ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 56 Πράξεις οργάνων των δικαιούχων χρηματοδότησης φορέων του Υπουργείου Τουρισμού

 

Οι γενόμενες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης ενέργειες και η ανάληψη συμβατικών δεσμεύσεων από όργανα των ορισμένων ως δικαιούχων χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι, ανεξαρτήτως του ορισμού τους ως αποφαινόμενων οργάνων, ισχυρές και παράγουν έννομες συνέπειες, εφόσον οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία πράξεις και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων έχουν καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν τηρηθεί οι οριζόμενες στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) διαγωνιστικές διαδικασίες.