Άρθρο 57 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

 

1. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε θέματα του τουριστικού τομέα και σε ειδικές μορφές τουρισμού.
2. Οι ειδικότητες, τα θεματικά αντικείμενα, η τοπική εμβέλεια εφαρμογής, το πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σε ώρες, ο αριθμός, τα κριτήρια και η επιλογή επιμορφούμενων-καταρτιζόμενων, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, οι τυχόν οικονομικές ενισχύσεις σε επιμορφούμενους-καταρτιζόμενους, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, καθώς και οι όροι παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης, οι δομές υλοποίησης καθώς και οι όροι και η διαδικασία επιλογής αυτών, τα θέματα διδασκόντων, η ανάλογη εφαρμογή για τα προγράμματα αυτά διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 1077/1980 (Α’ 225) και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
3. Η ολοκλήρωση των ως άνω προγραμμάτων, οδηγεί στη χορήγηση τίτλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης παρακολούθησης.
4. Τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης υλοποιούνται από εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού ή και από άλλες δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές, με τις οποίες συνάπτονται σχετικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας που ρυθμίζουν τους όρους αυτής. Όταν τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, δύνανται να πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ κατά ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 57 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την πιστοποίηση αυτή.
5. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να προβαίνει σε προγραμματισμένες ή έκτακτες επιθεωρήσεις των όρων και της ποιότητας, παροχής μάθησης, στις δομές υλοποίησης των προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.6. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων του παρόντος μπορεί να γίνει από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή προγράμματα, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προσλαμβάνεται για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με όμοια απόφαση δύναται να προσλαμβάνεται, για μερική ή πλήρη απασχόληση, το αναγκαίο για την υποστήριξη των ανωτέρω προγραμμάτων διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
8. Κάθε έτος το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαμορφώνει την ετήσια στρατηγική προγραμματισμού των προγραμμάτων αυτών.
9. Τα προγράμματα της παρ. 1 δύνανται να σχεδιάζονται και να διοργανώνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικότερων ζητημάτων ως προς την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 1077/1980 (Α’ 225).

 • 25 Ιουνίου 2021, 08:02 | ΛΙΝΑ Τ.

  Η επαναφορά των ταχύρρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης στο επάγγελμα του ξεναγού, για τους αποφοίτους των ιστορικών αρχαιολογικών τμημάτων πιστεύω είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, δεδομένου ότι θα βελτιώσει -λόγω του ανταγωνισμού- την ποιότητα των υπηρεσιών ξενάγησης και ταυτόχρονα θα μειώσει την ανεργία για τους αποφοίτους των ιστορικών αρχαιολογικών τμημάτων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο της ξενάγησης. Κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον της χώρας, καθώς οι απόφοιτοι των ιστορικών και αρχαιολογικών τμημάτων, είναι άριστοι γνώστες της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και οι πλέον κατάλληλοι να μεταφέρουν στους τουρίστες το μεγαλείο της ελληνικής ιστορίας.
  Δεν είναι δυνατόν να μη δίνεται η δυνατότητα σε ειδικούς για το αντικείμενο της ξενάγησης επιστήμονες ιστορικούς και αρχαιολόγους να γίνονται ξεναγοί και να παραμένει κλειστό το επάγγελμα που απευθύνεται σε μια τεράστια τουριστική αγορά. Θα πρέπει θεωρώ άμεσα να δρομολογηθεί η επανενεργοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς βάσει στατιστικών στοιχείων, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μόνο 681 πιστοποιημένοι ξεναγοί, ενώ δεχόμαστε τριάντα εκατομμύρια τουρίστες. Δηλαδή ένας ξεναγός ανά σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) τουρίστες.

