ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Άρθρο 31 Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4276/2014

 

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Οι φορείς διαχείρισης των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
2. Τα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:
α) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα,
β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους,
γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του ξενοδοχείου, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,
δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
4. Για τη γνωστοποίηση του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και ο κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παρ. 6.
5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκεκριμένος κατά τα ανωτέρω κανονισμός λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και δεσμεύει όλους.
6. Τα εμπράγματα δικαιώματα και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.
7. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), περί της προστασίας των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και περί της αναλογικής εφαρμογής διατάξεων σε μακροχρόνιες μισθώσεις τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, εφαρμόζονται και για τα μικτά τουριστικά καταλύματα.
8. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται μόνο μετά από: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν, με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση τμημάτων και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230).
9. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προσμετρώνται στη δυναμικότητα του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας.».