ΜΕΡΟΣ Δ’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 59 Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018, περί της υποχρέωσης δήλωσης του διακριτικού τίτλου των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων, καταργείται από 1ης.10.2021.
2. Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), περί της λειτουργικής ενοποίησης όμορων κύριων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 165 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), περί της υποχρεωτικής αναγραφής του αριθμού μητρώου επιχειρήσεων (ΜΗΤ.Ε.) σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, καταργείται.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της διενέργειας αυτοψίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πριν από τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας και κέντρων αναζωογόνησης, καταργείται.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της ισχύος των αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί σε υφιστάμενες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας, καθώς και σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων, καταργείται.