ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 58 Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Αντικατάσταση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014

 

Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί του διακριτικού τίτλου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η έγκριση διακριτικού τίτλου γίνεται με απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ως άνω επιχειρήσεων σ΄ αυτήν. Η έγκριση διακριτικού τίτλου δημιουργεί δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου. Το ανωτέρω δικαίωμα κυριότητος χάνεται μετά πάροδο διετίας από τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου μεταβιβάζεται.
6. Το Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να γνωστοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο στο Υπουργείο Τουρισμού, το σύνολο των διακριτικών τίτλων που έχει χορηγήσει, μέχρι τις 30.9.2021, σε επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.».