 • Να συμπληρωθεί ως εξής:
  1. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να διοργανώνει προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης ή κατάρτισης, σε θέματα του τουριστικού τομέα και σε ειδικές
  μορφές τουρισμού.
  2. Οι ειδικότητες, τα θεματικά αντικείμενα, η τοπική εμβέλεια εφαρμογής, το πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σε ώρες, ο αριθμός, τα κριτήρια και η επιλογή επιμορφούμενων-καταρτιζόμενων, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, οι τυχόν οικονομικές ενισχύσεις σε επιμορφούμενους-καταρτιζόμενους, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, καθώς και οι όροι παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης, οι δομές υλοποίησης καθώς και οι όροι και η διαδικασία επιλογής αυτών, τα θέματα διδασκόντων, η ανάλογη εφαρμογή για τα προγράμματα αυτά διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 1077/1980
  (Α’ 225) και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), όπως και κάθε άλλη αναγκαία
  λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Σε κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενότητα σχετική με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που θα σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΙΝΕΣΑμεΑ).
  3. […]

 • 20 Ιουνίου 2021, 13:37 | ΛΙΝΤΑ

  Σχετικά με τα νέα σεμινάρια, δεν βλέπω κάποια μέριμνα για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων σεμιναρίων των αποφοίτων της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας κτλ., τα οποία διενεργούνταν από τα ΑΕΙ της χώρας, χωρίς κόστος για το δημόσιο, δίνοντας της δυνατότητα σε πολλούς συναδέλφους να προσφέρουν άριστες υπηρεσίες στα θέματα ξενάγησης, ως πρεσβευτές του πολιτισμού!!!
  Προσωπικά ως υποψήφια διδάκτορας της Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με πολυετές ανασκαφικό, συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο θα ήθελα να δουλέψω ως ξεναγός, σε μια ελεύθερη αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης!!

  Με εκτίμηση
  Λίντα Τσαμπίρη
  Αρχαιολόγος
  Υποψ. Διδ. ΕΚΠΑ

 • 19 Ιουνίου 2021, 22:10 | Παρασκευή Μότσιου

  Ως υποψήφια διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας σε πανεπιστήμιο της ημεδαπής, θα ήθελα να μου δοθεί η ευκαιρία, με ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης σε τεχνικά ζητήματα, να μπορώ να εξασκώ το επάγγελμα του ξεναγού.
  Με τουλάχιστον 15 έτη σπουδών στον κλάδο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της ιστορίας της τέχνης, πιστεύω ότι η κατάρτισή μου επαρκεί, όσον αφορά το γνωσιακό κομμάτι. Αντίστοιχα υπάρχει και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών. Μετά το πέρας των σπουδών αυτών, στο ανώτατο επίπεδο, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μου, μένουμε άνεργοι, καθώς το επάγγελμα το ξεναγού παραμένει κλειστό για εμάς, τους πλέον έχοντες προσόντων.
  Οπότε, ζητώ να ενεργοποιηθεί ο νόμος που αφορά στην παρακολούθηση των αποφοίτων τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, ταχύρρυθμων προγραμμάτων διάρκειας δύο μηνών, για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού.

  Ο εν λόγος νόμος είναι ο ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α’), παραγρ. 2 και 6 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει.

  Παρασκευή Μότσιου
  Υποφήψια Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

 • 19 Ιουνίου 2021, 21:32 | Μαρία

  Το παρόν άρθρο προβλέπει σχεδιασμό και διοργάνωση προγραμμάτων τουριστικής κατάρτισης, τη στιγμή που ο νόμος περί διοργάνωσης ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού πτυχιούχων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων παραμένει ανενεργός σχεδόν επί δεκαετία. Με την πρόβλεψη του άρθρου 57 εγείρεται ζήτημα εφαρμογής του παρόντος νόμου, λαμβανομένου υπόψιν ότι παρόμοια διάταξη δεν εφαρμόζεται, παρότι δεν προκαλεί δαπάνη για το δημόσιο. Επιβάλλεται η προηγούμενη ενεργοποίηση του νόμου του 2012, ο οποίος ορίζει τη διοργάνωση των εν λόγω ειδικών ταχύρρυθμων σεμιναρίων για το επάγγελμα του ξεναγού, και εν συνεχεία ο προγραμματισμός λοιπών προγραμμάτων κατάρτισης, υπό την προυπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης των ταχύρρυθμων σεμιναρίων.

