ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής προβολής της χώρας – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), περί των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά με την προώθηση της τουριστικής πολιτικής και την προβολή της χώρας, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά και τον διεθνή ανταγωνισμό, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα:
αα) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής, ή και κάθε άλλης μορφής (όπως έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, διαφημιστικές πλατφόρμες προγραμματικού μάρκετινγκ, εξωτερική, σταθερή και κινητή διαφήμιση), για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο Ε.Ο.Τ., συνάπτονται απευθείας με το μέσο ή τον εκπρόσωπό του ή τον αντιπρόσωπό του ή με εταιρείες αγοράς μέσων (media shops) ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ββ) Σε τρίτες χώρες, οι προμήθειες αγαθών, η ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών που απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας (δράσεις προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, εκθέσεις και πάσης φύσεως εκδηλώσεις) διενεργούνται απευθείας από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ., οπότε η ανάθεση γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, όπου κριθεί ότι απαιτείται.
γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβολής της χώρας και του ελληνικού τουρισμού που εντάσσονται σε προγράμματα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops, roadshows, webinars), ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει προσωπικότητες κύρους με επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια, προμήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των περ. γ) και δ) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του E.O.T., τηρούμενων των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συμφωνητικών και των εντολών πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών με την προμήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της χώρας, διαμονής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του E.O.T. για την προβολή και προώθηση της χώρας στο εξωτερικό.
γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως:
αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων και σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρικός και αθλητικός τουρισμός, καθώς και κάθε άλλη ειδική μορφή τουρισμού.
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού διεθνώς.
γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύρους. Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά, με ή χωρίς οδηγό, μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, κινηματογραφικών – τηλεοπτικών συνεργείων και ομάδων προσκεκλημένων, που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης, ανεξαρτήτως ποσού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς – tour operators, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Ε.Ο.Τ. φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι έξι (6) μήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος, είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Με τα πρόσωπα αυτά ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες, είτε και κατόπιν επιλογής τους, μετά από σχετική πρόσκληση, είτε δια του τύπου, είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει:
αα) Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες, ή και ως αποκλειστικοί χορηγοί στον χώρο που δραστηριοποιούνται, εφόσον καλύπτουν πλήρως το σύνολο της δαπάνης υλοποίησης, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ε.Ο.Τ..
ββ) Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις, όπως συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, διεθνή συνέδρια, διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς, είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων, είτε από κοινού, σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
γγ) Την παραγωγή των δράσεων και εργαλείων της υποπερ. ββ), την εκμίσθωση ή παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά. Με τα πρόσωπα αυτά ο Ε.Ο.Τ. συμβάλλεται είτε κατόπιν επιλογής τους, μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, είτε δια του τύπου, είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, και με βάση τις πλέον συμφέρουσες προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, είτε και με απευθείας συμφωνίες, εφόσον καλύπτεται πλήρως η σχετική δαπάνη δημιουργίας της όποιας δράσης και εργαλείου και χορηγούνται τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης αυτών στον Ε.Ο.Τ., χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Το αντισταθμιστικό όφελος για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορεί να είναι η άνευ ανταλλάγματος προβολή τους στη δράση που χρηματοδότησαν, ως οι αποκλειστικοί χορηγοί στον χώρο που δραστηριοποιούνται αυτά και τυχόν συνεργάτες τους (προϊόντα ή και φορείς).
δδ) Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του E.O.T. άρχεται είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Ε.Ο.Τ., είτε με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί τη συγκεκριμένη ενέργεια προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού, για την υλοποίηση της οποίας ο Ε.Ο.Τ. συμπράττει καλύπτοντας μέρος του συνολικού κόστους μετά από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων ενεργειών. Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων των ως άνω συμφωνιών διαμορφώνονται από τους αντισυμβαλλόμενους σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.. Για την σύναψη αυτών των συμφωνιών απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ε) Ο Ε.Ο.Τ. κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και προβολή της χώρας διεθνώς, ως εξής:
αα) Το ύψος του μισθώματος, το αντικείμενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτομέρειες των χρηματοδοτήσεων, εκμισθώσεων ή παραχωρήσεων που αναφέρονται ανωτέρω ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και βάσει σχετικών συμβάσεων μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα αντισταθμιστικά οφέλη κ.λπ.. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Ο.Τ..
ββ) Για τη διοργάνωση της συμμετοχής του Ε.Ο.Τ. σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και σε παρεμφερείς εκδηλώσεις, ο Ε.Ο.Τ. δύναται, όταν αυτό τίθεται ως προϋπόθεση από τους διοργανωτές, να προκαταβάλει το ενοίκιο των εκθεσιακών και άλλων χώρων, καθώς και το κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών προβολής, χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Ε.Ο.Τ. προτιμολογίου (proforma invoice) ή τιμολογίου.».

 • 26 Ιουνίου 2021, 13:12 | Κυριάκος Κώτσογλου Εντ. Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης

  Για τις διατάξεις που αφορούν τον ΕΟΤ σχετικά με τις ενέργειες τουριστικής προβολής να επεκταθεί η εφαρμογή τους και στις Περιφέρειες.

 • Να συμπληρωθεί ως εξής:
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187), περί των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αναφορικά με την προώθηση της τουριστικής πολιτικής και την προβολή της χώρας, αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:
  α) […]
  β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικότερα:
  […]
  γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως:
  αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας
  και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων και σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως οικολογικός, πολιτιστικός, ιατρικός και αθλητικός τουρισμός, προσβάσιμος τουρισμός καθώς και κάθε άλλη ειδική μορφή τουρισμού.