεί τμήμα-διαμέρισμα της επισκέψιμης Βιοτεχνίας/Βιομηχανίας και όχι χωριστό «κατάστημα», είναι κρίσιμη, κυρίως για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκτός σχεδίων πόλεων – εκτός οικισμών, όπως και είναι η πλειονότητα των ελαιοτριβείων, οινοποιείων, τυροκομείων. Στην εκτός σχεδίου δόμηση αν συνυπάρχουν πάνω από μία πολεοδομικές χρήσεις στο ίδιο οικόπεδο, ο συντελεστής δόμησης θα είναι ο μικρότερος μεταξύ των χρήσεων. Ένα βιοτεχνικό κτίριο μπορεί να έχει συντελεστή δόμησης ακόμα και 0,9 (με κάλυψη ως και 30%), ενώ ένα κτίριο γραφείων/καταστημάτων «χτίζει» συνήθως μόνο 600τ.μ. στα 4.000τ.μ. (4 στρέμματα). Η διαφορά είναι σημαντική.

  Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Ανάπτυξης κ Επενδύσεων σήμερα δεν δέχεται ως τμήμα των βιοτεχνιών, τους χώρους που αφορούν λιανική πώληση προϊόντων / εξυπηρέτηση πελατών, καθώς πλέον δεν επιτρέπει τη δημιουργία «πρατηρίων λιανικής πώλησης» στους χώρους που αδειοδοτεί το ίδιο.
  Θα πρέπει να γίνει συνεννόηση για διαφοροποίηση – εξαίρεση τουλάχιστον στην περίπτωση των επισκέψιμων βιοτεχνιών παραγωγής τροφίμων, ώστε αφενός στη φάση έκδοσης οικοδομικής άδειας της βιοτεχνίας να μην υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η δόμηση του κτιρίου της βιοτεχνίας σε αυτήν των καταστημάτων και αφετέρου να μπορεί να είναι ενιαία η αδειοδότηση της Επισκέψιμης Βιοτεχνίας.

  Τέλος, καθώς πλέον οι αδειοδοτήσεις αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας, προτείνουμε να γίνει αναφορά στους ΚΑΔ που θα μπορεί να διαθέτει νόμιμα η Επισκέψιμη Βιοτεχνία, επιπλέον από αυτούς που αφορούν τη μεταποιητική / τυποποιητική της δραστηριότητα ανά περίπτωση, ως εξής:

  Ως προς τους ΚΑΔ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δοκιμής προϊόντων και ενδεχομένως κατανάλωσης με συνοδεία από άλλα τρόφιμα (π.χ. τυροκομικά μαζί με ψωμί ή/και κρασί, ελαιολάδου και ελιών μαζί με ψωμί, ζύθου μαζί με αλλαντικά), θα πρέπει να επιλεγούν κάποιοι από τους διαθέσιμους 56.10, 56.29 ή/και 56.30 ή να δημιουργηθούν νέοι, όπως οι 55.90.14.xx για τα αγροτουριστικά καταλύματα, που προστέθηκαν το 2018 σε αυτούς του κλάδου 55.

  55.90.14 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

  Ως προς τους ΚΑΔ για την λιανική πώληση προϊόντων, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  47.25.25 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
  47.25.25.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών
  47.25.25.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού) και μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
  47.25.25.03 Λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών
  47.25.25.04 Λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού
  47.25.25.05 Λιανικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
  47.25.25.06 Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών
  47.25.25.07 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών
  47.25.25.08 Λιανικό εμπόριο μπίρας

  47.29.18 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων
  47.29.18.01 Λιανικό εμπόριο βούτυρου
  47.29.18.02 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά
  47.29.18.03 Λιανικό εμπόριο γάλακτος
  47.29.18.04 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας με περισσότερο από 6% λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων
  47.29.18.05 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές
  47.29.18.06 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς
  47.29.18.07 Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας
  47.29.18.08 Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
  47.29.18.09 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος

  47.29.22 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών
  47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου
  47.21.12.05 Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι φρέσκων

 • Να συμπληρωθεί ως εξής:
  Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:
  «Άρθρο 25Α
  Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου – Εξουσιοδοτική διάταξη
  1. Θεσπίζεται Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης-γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα σε όλους συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
  2.[…]