ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 30 Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

1. Κυρώνεται το από 13 Νοεμβρίου 2020 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL SOCIETY».
2. Το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «HOTELS FOR -ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL SOCIETY», η οποία συστήθηκε από το Ξ.Ε.Ε. (κατά ποσοστό 99%) και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (κατά ποσοστό 1%), προσαρτάται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας της παρ. 1 ως Σχέδιο Καταστατικού.
3. H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «HOTELS FOR – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELS FOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELS FOR – NON PROFIT CIVIL SOCIETY», δεν περιλαμβάνεται στον δημόσιο τομέα, δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), περί δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί δημόσιου λογιστικού και κάθε ισχύουσας διάταξης, και των διατάξεων για την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων και τη διενέργεια προμηθειών, λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, το καταστατικό της και συμπληρωματικώς από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, περί εταιρειών.
4. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του κυρούμενου με το παρόν Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεν ισχύουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες, τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, που συνάπτει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
5. Κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση, είτε κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή χαρτόσημο, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον φόρο δωρεάς.