 • 19 Ιουνίου 2021, 13:16 | Ευρυδίκη Κεφαλίδου

  Έχετε την απόλυτη ευθύνη για την επανέναρξη
  των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων,
  που επί χρόνια είχαν λειτουργήσει με φορείς υλοποίησης τα ΑΕΙ της χώρας
  και εκπαιδευόμενους τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ απόφοιτους ΑΕΙ των επιστημών
  της αρχαιολογίας, λαογραφίας, αρχαίας και νεότερης τέχνης, και άλλους,
  οι οποίοι ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΥΝ τα προσόντα που χρειάζονται
  για να εργαστούν ως ξεναγοί.

  Μάλιστα, οι απόφοιτοι ΑΕΙ πληρώνουν για τα σεμινάριά τους
  (που είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου, π.χ. πρώτες βοήθειες,
  τεχνικές ξενάγησης κ.ο.κ.), συνεπώς είναι αδαπάνως για το Δημόσιο.

  Ο νόμος για τα ταχύρρυθμα σεμινάρια ισχύει – αρκεί να τον ενεργοποιήσει
  ο Υπουργός Τουρισμού… ώστε να δοθεί μια επαγγελματική διέξοδος
  σε εκατοντάδες νέους ανέργους επιστήμονες,
  οι οποίοι δεν ζητούν διορισμό στο δημόσιο…
  ζητούν μόνο να τους επιτρέψετε να αξιοποιήσουν
  τις γνώσεις και τα προσόντα τους στην ελεύθερη αγορά!

  Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ‘ΑΣΠΙΔΑ’
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

  Ευρυδίκη Κεφαλίδου
  Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  ——————————————————-
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΧΥΟΝ ΑΛΛΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διαρκείας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα των ταχυρρύθμων προγραμμάτων καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401 /Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6537/13.03.2014 (ΦΕΚ 820/Α) Απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει.

 • 18 Ιουνίου 2021, 09:09 | Ευρυδίκη Κεφαλίδου

  Ενδιαφέροντα τα νέα σεμινάρια που δύνανται να γίνουν…
  αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ισχύων νόμος για τη λειτουργία
  σεμιναρίων κατάρτισης του Υπουργείου σας,
  και μάλιστα ΑΔΑΠΑΝΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

  Έχετε την απόλυτη ευθύνη για την επανέναρξη
  των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων,
  που επί χρόνια είχαν λειτουργήσει με φορείς υλοποίησης τα ΑΕΙ της χώρας
  και εκπαιδευόμενους τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ απόφοιτους ΑΕΙ των επιστημών
  της αρχαιολογίας, λαογραφίας, αρχαίας και νεότερης τέχνης, και άλλους,
  οι οποίοι ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΥΝ τα προσόντα που χρειάζονται
  για να εργαστούν ως ξεναγοί
  (τα σεμινάρια είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου,
  π.χ. πρώτες βοήθειες, τεχνικές ξενάγησης κ.ο.κ.),

  Ο νόμος για τα ταχύρρυθμα σεμινάρια ισχύει – αρκεί να τον ενεργοποιήσει
  ο Υπουργός Τουρισμού… ώστε να δοθεί μια επαγγελματική διέξοδος
  σε εκατοντάδες νέους ανέργους επιστήμονες,
  οι οποίοι δεν ζητούν διορισμό στο δημόσιο…
  ζητούν μόνο να τους επιτρέψετε να αξιοποιήσουν
  τις γνώσεις και τα προσόντα τους στην ελεύθερη αγορά!

  Ευρυδίκη Κεφαλίδου
  Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  ——————————————————-
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΧΥΟΝ ΑΛΛΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ
  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διαρκείας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα των ταχυρρύθμων προγραμμάτων καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401 /Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6537/13.03.2014 (ΦΕΚ 820/Α) Απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύει.