Άρθρο 38 Δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού – Εξουσιοδοτική διάταξη

 

1. Δαπάνες κατασκηνώσεων, ειδικών προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται το ετήσιο ύψος της δαπάνης ανά δικαιούμενο τέκνο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 θέμα.