ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ Άρθρο 36 Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου Κρήτης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 και του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993

 

Η περ. ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της παρ. 5 του άρθρου 30 και η περ ε΄ «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» του Παραρτήματος ΙΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) καταργούνται.